"templates" po polsku

EN

"templates" - polskie tłumaczenie

PL

EN templates
volume_up
{liczba mnoga}

templates (też: patterns)
volume_up
szablony {niemęskoos.}
Once you're in the template gallery, you can search for templates by language.
Po otwarciu galerii szablonów możesz wyszukiwać szablony według języka.
So, it copies itself and scatters the templates through the ocean.
Samodzielnie się namnaża i rozprzestrzenia szablony w całym oceanie.
On the Copies & Folders tab in the Drafts and Templates section:
3. ~~~ Na karcie Kopie i foldery w sekcji Szkice i szablony:

Synonimy (angielski) dla "template":

template

Przykłady użycia - "templates" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishKeep in mind that there's a maximum of templates you can submit per day.
Pamiętaj, że obowiązuje ograniczenie liczby szablonów, które można przesłać dziennie.
EnglishAll these templates are available on the ECB’s website.
Decyzja ta stanowi dopełnienie decyzji Rady Prezesów z 29 kwietnia 2011 r.
EnglishFormat The report shall include the following Tables of aggregate data using the agreed templates:
Forma Raport musi zawierać następujące tabele z danymi łącznymi przy użyciu ustalonych wzorów:
EnglishGoogle Apps users are currently unable to rate templates but will be able to see the star ratings for a template.
Użytkownicy Aplikacji Google obecnie nie mogą oceniać szablonów, ale mogą oglądać ich oceny.
EnglishFormat The report shall include the following Tables of aggregate data using the agreed templates:
Format Raport będzie zawierał poniższe tabele ze zbiorczymi danymi przedstawione w uzgodnionych szablonach 1.
EnglishLoan-level data templates for new classes of asset-backed securities
Formularze danych o poszczególnych kredytach dla kolejnych kategorii papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami
EnglishWe have been listening to this sort of thing for months and we could use the phrases to produce templates.
Od wielu miesięcy wysłuchujemy tego typu stwierdzeń i moglibyśmy już wykorzystać je do stworzenia szablonów.
EnglishKeep in mind that there's a maximum of templates you can submit per day. ~~~ When you've reached the limit, you'll see a message.
Pamiętaj, że obowiązuje ograniczenie liczby szablonów, które można przesłać dziennie.
EnglishFirstly, their intrinsic value in the recreation of cultural templates and in contributing to the construction of a common European identity.
Po pierwsze, wnoszą rzeczywisty wkład w odświeżanie szablonów kulturowych i w budowanie wspólnej europejskiej tożsamości.
EnglishThis means that users at your domain won't be able to submit templates and will no longer see the '(Domain name)' templates' tab in Docs.
Uniemożliwia to przesyłanie szablonów przez użytkowników w Twojej domenie, a także powoduje usunięcie karty szablonów z nazwą domeny z witryny Dokumentów.
EnglishSo what I did was, again, like I did with the dodo skull, I blew all my reference up to full size, and then I began cutting out the negatives and using those templates as shape references.
Powiększyłem wszystkie materiały do pełnych rozmiarów, zabrałem się do wycinania negatywów i używania tych szablonów jako odnośników kształtu.
EnglishThere will be a transition period of nine months, in total, before full compliance with the reporting standards applicable to the loan-level reporting templates needs to be achieved.
Okres przejściowy na osiągnięcie pełnej zgodności ze standardami sprawozdawczymi dotyczącymi formularzy danych o poszczególnych kredytach wynosi dziewięć miesięcy.