EN to translate
volume_up
[translated|translated] {czasownik}

1. ogólne

to translate
To translate the page, click Translate.
Aby przetłumaczyć stronę, kliknij Tłumacz.
Not just translate them, but interpret them.
tak, jak muszę spędzić czas z ludźmi, by móc nie tylko przetłumaczyć, ale zinterpretować.
Click the Translate button to translate pages.
Aby przetłumaczyć stronę, kliknij przycisk Tłumacz.
“How does it make your father and mother look when their own young child has to translate for them?
Gdy własne dziecko ma tłumaczyć?
Machine translation nowadays is starting to translate some sentences here and there.
Tłumaczenia maszynowego używa się tu i ówdzie do tłumaczenia zdań.
And as you translate them, and as you see how other people translate them, you start learning the language.
Tłumacząc je i widząc jak inni je tłumaczą, zaczynacie uczyć się języka.
This begins at local level, but can also be translated to national and European level.
Tego typu działania znajdują początek na poziomie lokalnym, ale można je również przenieść na poziom krajowy, a nawet europejski.
This objective was also fully translated in the Commission's working programme for 2010 and beyond.
Cel ten został również w całości przeniesiony do programu roboczego Komisji na rok 2010 i lata następne.
He wants to recognize the basic substance of a text, free it of all acquired baggage and translate its emotional effect to the modern world.
Reżyser pragnie rozpoznać istotę rzeczy zawartą w tekście utworu, a następnie uwolnić go od wszelkich zbędnych otoczek i przenieść jego emocjonalne działanie w czasy współczesne.
This does not mean he translates something he has already discovered onto the stage, it means he uses the stage for his search.
W jego przypadku nie oznacza to przenoszenia na scenę rzeczy sprawdzonych i dobrze mu znanych – Fiedler właśnie scenę wykorzystuje do poszukiwań.
Your committee is proposing that this principle should be translated in the following way: firstly, the minimum and maximum numbers set by the Treaty must be fully utilised.
Państwa komisja proponuje, aby zasadę tę interpretować jak następuje: po pierwsze, minima i maksima określone w Traktacie powinny być w pełni wykorzystane.
to translate (też: to put, to reorder, to change round, to reset)
volume_up
przestawiać {czas. ndk}
to translate
These principles will have to translate to budgetary rigour, simplicity and transparency.
Zasady te będą musiały się przełożyć na rygor budżetowy, prostotę i przejrzystość.
In short, we have to translate this momentum into a truly global result.
Krótko mówiąc, musimy przełożyć ten impet na konkretne efekty w wymiarze globalnym.
On the economic recovery plan, we need to translate political agreement into concrete action.
Co się tyczy planu naprawy gospodarczej, musimy przełożyć porozumienie polityczne na konkretne działania.
Computers record the activity and translate that into images.
Aktywność jest rejestrowana przez komputery, które przekładają ją na obrazy.
Accelerated economic growth does not always translate into a reduction in poverty.
Przyspieszony wzrost gospodarczy nie zawsze przekłada się na zmniejszenie ubóstwa.
Then, even small vibrations will translate to large movements in the resulting image.
W takim przypadku nawet niewielkie wibracje przekładają się na duże przesunięcia w uzyskiwanym obrazie.

2. "into sth"

to translate (też: to translate)
volume_up
przekładać się {czas. zwr.} (na coś)
This policy should translate into cooperation between origin countries and transit countries, based on dialogue aimed at achieving robust, effective and lasting results.
Ta polityka powinna przekładać się na współpracę polityczną między krajami pochodzenia i tranzytu, opartą na dialogu w celu osiągnięcia solidnych, konkretnych i trwałych efektów.

3. "into practice"

to translate (też: to translate)
volume_up
przekładać się {czas. zwr.} (na coś)
This policy should translate into cooperation between origin countries and transit countries, based on dialogue aimed at achieving robust, effective and lasting results.
Ta polityka powinna przekładać się na współpracę polityczną między krajami pochodzenia i tranzytu, opartą na dialogu w celu osiągnięcia solidnych, konkretnych i trwałych efektów.
to translate
volume_up
przełożyć się {czas. zwr.} (na coś)
When we call for the promotion of regional integration, that needs to be translated into practical terms.
Kiedy wzywamy do promowania integracji regionalnej, musi to przełożyć się na praktyczne działania.
This, in turn, may translate into economic and social benefits, inter alia, by making the sites awarded the label more attractive to tourists.
To z kolei może przełożyć się na korzyści ekonomiczno-społeczne w postaci m.in. wzrostu atrakcyjności turystycznej nagrodzonych obiektów.

4. IT

However, all that talk on the climate issue needs to be taken seriously and translated into concrete action and measures.
Jednak wszystkie rozmowy dotyczące kwestii klimatycznych należy brać poważnie i przekształcać w konkretne działania i środki.

Przykłady użycia - "to translate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPPE is easy to translate, but DE seems to us to stand for European confusion.
PPE jest łatwe do rozszyfrowania, ale wydaje nam się, że DE oznacza europejski zamęt.
EnglishHere too, it is up to us to translate this ambition into concrete action.
Również w tym miejscu możemy sami zadecydować o obróceniu ambicji w czyn.
EnglishCouncil, be warned, because we really want to translate these ideas into practice.
Rado strzeż się, ponieważ naprawdę chcemy wcielić te pomysły w czyn.
EnglishSo changes that children make in the real world need to translate to the virtual world.
Zmiany jakie następują w realu muszą pojawiać się w świecie wirtualnym.
EnglishA functioning executive that will translate will into action, because we don't have it.
Działającego organu wykonawczego który przekuje chęci w czyny. ~~~ Właśnie tego nam brakuje.
EnglishThe word 'solidarity' appears 23 times in the Treaty: let us translate the word into action.
Słowo "solidarność” występuje w traktacie 23 razy: przekujmy je w czyny.
EnglishThe time has now come to take forward work on the strategy and translate words into action.
Nadszedł czas, by zintensyfikować prace na rzecz stworzenia strategii i przekuć słowa w czyny.
EnglishSo therefore, if I translate this piece of music, we have this idea.
To, co powstaje po przełożeniu zapisu na muzykę, wygląda tak.
EnglishWhat does that translate to in terms of numbers of films, really? ~~~ FS: Oh, yes.
EnglishOne of the expenses is that we translate votes, but these are only numbers, so we need only one edition of the votes.
Część kosztów stanowi tłumaczenie głosowań, ale to są tylko liczby, więc wystarczy jedna wersja głosów.
EnglishThere's no need to translate it. ~~~ It's also more memorable if I show you that picture, and I show you C-H-A-I-R on a piece of paper.
Będzie to łatwiej zapamiętać, jak pokażę wam obrazek, i K-R-Z-E-S-Ł-O na kartce papieru.
EnglishEurope must translate its rich cultural tradition and ethical assets into a competitive advantage for its products.
Europa musi przekształcić swą bogatą kulturową tradycję i majątek etyczny w konkurencyjną przewagę swoich produktów.
EnglishIt is one of the two principal means employed - the other being the European Fisheries Fund (EFF) - to translate the CFP into practice.
Obok Europejskiego Funduszu Rybołówstwa jest jednym z dwóch głównych instrumentów wdrażania WPRyb.
EnglishThese are therefore positive strategies that are needed in order to translate the appropriate employment policy measures into reality.
Potrzebne są więc zdecydowane strategie, by wcielić w życie odpowiednie środki polityki zatrudnienia.
EnglishHow does that translate to barrels of oil equivalent?
EnglishUnfortunately, however, the economic development and accumulation of wealth in Brazil did not translate into the eradication of poverty.
Niestety rozwój gospodarczy i akumulacja bogactwa w Brazylii nie przełożyły się na wykorzenienie ubóstwa.
EnglishSo you translate that to the building industry, if we have a wall of windowpanes and one pane is cracked, we go, "Oh, dear. ~~~ That's cracked.
Przekładając to na przemysł budowniczy, jeśli mamy ścianę okien i jedna szyba jest pęknięta, mówimi "Ojej.
EnglishThis includes a plan to help European citizens to receive the necessary training that will translate into a job that pays.
Obejmuje to plan pomocy dla obywateli Europy, aby skorzystali z niezbędnych szkoleń, które przełożą się na lepiej płatną pracę.
EnglishThe Council is actively working in this area in order to translate the joint programmes agreed at Rabat and Tripoli into concrete measures.
Rada aktywnie pracuje nad przełożeniem na konkretne działania wspólnych programów, uzgodnionych w Rabacie i Trypolisie.
EnglishThis strategy will translate the principles of the Women's Charter into concrete actions to be implemented in the next five years.
Strategia ta będzie przełożeniem zasad karty praw kobiet na konkretne działania, które będą wdrażane w ciągu kolejnych pięciu lat.