"the brethren" po polsku

EN

"the brethren" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "the brethren" w kontekście.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "the brethren"

the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
brethren rzeczownik

Przykłady użycia - "the brethren" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishfor the four and twentieth to Romamtiezer, his sons and his brethren, twelve.
Dwudziesty i czwarty na Romantyjesera, na synów jego i na braci jego dwanaście.
Englishof the sons of Kohath, Uriel the chief, and his brethren a hundred and twenty;
Z synów Kaatowych: Uryjela przedniejszego, i braci jego sto i dwadzieścia,
Englishof Judah, Elihu, one of the brethren of David: of Issachar, Omri the son of Michael:
Nad Judowem Elihu z braci Dawidowych; nad Isascharowem Amry, syn Michaelowy;
EnglishThere were therefore seven brethren: and the first took a wife, and died childless;
Było tedy siedm braci, z których pierwszy pojąwszy żonę, umarł bez dziatek.
EnglishAbraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judah and his brethren;
Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakóba, a Jakób spłodził Judę, i braci jego.
Englishand Josiah begat Jechoniah and his brethren, at the time of the carrying away to Babylon.
A Jozyjasz spłodził Jechonijasza i braci jego podczas zaprowadzenia do Babilonu.
EnglishJehu met with the brethren of Ahaziah king of Judah, and said, Who are ye?
Tedy Jehu znalazł u braci Ochozyjasza króla Judzkiego, i rzekł: Któście wy?
Englishfor the two and twentieth to Giddalti, his sons and his brethren, twelve:
Dwudziesty i wtóry na Gieddaltego, na synów jego i na braci jego dwanaście.
EnglishAnd it was told him, Thy mother and thy brethren stand without, desiring to see thee.
I dano mu znać, mówiąc: Matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć.
EnglishAnd Ephraim their father mourned many days, and his brethren came to comfort him.
Przetoż płakał Efraim, ojciec ich, przez wiele dni; i przyszli bracia jego, aby go cieszyli.
EnglishAnd of the sons of Zerah: Jeuel, and their brethren, six hundred and ninety.
A z synów Zerachowych: Jehuel i braci ich sześć set i dziewięćdziesiąt.
Englishof the sons of Elizaphan, Shemaiah the chief, and his brethren two hundred;
Z synów Elisafanowych: Semejasza przedniejszego, i braci jego dwieście.
EnglishAnd if he have no daughter, then ye shall give his inheritance unto his brethren.
A jeśliby nie miał i córki, tedy dacie dziedzictwo jego braci jego.
EnglishAnd these six brethren also accompanied me; and we entered into the man's house:.
Szli też ze mną i ci sześć bracia, i weszliśmy do domu onego męża;.
EnglishSalute Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, and the brethren that are with them.
Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermana, Patrobę, Hermena i braci, którzy są z nimi.
EnglishPeace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.
Pokój niech będzie braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
EnglishSalute the brethren that are in Laodicea, and Nymphas, and the church that is in their house.
Pozdrówcie braci, którzy są w Laodycei, i Nymfasa, i zbór, który jest w domu jego.
EnglishI am become a stranger unto my brethren, And an alien unto my mother's children.
Bo dla ciebie ponoszę urąganie, a zelżywość okryła oblicze moje.
EnglishThese were the chiefs of the priests and of their brethren in the days of Jeshua.
Cić byli przedniejsi z kapłanów i z braci swych, za dni Jesuego.
EnglishFor my brethren and companions' sakes, I will now say, Peace be within thee.
Dla braci moich i dla przyjaciół moich teraz ci będę żądał pokoju.

Pozostałe hasła

English
  • the brethren

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.