EN

tender {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
They are legal tender throughout the euro area, i.e. they can be used - and must be accepted - just like any other euro coin.
Monety okolicznościowe stanowią prawny środek płatniczy w strefie euro, co oznacza, że można ich używać i muszą być akceptowane tak jak wszystkie inne monety euro.
2. Biznes
The operations will be conducted as fixed rate tender procedures with full allotment.
Zostaną one przeprowadzone w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem.
Detailed information is gathered at the tender website.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie przetargu.
It is now particularly important that the Commission finalises the call for tenders before the summer.
Obecnie szczególnie ważne jest, aby Komisja sfinalizowała przetarg przed latem.
The tender had nothing in it that related to us, nothing specific about sunlight-readable, mesh-network, low-power, but just a vanilla laptop proposal.
Nasza oferta przetargowa była ogólnikowa, nie mówiła konkretnie o czytelności ekranu w słońcu, sieci kratowej, niskim poborze prądu – prosta oferta zwykłych laptopów.
3. transport
PL

tender {męski}

volume_up
1. transport
tender

Przykłady użycia - "tender" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNot to tender it would be mean, inconsistent, hypocritical and self-defeating.
Odmowa takiej pomocy byłaby podła, niekonsekwentna, pełna hipokryzji i bezcelowa.
EnglishLet us see these demonstration projects put out to tender as soon as possible.
Poddajmy projekty demonstracyjne procedurze przetargowej tak szybko, jak to możliwe.
EnglishStudy IV did not require any specific number of tender or swollen joints.
W Badaniu IV. nie określono konkretnej liczby tkliwych bądź obrzękniętych stawów.
EnglishThe operations will be conducted as fixed rate tender procedures with full allotment.
Zostaną one przeprowadzone w trybie przetargu kwotowego z pełnym przydziałem.
EnglishExcessively long tender procedures can delay realisation of Structural Funds.
Zbyt długotrwałe procedury przetargowe mogą opóźnić realizację funduszy strukturalnych.
EnglishFor I was a son unto my father, Tender and only beloved in the sight of my mother.
Gdybym był młodziuchnym synem u ojca mego, i jedynakiem u matki mojej,
English"Tender" is another word I would love to spend some time resurrecting.
'Czuły' to kolejne słowo na wskrzeszenie którego chciałabym poświęcić trochę czasu.
EnglishJehovah is good to all; And his tender mercies are over all his works.
Dobryć jest Pan wszystkim, a miłosierdzie jego nad wszystkiem sprawami jego.
EnglishIt should also be noted that Montenegro has adopted the euro as legal tender.
Wypada także zauważyć, że środkiem płatniczym w Montenegro jest euro.
EnglishOccasionally, patients receiving Cubicin may develop tender or aching muscles or muscle
U pacjentów otrzymujących Cubicin mogą niekiedy wystąpić bóle lub wrażliwość mięśni, lub
EnglishOf this, only 13% is, on average, put out to tender Europe-wide.
Z tego średnio jedynie 13% nabywane jest drogą przetargów o zasięgu europejskim.
EnglishDo not inject into areas where the skin is tender, bruised, red, or hard.
Nie podawać zastrzyku w miejsca gdzie skóra jest delikatna, zasiniona, czerwona lub twarda.
EnglishBecause of the tender mercy of our God, Whereby the dayspring from on high shall visit us,
Przez wnętrzności miłosierdzia Boga naszego, w których nawiedził nas Wschód z wysokości.
EnglishOnly euro banknotes (and coins) have the status of legal tender in the euro area.
Euro jest jedynym prawnym środkiem płatniczym w strefie euro.
EnglishFor God is my witness, how I long after you all in the tender mercies of Christ Jesus.
Albowiem świadkiem mi jest Bóg, jako was wszystkich pragnę we wnętrznościach Jezusa Chrystusa.
EnglishDo not inject MIRCERA into an area that is tender or healing
Nie należy wstrzykiwać leku Mircera w miejscach podrażnionych lub gojących się.
EnglishECB Opinion on certain old banknotes ceasing to be legal tender in Sweden
Opinia EBC w sprawie utraty statusu środka płatniczego przez niektóre stare banknoty w Szwecji
EnglishDo not inject into areas where the skin is tender, bruised, red, or hard.
Nie należy wstrzykiwać leku w miejsca, gdzie skóra jest obolała, sina, zaczerwieniona lub twarda.
EnglishDo not inject into areas where the skin is tender, bruised, red, or hard.
Nie należy wstrzykiwać leku w miejsca, gdzie skóra jest obolała, sina, zaczerwieniona lub twarda. z
EnglishWho redeemeth thy life from destruction; Who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;
Który wybawia od śmierci żywot twój; który cię koronuje miłosierdziem i wielką litością:

"tender greens" - polskie tłumaczenie

tender greens
Polish
  • delikatne zielenie
  • zielone przetargi
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.