EN

tame {przymiotnik}

volume_up
1. ogólne
However, this fact merely highlights that bees are the only insects which have been tamed for the purposes of food and agricultural production.
Wynika stąd tylko to, że pszczoły są jedynymi owadami, które zostały oswojone do celów produkcji żywności i na potrzeby rolnictwa.

Przykłady użycia - "tame" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt will probably take half a century to tame nuclear fusion.
Prawdopodobnie potrzebne będzie pół stulecia dla opanowania fuzji termojądrowej.
EnglishPresident Bill Clinton sent US troops to tame Somalia, but that was a disaster too.
Prezydent Bill Clinton wysłał amerykańskie wojska, aby okiełznały Somalię, lecz akcja ta też zakończyła się fatalnie.
EnglishIncidentally, the European Commission itself frequently says to the Member States: 'Tame your public finances quickly!'
Nawiasem mówiąc sama Komisja często mówi do państw członkowskich: "Opanujcie szybko swoje finanse publiczne!”.
EnglishYou know, you create power, then you tame it.
EnglishThe stronger the political system is in the European Union and at national level, the better we can tame market forces.
Im silniejszy jest system polityczny w Unii Europejskiej i na szczeblu narodowym, tym lepiej będziemy mogli poskromić siły rynkowe.
English♫ And I gotta just tame it ♫
EnglishThe merit of the Sarkozy initiative is that it responds to the question of outcomes from the Barcelona Process in anything but a tame manner.
Zaletą inicjatywy Nicolasa Sarkozy'ego jest to, iż odpowiada ona na pytanie o wyniki procesu barcelońskiego w sposób bynajmniej nie łagodny.
Englishbecause that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been rent asunder by him, and the fetters broken in pieces: and no man had strength to tame him.
Przeto że on często będąc pętami i łańcuchami związany, łańcuchy porwał, i pęta pokruszył; a nie mógł go nikt ukrócić.
EnglishI am pleased that we have managed to tame the regulatory enthusiasm of the Commission and the Council for more detailed legislation, which, in my opinion, is not desirable.
Cieszę się, że udało nam się poskromić entuzjazm regulacyjny Komisji i Rady w dziedzinie bardziej szczegółowych przepisów, które moim zdaniem nie są potrzebne.
EnglishIt is relatively clear, after all, that this is a tame compromise, that heavy goods vehicles will continue to hold the advantage on the roads, and that the charging level overall is far too low.
To przecież dość oczywiste, że jest to łagodny kompromis i że pojazdy ciężarowe będą nadal mieć przewagę na drogach, a całkowity poziom opłat jest dalece za niski.
EnglishParliament's proposal, which was already a very tame one and a difficult compromise between the countries at the centre of Europe and those on the peripheries, was still watered down even further.
Projekt Parlamentu, który już i tak stanowił bardzo umiarkowany i trudny kompromis pomiędzy krajami centrum Europy, a tymi na jej peryferiach, był coraz bardziej osłabiany.