"Thursday" po polsku

EN

"Thursday" - polskie tłumaczenie

EN Thursday
volume_up
{rzeczownik}

Thursday
We are holding a special meeting of the College on this issue on Thursday.
W czwartek odbędzie się specjalne posiedzenie kolegium w tej sprawie.
I ask that the - possibly amended - motion for a resolution be approved on Thursday.
Wnoszę o zatwierdzenie w czwartek projektu rezolucji, być może zmienionego.
Budget discharges 2007, (Vote will be held on Thursday) (debate)
Absolutoria budżetowe 2007 (Głosowanie odbędzie się w czwartek) (debata)

Synonimy (angielski) dla "Thursday":

Thursday
English

Przykłady użycia - "Thursday" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe rules of the European Parliament are not altered on Thursday afternoons.
Zasady Parlamentu Europejskiego nie zostają zmienione w czwartkowe popołudnia.
EnglishThey used to be held on Fridays, then they moved to Thursday afternoons.
Dawniej odbywały się one w piątki, a potem przeniesiono je na czwartkowe popołudnia.
EnglishWhat we will vote on now on Thursday is a draft and a political message.
Przedmiotem naszego czwartkowego głosowania będzie teraz projekt i przesłanie polityczne.
EnglishThe Minutes of the sitting of Thursday 22 May 2008 have been distributed.
Protokół posiedzenia z czwartku, dnia 22 maja 2009 r. został rozdany.
EnglishThey are different on Thursday afternoons and it is our Rules of Procedure that are different.
One różnią się w czwartkowe popołudnia i to właśnie nasz Regulamin jest wtedy odmienny.
EnglishThe other fact is, frankly, habit on Thursday afternoons.
Szczerze mówiąc, brak kworum wszedł już w zwyczaj podczas czwartkowych popołudni.
EnglishI declare resumed the session suspended on Thursday 26 March 2009.
Niniejszym ogłaszam wznowienie sesji zawieszonej 26 marca 2009 r.
EnglishAfter Thursday I will be more than happy to report back to you on what is to happen next.
Po czwartku będę więcej niż szczęśliwy, mogąc poinformować Państwa o planowanych następnych krokach.
EnglishAll we need is sufficient time, which is why we should also be allowed time on Thursday afternoons.
Potrzebujemy jedynie czasu, dlatego powinniśmy móc prowadzić debaty również w czwartki po południu.
EnglishIf you do agree, firstly, how would you advise us to vote in the budget debate on Thursday?
Jeśli się pan zgadza, to po pierwsze, jak według pana powinniśmy głosować podczas czwartkowej debaty budżetowej?
EnglishThat can be quickly decided on Thursday afternoon.
W czwartkowe popołudnie można szybko podjąć decyzję w tej sprawie.
EnglishIn the example shown here, it finished the pattern by auto-filling Thursday, Friday, Saturday, etc.
W przedstawionym tutaj przykładzie wzór został uzupełniony przez wstawienie nazw pozostałych dni tygodnia.
EnglishEvery Thursday afternoon, I am here in plenary!
Jestem tu, na sesji plenarnej, w każde czwartkowe popołudnie!
EnglishOf course, every Member has the right, during voting time on Thursday afternoons, to table oral amendments.
Oczywiście, każdy poseł ma prawo do wnoszenia poprawek ustnych podczas głosowania w czwartkowe popołudnia.
EnglishDuring our Thursday meetings in Strasbourg we discuss breaches of human rights throughout the world.
Na tej sali podczas naszych czwartkowych spotkań w Strasburgu dyskutujemy o łamaniu praw człowieka na całym świecie.
EnglishI want to repeat my comments of last Thursday.
Chciałabym powtórzyć swój komentarz z ubiegłego czwartku.
EnglishMay I now ask you to let us avail ourselves of the possibility of adding this item to Thursday's agenda?
Czy mogę zatem poprosić, abyśmy mogli skorzystać z możliwości dodania tego punktu do czwartkowego porządku dziennego?
EnglishMonday to Thursday, 8 a.m. to 2.30 p.m., and Friday, 8 a.m. to 2 p.m.
EnglishHowever, she has not been here for a few years and during this time we have had the Council on Thursday afternoons.
Jednak nie było jej tu przez kilka lat, a w tym czasie Rada uczestniczyła w posiedzeniach w czwartki po południu.
EnglishTherefore, Mr Schulz, ladies and gentlemen, let us continue our tradition of independence on a Thursday afternoon.
Dlatego też, panie pośle Schulz, panie i panowie, kontynuujmy naszą tradycję niezależności w to czwartkowe popołudnie.