"tantamount" po polsku

EN

"tantamount" - polskie tłumaczenie

EN

tantamount {przymiotnik}

volume_up
1. "to sth"
tantamount
volume_up
równoznaczny {przym. m.} (z czymś)
Holding on to it is tantamount to theft, if not of the money then of the interest.
Nieoddawanie ich jest równoznaczne z kradzieżą, jeśli nie pieniędzy, to odsetek.
In a constantly changing world, inertia is tantamount to decline.
W ciągle zmieniającym się świecie, inercja jest równoznaczna z upadkiem.
To state the contrary would be tantamount to sticking our heads in the sand.
Stwierdzenie czegoś innego byłoby równoznaczne z chowaniem głowy w piasek.

Przykłady użycia - "tantamount" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHolding on to it is tantamount to theft, if not of the money then of the interest.
Nieoddawanie ich jest równoznaczne z kradzieżą, jeśli nie pieniędzy, to odsetek.
EnglishTo state the contrary would be tantamount to sticking our heads in the sand.
Stwierdzenie czegoś innego byłoby równoznaczne z chowaniem głowy w piasek.
EnglishTaking the bill forward would be tantamount to returning Uganda to colonial conditions.
Kontynuowanie prac nad nim byłoby równoważne z powrotem Ugandy do warunków kolonialnych.
EnglishIn a constantly changing world, inertia is tantamount to decline.
W ciągle zmieniającym się świecie, inercja jest równoznaczna z upadkiem.
EnglishThis is tantamount to the systematic dismantling of amateur sport, even at school level.
Jest to równoznaczne z systematyczną likwidacją sportu amatorskiego, nawet na szczeblu szkolnym.
EnglishThis would be tantamount to contracts between parties, between social agents, for instance.
Byłoby to równoznaczne z kontraktami między stronami, na przykład między czynnikami społecznymi.
EnglishThis is tantamount to the hangman's salary being paid by the victim!
To równoznaczne z pokrywaniem honorarium kata przez skazańca!
EnglishBanning it completely would be tantamount to denying that most smokers are in a state of dependency.
Całkowite jego zakazanie równałoby się zaprzeczeniu, że większość palaczy znajduje się w stanie uzależnienia.
EnglishIn both cases, that would be tantamount to flogging a dead horse.
EnglishIt is tantamount to mortgaging the future of the EU and undermining prospective discretionary spending beyond repair.
To tak, jak gdybyśmy zastawiali przyszłość UE - kompletnie rujnujemy w ten sposób przyszłe wydatki uznaniowe.
EnglishIncreasing this average is tantamount to giving employers permission not to pay for overtime in future.
Wydłużenie tej średniej jest równoznaczne z daniem pracodawcom możliwości niepłacenia w przyszłości za pracę w nadgodzinach.
EnglishIt is tantamount to approval of United States interference in Europe with the complicity of bodies such as SWIFT.
Jest ono równoznaczne z zatwierdzeniem wpływów Stanów Zjednoczonych w Europie przy udziale organów takich jak SWIFT.
EnglishThe stopping of EU funds will be tantamount to penalizing the Bulgarian people because of a political mafioso.
Wstrzymanie wypłaty funduszy unijnych będzie równoznaczne z ukaraniem narodu bułgarskiego z powodu politycznego mafiosa.
EnglishThree quarters of African countries have extremely harsh regulations on this issue, which are tantamount to discrimination.
Trzy czwarte krajów afrykańskich w tej sprawie ma bardzo surowe regulacje prawne idące w kierunku dyskryminacji.
EnglishDetaining these people indiscriminately in Sri Lanka is tantamount to a blatant violation of the norms of international law.
Masowe przetrzymywanie tych ludzi jest równoznaczne z rażącym pogwałceniem przez Sri Lankę norm prawa międzynarodowego.
EnglishThis infrastructure is useful for capital, and it involves simultaneous privatisation, which is tantamount to speculation.
Infrastruktura ta jest użyteczna dla kapitału i wiąże się z jednoczesną prywatyzacją, co jest równoznaczne ze spekulacjami.
EnglishThe rapporteur highlights the weakness of the EU's policy towards the Burmese junta, a weakness that is tantamount to appeasement.
Sprawozdawczyni podkreśla słabość polityki UE wobec junty w Birmie, słabość, która jest równoznaczna z polityką ustępstw.
EnglishThis is tantamount to rape.
EnglishIf you view this situation as gambling with the health of consumers, then Internet sales are tantamount to Russian roulette.
Jeżeli postrzegają Państwo tę sytuację jako spekulowanie na zdrowiu konsumentów, sprzedaż przez Internet jest jak rosyjska ruletka.
EnglishIn my country, that is tantamount to encouraging assisted inactivity and to creating a powerful magnet for immigration.
W moim kraju jest to równoznaczne z zachęcaniem do wspomaganej bezczynności i tworzeniem warunków działających na imigrację jak potężny magnes.

Synonimy (angielski) dla "tantamount":

tantamount
English