"Tanzania" po polsku

EN

"Tanzania" - polskie tłumaczenie

volume_up
Tanzania {nazwa wł.}
PL

"Tanzania" - angielskie tłumaczenie

volume_up
Tanzania {nazwa wł.}
EN

Tanzania {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Tanzania
I gave you a few figures earlier on: Tanzania has to produce 8 000 audit reports!
Wcześniej przytoczyłem państwu kilka liczb: Tanzania musi przedstawić 8 000 sprawozdań z audytu!
Because of its large number of albinos, Tanzania is the largest supplier of human body parts for the whole of Africa.
Tanzania, ze względu na dużą liczbę albinosów, jest największym dostawcą części ludzkiego ciała na całą Afrykę.
I am not sure what sort of burden that represents for a country like Tanzania, which actually has a capacity for governance.
Nie jestem pewien, jakie obciążenie stanowi to dla takiego kraju jak Tanzania, który rzeczywiście ma zdolność do zarządzania.
PL

Tanzania {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Tanzania
Wcześniej przytoczyłem państwu kilka liczb: Tanzania musi przedstawić 8 000 sprawozdań z audytu!
I gave you a few figures earlier on: Tanzania has to produce 8 000 audit reports!
Tanzania, ze względu na dużą liczbę albinosów, jest największym dostawcą części ludzkiego ciała na całą Afrykę.
Because of its large number of albinos, Tanzania is the largest supplier of human body parts for the whole of Africa.
Nie jestem pewien, jakie obciążenie stanowi to dla takiego kraju jak Tanzania, który rzeczywiście ma zdolność do zarządzania.
I am not sure what sort of burden that represents for a country like Tanzania, which actually has a capacity for governance.

Przykłady użycia - "Tanzania" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI gave you a few figures earlier on: Tanzania has to produce 8 000 audit reports!
Wcześniej przytoczyłem państwu kilka liczb: Tanzania musi przedstawić 8 000 sprawozdań z audytu!
EnglishIn Tanzania last week, we had the launch of the East African Organic Produce Standard.
W Tanzanii w zeszłym tygodniu wprowadzono Wschodnio-Afrykański Standard Produktów Organicznych.
EnglishIf she were born anywhere else but Tanzania, I'm telling you, she could run Wall Street.
Gdyby nie urodziła się w Tanzanii, mogłaby kierować Wall Street.
EnglishIt's gone from socialist Tanzania into capitalist Tanzania, and continued to flourish.
Przeszła przez transformację z socjalistycznej do kapitalistycznej Tanzanii i ciągle się rozwijała.
EnglishSadly, the suffering of albino people is not limited to Tanzania but occurs all over Africa.
To smutne, lecz cierpienia albinosów nie są typowe tylko dla Tanzanii, ale występują w całej Afryce.
EnglishSimilarly, a tribunal in Tanzania has been prosecuting those responsible for the Rwandan genocide of 1994.
Podobnie trybunał w Tanzanii osądził odpowiedzialnych za ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku.
EnglishIt's been replicated in Kenya, and Tanzania, and South Africa and many other places.
EnglishMr President, what is going on in Tanzania is not violence perpetrated by the State.
autor. - (NL) Panie przewodniczący! To, co dzieje się w Tanzanii, nie jest aktem przemocy popełnionym przez państwo.
EnglishIn Tanzania and Uganda, they represent 90 percent of Coke's sales.
W Tanzanii i Ugandzie osiągają one 90 sprzedaży Coli.
EnglishBut that's very simplistic, so let's go down and look at Tanzania.
EnglishUnderstand that the woman who made it is going to be in Tanzania, where they're having the session in June.
Musicie zrozumieć, że kobieta, która je zrobiła będzie w Tanzanii, gdzie będą mieli sesję w czerwcu.
EnglishThe minority in question are albinos, who are being killed and mutilated in Tanzania, including small children.
Mniejszością tą są albinosi, którzy są zabijani i okaleczani w Tanzanii, włącznie z małymi dziećmi.
EnglishThe next item is the debate on six motions for a resolution on albino killings in Tanzania.
Kolejnym punktem porządku obrad jest debata nad sześcioma projektami rezolucji w sprawie zabójstwa albinosów w Tanzanii.
EnglishOr take the girl I met when I was in Tanzania, a girl called Miriam.
EnglishIt is only in Tanzania, however, that they are treated so cruelly.
EnglishRight here in Tanzania, 30 percent of individuals have hypertension.
EnglishSo that would be really great, if you could add that to the production capacity in Tanzania.
EnglishI feel this deep shame, and that's why in 1991 in Tanzania, I started a program that's called Roots and Shoots.
Czuję głęboki wstyd i dlatego w Tanzani w 1991 roku założyłam program Korzenie i Pędy (Roots and Shoots).
EnglishIn Tanzania -- the numbers don't lie -- 45 percent of people -- T.B. patients -- get diagnosed with T.B. before they die.
W Tanzanii -- liczby nie kłamią -- tylko u 45% pacjentów z gruźlicą jest ona wykrywana zanim umrą.
EnglishThis is happening in Tanzania, a country where over a third of the population is living below the poverty threshold.
Ma to miejsce w Tanzanii, w kraju, w którym ponad jedna trzecia mieszkańców żyje poniżej progu ubóstwa.

Synonimy (angielski) dla "Tanzania":

Tanzania