EN

tariffs {liczba mnoga}

volume_up
tariffs
volume_up
cenniki {niemęskoos.}
tariffs
EU textile and clothing tariffs will be down from 12 to 4%.
Taryfy celne na tekstylia i odzież obniżą się z 12% na 4%.
Today, the Indian market has closed itself off to our products by imposing exorbitant 150% tariffs on them.
Dziś indyjski rynek zamknął się na nasze produkty, nakładając na nie niebotyczne, 150-procentowe taryfy celne.

Przykłady użycia - "tariffs" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI would also like to point out that these roaming tariffs have been very unclear.
Chciałabym także zauważyć, że taryfy roamingowe były bardzo nieprzejrzyste.
EnglishAs a consequence, a total of 30% of the EU's product lines have seen increased tariffs.
Skutkiem tego wzrosły cła w przywozie 30 % rodzajów produktów pochodzących z UE.
EnglishThere is a tariff deficit, there are regulated tariffs that distort the market.
Pojawił się niedobór opłat, są opłaty regulowane, które wypaczają rynek.
EnglishBut even more important than the tariffs is the way that we treat our sensitive products.
Ale ważniejszy niż taryfy jest sposób, w jaki traktujemy nasze produkty wrażliwe.
EnglishWe are right to reject the idea of an FTA covering certain tariffs only.
Mamy rację, odrzucając ideę umów o wolnym handlu obejmujących jedynie niektóre cła.
EnglishIn addition, the EU undertakes to apply strictly controlled tariffs to banana imports.
Ponadto UE zobowiązała się do stosowania ściśle kontrolowanych ceł na przywóz bananów.
EnglishCollection of taxes and tariffs is very incipient and the amounts remain marginal.
Pobieranie podatków i ceł znajduje się jeszcze w powijakach i kwoty te są nadal niewielkie.
EnglishIn 1995 the International Monetary Fund forced that country to reduce its rice tariffs.
W 1995 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zmusił to państwo do zmniejszenia ceł na ryż.
EnglishSo, we should all work together to fight trade tariffs that condemn the poor.
Dlatego więc powinniśmy współpracować w celu zniesienia cła, które szkodzi najbiedniejszym.
EnglishHowever, I do not believe that it is for Brussels to prescribe social tariffs.
Nie wierzę jednak, że to Bruksela powinna narzucać taryfy socjalne.
EnglishThese include tariffs, non-tariff measures, investments and procurement.
Obejmują one cła, środki pozataryfowe, inwestycje i zamówienia publiczne.
EnglishThe other big question for my group was tariffs, mainly on the part of the British and Czechs.
Innym wielkim pytaniem dla naszej grupy były taryfy, głównie brytyjskie i czeskie.
EnglishHowever, from the EU side, an agreement focusing on tariffs would clearly not be enough.
Jednakże dla UE umowa dotycząca ceł oczywiście nie byłaby wystarczająca.
EnglishMeeting of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Council of Representatives.
Posiedzenie rady przedstawicieli Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT).
EnglishThe Commission's proposal to set some maximum tariffs is the matter we are discussing now.
W tej chwili dyskutujemy nad wnioskiem Komisji dotyczącym ustalenia taryf maksymalnych.
EnglishA General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) meeting is held in Geneva, Switzerland.
Posiedzenie Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) w Genewie w Szwajcarii.
EnglishWe must re-establish the common external tariffs abolished by the Maastricht Agreements.
Musimy ponownie wprowadzić wspólne zewnętrzne taryfy zniesione przez traktat z Maastricht.
EnglishThat is the only thing we would say with regard to social tariffs, Mr Vidal-Quadras.
To jedyna rzecz, jaką chcemy powiedzieć w sprawie taryf socjalnych, panie pośle Vidal-Quadras.
English The prohibition provided for in paragraph 1 shall not apply to tariffs fixed to meet competition.
    Zakaz ustanowiony w ustępie 1 nie ma zastosowania do taryf konkurencyjnych.
EnglishSuch protection should be afforded thanks to preferential supply tariffs.
Taka ochrona powinna zostać zapewniona przez preferencyjne taryfy.

Synonimy (angielski) dla "tariff":

tariff
English