EN

tally {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "tally" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishInitially, we put it down to the French, but it just didn't tally.
Początkowo, złożyliśmy to na karb Francuzów, ale to do nich niepodobne.
EnglishThat may not tally with the clichéd view but it is a fact.
Być może stoi to w sprzeczności z powszechnym poglądem, ale to jest fakt.
EnglishMy experience is that the costs of expanded airport capacity almost never tally.
Moje doświadczenie wskazuje, że koszty zwiększenia przepustowości portów lotniczych prawie nigdy nie pokrywają się z prognozami.
EnglishI am pleased that virtually all the results of the EP report tally with those of the Commission report.
Jestem też zadowolony, że wszystkie wnioski w sprawozdaniu PE pokrywają się ze sformułowanymi w sprawozdaniu Komisji.
EnglishHis meticulous tally-keeping has reached 4 200 victims, 18 of whom died this March: this is veritable carnage.
Dzięki tym skrupulatnym wyliczeniom wiadomo o 4 200 ofiarach, z których 18 zmarło w marcu tego roku - to istna masakra.
EnglishIt is essential to acknowledge that the results achieved up to now do not tally with the ambition behind this idea.
Najważniejsze jest potwierdzenie, że wyniki jakie dotąd osiągnięto nie odpowiadają ambicjom leżącym u podstaw tej idei.
EnglishThese elements tally with the positions taking shape within the Council with a view to the Nagoya conference.
Te elementy pokrywają się ze stanowiskami, do jakich dochodzimy w Radzie w ramach dyskusji poprzedzających konferencję w Nagoi.
EnglishWhat it means is, for every perception we have, it needs to tally with the one like it before, or we don't have continuity, and we become a little bit disoriented.
To znaczy, że każde nasze spostrzeżenie musi zgadzać się z poprzednim, takim samym, bo inaczej nie ma ciągłości, i jesteśmy nieco zdezorientowani.
EnglishThis provides a separate tally of total pageviews from total events.
Na przykład, śledząc witrynę zawierającą elementy Flash, raporty dotyczące wykorzystania tych obiektów Flash zostaną oddzielone od raportów dotyczących liczby odsłon.
EnglishThe amount approved by the Council - a mere 0.89% of GDP - for appropriations for payments, does not tally with the many political priorities and commitments of the European Union.
Kwota przyjęta przez Radę - zaledwie 0,89% PKB - jako środki na płatności, w ogóle nie jest spójna z wieloma priorytetami politycznymi i zobowiązaniami Unii.