"threshold" po polsku

EN

"threshold" - polskie tłumaczenie

EN threshold
volume_up
{rzeczownik}

threshold (też: brink, doorstep, verge)
This can be done by drastically reducing the 10% electoral threshold.
Można to uczynić, obniżając drastycznie wysoki, 10 % próg wyborczy.
For the moment, the Court applies a uniform 2% materiality threshold across the board.
Obecnie Trybunał generalnie stosuje jednolity 2% próg istotności.
The threshold of 75% of GDP will naturally be renewed in 2014.
W roku 2014 oczywiście od nowa ustanowiony zostanie próg w wysokości 75 % PKB.
threshold (też: border, borderline, boundary, cut-off)
Around 100 million Europeans are living in or on the threshold of poverty.
Około 100 milionów europejczyków żyje na granicy ubóstwa.
It was almost beyond the threshold of imagination.
Był prawie poza granicami wyobraźni.
Retirement age must be raised in stages throughout Europe, and it must approach the 70 years of age threshold.
Wiek emerytalny należy podnosić stopniowo w całej Europie i musi on zbliżyć się do granicy 70 lat.
threshold (też: beginning, commencement, onset, start)
threshold (też: ceiling)
This threshold will hit particularly hard regional airports such as Newcastle.
Tak ustalony dolny pułap uderzy ze szczególną siłą w regionalne porty lotnicze, jak np. port w Newcastle.
However, the low allocation threshold of revenue to the trans-European transport networks (TENs) (15%) is regrettable.
Godny ubolewania jest jednak niski pułap alokacji przychodów na transeuropejskie sieci transportowe (TEN) (15 %).
Such a threshold would still have ensured that Europe's big airports could not dictate airline charges behind closed doors.
Taki pułap gwarantowałby w dalszym ciągu, że duże porty w Europie nie mogłyby dyktować wysokości opłat lotniskowych za zamkniętymi drzwiami.
threshold
threshold
volume_up
przełom {m.} (granica)

Synonimy (angielski) dla "threshold":

threshold

Przykłady użycia - "threshold" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWith reference to the increase of the de minimis threshold, this is not a new issue.
Jeśli chodzi o podniesienie pułapu pomocy de minimis, to nie jest nowa sprawa.
EnglishThe calculation of threshold values for poultry farms is too bureaucratic.
Obliczanie wartości progowych dla ferm drobiu jest obciążone zbytnią biurokracją.
EnglishHe had a body very similar to our own, and he was on the threshold of becoming human.
Miał ciało bardzo podobne do naszego i był o krok od stania się człowiekiem.
EnglishWe are probably on the threshold of identifying the political solutions to our problems.
Prawdopodobnie jesteśmy blisko znalezienia rozwiązań politycznych naszych problemów.
EnglishReducing this to 147 g therefore cuts this threshold by more than 25%.
Zatem obniżenie ich do 147 gramów na kilometr oznacza spadek o ponad 25 %.
EnglishI think it is a pity I have not heard anything from the Commission about threshold values.
Szkoda, że Komisja nie wspomniała ani słowem o wartościach progowych.
EnglishWe refer in big history to these moments as threshold moments.
Zajmując się Wielką Historią, określamy te momenty jako momenty przełomowe.
EnglishMannitol content is below the threshold of the Excipient guideline's annex.
Zawartość mannitolu jest mniejsza niż dopuszczalna podana w aneksie dotyczącym substancji pomocniczych.
EnglishAnd I believe we count as a threshold in this great story.
I sądzę, że możemy to uznać za kolejny etap tej wielkiej historii.
EnglishPolitical action needs to be taken to adjust and raise the threshold values accordingly.
Konieczne jest podjęcie działań politycznych, aby odpowiednio dostosować i podnieść poziom wartości granicznych.
EnglishSo we've crossed a fourth threshold of complexity.
Pokonaliśmy właśnie czwarty etap na drodze do złożoności.
EnglishHence, I am calling for the de minimis aid threshold to be increased from EUR 30 000 to EUR 60 000 per firm.
W związku z tym apeluję o podniesienie pułapu pomocy de minimis z 30 tysięcy do 60 tysięcy euro na firmę.
EnglishNo subject experienced an interval exceeding the potentially clinically relevant threshold of 500 msec.
Również u żadnego z uczestników badania wydłużenie odstępu QT nie przekroczyło istotnego klinicznie pułapu 500 msec.
EnglishAnd at each threshold, the going gets tougher.
I każdy kolejny z tych etapów, jest coraz trudniejszy.
EnglishSaquinavir AUC ↓ 15% Saquinavir Cmax ↓ 9% Saquinavir Cmin ↓ 24% (remained above the target threshold for effective therapy.)
Produkt leczniczy w zależności od działania terapeutycznego (dawka Invirase zastosowana w badaniu)
EnglishThere could be non-linearities, threshold effects.
Moglibyśmy uzyskać nieliniowość, efekty progowe.
EnglishLet us be honest, though, with the labelling we are using a threshold value, so I think it is possible.
Bądźmy jednak szczerzy - używamy wartości progowych w przypadku etykiet, więc myślę, że i w tym przypadku jest to możliwe.
EnglishBut a major threshold is passed when you mature enough to acknowledge what drives you and to take the wheel and steer it.
Przekraczamy ważną granicę, kiedy jesteśmy dość dorośli, by zrozumieć co nami kieruje i zacząć tym sterować.
EnglishTherefore, not only did we cross the level considered to be a code red threshold, but we also reached double that percentage.
Zatem nie tylko przekroczyliśmy poziom uznawany za alarmowy, ale wręcz osiągnęliśmy poziom dwukrotnie wyższy.
EnglishHow do you assess this threshold from the viewpoint of the Commission and in comparison with what you know of other Member States?
Jak oceniają państwo te granicę z punktu widzenia Komisji i w porównaniu z innymi państwami członkowskimi?