EN tier
volume_up
{rzeczownik}

1. "of system"

tier (też: deck, level, pitch, standard)
This, therefore, produces a two-tier health care system.
Tworzy to system opieki zdrowotnej o dwóch poziomach świadczenia opieki zdrowotnej i dostępności do niej.
But we're always interested in multi-tiered levels of human interaction.
Ale zawsze interesowały nas wielowarstwowe poziomy ludzkich interakcji.

2. "of seating"

The situation is complicated by the Government's decision to retain payments to the second pension tier.
Sytuację utrudnia decyzja rządu dotycząca zatrzymania wpłat na drugi filar emerytalny.

3. "of cake, sandwich"

tier (też: class, stratum)
The banks will also be tested on the basis of an upper capital threshold, core tier one.
Banki zostaną również sprawdzone na podstawie wyższego progu kapitałowego, podstawowego warstwy pierwszej.
An environmental risk was detected during the risk assessment Phase II Tier A for dung fauna organisms.
Podczas oceny ryzyka fazy II warstwy A dla organizmów fauny odchodów wykryto zagrożenie środowiskowe.
No adequate data for Tier B were provided by the applicant to assess the long-term effects on dung fauna organisms caused by the use of the product.
Wnioskodawca nie dostarczył odpowiednich danych dla warstwy B, umożliwiających ocenę odległego wpływu stosowania tego produktu na organizmy fauny odchodów.

4. "of organization"

tier (też: level, rank, rung, spoke)

5. "of shelves"

tier (też: story, storey, floor)

Synonimy (angielski) dla "tier":

tier

Przykłady użycia - "tier" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSome of you have been concerned that we should not create a two-tier Europe.
Niektórzy z Państwa wyrazili troskę, że nie powinniśmy tworzyć Europy dwuwarstwowej.
EnglishThis proposal, however, will maintain the existing two-tier healthcare system.
W tej propozycji zostanie jednak utrzymany obecny dwuwarstwowy system opieki zdrowotnej.
EnglishAdding new criteria would create a two-tier system for the Member States.
Dodanie nowych kryteriów doprowadzi do powstania dwutorowego systemu wobec państw członkowskich.
EnglishThe situation is complicated by the Government's decision to retain payments to the second pension tier.
Sytuację utrudnia decyzja rządu dotycząca zatrzymania wpłat na drugi filar emerytalny.
EnglishThere cannot be a first-tier neighbourhood policy and another, second-tier, neighbourhood policy.
Nie możemy mieć pierwszorzędnej polityki sąsiedztwa i innej, drugorzędnej polityki sąsiedztwa.
EnglishAdding new criteria would create a two-tier system for Member States.
Dodanie nowych kryteriów przyczyniłoby się do stworzenia dwutorowego systemu dla państw członkowskich.
EnglishThe banks will also be tested on the basis of an upper capital threshold, core tier one.
Banki zostaną również sprawdzone na podstawie wyższego progu kapitałowego, podstawowego warstwy pierwszej.
EnglishAn environmental risk was detected during the risk assessment Phase II Tier A for dung fauna organisms.
Podczas oceny ryzyka fazy II warstwy A dla organizmów fauny odchodów wykryto zagrożenie środowiskowe.
EnglishThis, therefore, produces a two-tier health care system.
Tworzy to system opieki zdrowotnej o dwóch poziomach świadczenia opieki zdrowotnej i dostępności do niej.
EnglishThe original two-tier collateral framework was adopted by the Eurosystem to ensure a smooth transition to the euro.
Pierwotny system dwóch list przyjęto w Eurosystemie w celu umożliwienia sprawnego przejścia na euro.
English[1] This is similar to the specifications for the current Tier 1 (see the General Documentation, Chapter 6, footnote 3).
[1] Warunek ten jest podobny do określonego dla aktywów z listy 1 (zob. „Dokumentacja ogólna”, rozdział 6, przypis 3).
EnglishThe result is a two-tier labour market.
EnglishAgainst this background, these tier one assets will lose eligibility on 1 June 2007.
Wymienione aktywa z listy pierwszej przestaną być dopuszczane jako zabezpieczenia z dniem 1 czerwca 2007 r., przy czym aktywa wyemitowane przed 1 stycznia 2007 r.
EnglishI would like to stress that it is impossible to create a two-tier labour market, either within the European Union itself or outside.
Pragnę podkreślić, że nie jest możliwe stworzenie dwusegmentowego rynku pracy ani w Unii Europejskiej, ani poza nią.
EnglishI would like to stress that it is impossible to create a two-tier labour market, either within or outside the European Union.
Chciałabym podkreślić, że utworzenie dwusegmentowego rynku pracy, czy to w Unii Europejskiej, czy poza nią, nie jest możliwe.
EnglishThis is a two-tier Parliament.
EnglishTier-two assets that do not qualify under the eligibility criteria for the single framework will be phased out by 31 May 2007.
Aktywa z listy drugiej, które nie spełniają kryteriów kwalifikujących ich do wpisania na wspólną listę zostaną wycofane do 31 maja 2007 r.
EnglishOf course, basically the situation is that there cannot be a two-tier system in the European Union: the same rules have to apply to everyone.
Oczywiście nie można dopuścić do sytuacji, w której w Unii Europejskiej powstałby system dualistyczny: wszyscy muszą podlegać tym samym zasadom.
EnglishPlease understand that you are currently very close to letting a Parliament which, in principle, I support, degenerate into a two-tier Parliament.
Proszę zrozumieć, że jest pan obecnie bardzo blisko doprowadzenia Parlamentu, który zasadniczo popieram, do rozkładu na Parlament dwuwarstwowy.
EnglishI see the way forward as prioritising such policies that would decrease the pressure on capital cities and support the development of second-tier cities.
Wyjściem z tej sytuacji jest priorytetyzacja polityk, które przyczynią się do obniżenia presji na stolice i do rozwoju mniejszych miast.