"thorough" po polsku

EN

"thorough" - polskie tłumaczenie

EN thorough
volume_up
{przymiotnik}

thorough (też: accurate, basic, deep, exhaustive)
volume_up
gruntowny {przym. m.}
Thorough reform of the common agricultural policy is therefore necessary.
Konieczna jest zatem gruntowna reforma wspólnej polityki rolnej.
We have voted against the report as a whole and request a thorough overhaul of the entire legislative proposal.
Głosowaliśmy za odrzuceniem całego sprawozdania i wnioskujemy o gruntowny przegląd całego wniosku legislacyjnego.
All our proposals must be accompanied by a thorough impact assessment.
Wszystkim naszym wnioskom muszą towarzyszyć gruntowne oceny skutków.
thorough (też: accurate, deep, exact, exhaustive)
volume_up
dokładny {przym. m.}
This may include a thorough medical history, a chest X-ray and a tuberculin test.
Może to obejmować dokładny wywiad medyczny, prześwietlenie rentgenowskie klatki piersiowej i próbę tuberkulinową.
Its wording expresses the risks of next year's EU budget in a thorough and comprehensive manner.
Tekst ten określa rodzaje ryzyka dotyczące przyszłorocznego budżetu UE w sposób dokładny i kompleksowy.
It is therefore a thorough review of our multiannual guidelines that we need.
Dlatego potrzebna nam jest dokładna weryfikacja naszych wieloletnich wytycznych.
thorough (też: deep, detailed, extensive, meticulous)
volume_up
szczegółowy {przym. m.}
This will include a thorough medical history, a chest X-ray and a tuberculin test.
Badanie będzie obejmowało szczegółowy wywiad lekarski, zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej i próbę tuberkulinową.
There needs to be a thorough analysis of the economic benefit.
Niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy korzyści ekonomicznych.
This report is comprehensive, thorough and very technical.
Przedmiotowe sprawozdanie jest wszechstronne, szczegółowe i bardzo rzetelne.
thorough (też: acute, astute, deep, incisive)
volume_up
wnikliwy {przym. m.}
I think that a thorough discussion involving stakeholders and the Court of Auditors is needed.
Potrzebna nam wnikliwa dyskusja z udziałem zainteresowanych stron i Trybunału Obrachunkowego.
I should like to thank Mrs Patrie very much for a thorough and business-like report.
Za opracowanie rzeczowego i wnikliwego sprawozdania bardzo dziękuję autorce - pani Béatrice Patrie.
- (EL) Mr President, let me congratulate the rapporteurs on their thorough examination of the topic.
- (EL) Panie przewodniczący! Chciałbym pogratulować sprawozdawcom ich niezwykle wnikliwej analizy tematu.
thorough (też: comprehensive, deep, in-depth, profound)
volume_up
dogłębny {przym. m.}
This is why the Commission began a thorough review of the existing Toy Safety Directive more than two years ago.
Dlatego też ponad dwa lata temu Komisja rozpoczęła dogłębny przegląd dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek.
Overall, this is a thorough report that merits our support.
Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdanie to jest dogłębne i zasługuje na nasze poparcie.
First, a thorough analysis of what is feasible, what is good, what has added value.
Po pierwsze, dogłębna analiza tego, co jest wykonalne, dobre, wnosi wartość dodaną.
thorough (też: detailed, precise)
volume_up
dokumentny {przym. m.} [rzadk.]

Synonimy (angielski) dla "thorough":

thorough

Przykłady użycia - "thorough" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is therefore a thorough review of our multiannual guidelines that we need.
Dlatego potrzebna nam jest dokładna weryfikacja naszych wieloletnich wytycznych.
English. - (PL) The rapporteur has prepared a very good and thorough report.
na piśmie. - (PL) Sprawozdawca przygotował bardzo dobre i szczegółowe sprawozdanie.
EnglishFirst, a thorough analysis of what is feasible, what is good, what has added value.
Po pierwsze, dogłębna analiza tego, co jest wykonalne, dobre, wnosi wartość dodaną.
EnglishAfter thorough agitation, PROCOMVAX is a slightly opaque, white suspension.
Po dokładnym wstrząśnięciu PROCOMVAX jest lekko opalizującą, białą zawiesiną.
EnglishThis may include a thorough medical history, a chest X-ray and a tuberculin test.
Wykonanie tych badań należy odnotować w Karcie ostrzegawczej pacjenta.
EnglishJust like the annual report, it is thorough, complete and user-friendly.
Tak jak sprawozdanie roczne, jest dokładna, wyczerpująca i łatwa w nawigacji.
English(ES) First of all, let me thank the rapporteur for her thorough and serious work.
(ES) Przede wszystkim pragnę podziękować sprawozdawczyni za jej gruntowną i poważną pracę.
EnglishBefore it does so, we must have a full and thorough investigation of the facts.
Zanim to zrobimy musimy przeprowadzić pełna i dokładną analizę faktów.
EnglishWe have immediately cleared the way for a thorough investigation under European supervision.
Natychmiast utorowaliśmy drogę do szczegółowych testów pod nadzorem europejskim.
EnglishWe needed to carry out a very thorough impact assessment and that is about to be concluded.
Musimy dokonać bardzo dokładnej oceny wpływu, która niedługo ma się zakończyć.
EnglishI would like to start by thanking Mrs Lambert for a very thorough report.
Chciałabym zacząć od podziękowania pani poseł Lambert za bardzo dokładne sprawozdanie.
EnglishAs far as this question is concerned, you may be sure that the debate will be thorough.
Jeśli chodzi o tę kwestię, może pan przewodniczący być pewny, że debata będzie rzetelna.
English(DE) First of all, thank you very much for your very good and thorough reply.
(DE) Po pierwsze dziękuję panu za bardzo dobrą i dogłębną odpowiedź.
EnglishThe report on the Council's discharge is very long and thorough.
Sprawozdanie w sprawie absolutorium dla Rady jest bardzo obszerne i szczegółowe.
EnglishThe Commission is now finalising the new and thorough assessment of each of these requests.
Komisja jest w trakcie finalizowania nowej i dokładnej oceny każdego z tych wniosków.
English(HU) Mr President, Commissioner, I would like to thank you for your thorough answer.
(HU) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz! Pragnę Pani podziękować za wyczerpującą odpowiedź.
EnglishWhile our selection process is not as rigorous as NASA, it's nonetheless thorough.
Chociaż selekcja nie dorównuje tej w NASA, i tak jest dość surowa.
EnglishAccording to the reports, the checks are more frequent and substantially more thorough.
Według doniesień kontrole są częstrze i na ogół bardziej szczegółowe.
EnglishSo says Ms Ayala, whom I wish to congratulate on her sound and thorough report.
Tego zdania jest posłanka Sender, której pragnę pogratulować wyczerpującego i trafnego sprawozdania.
EnglishYou might say this is easy but you have to be thorough, so you never know.
Można rzec, że to łatwe, ale musimy być skrupulatni, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć.