EN

to talk about {czasownik}

volume_up
1. "sth"
to talk about
volume_up
mówić o {czas.} (czymś)
But we're here to talk about possible solutions and some good news.
Mieliśmy jednak mówić o możliwych rozwiązaniach i pewnych dobrych wiadomościach.
What I'd like to talk about is really the biggest problems in the world.
Chciałbym dziś mówić o naprawdę największych problemach na świecie.
Only then will we be able to talk about the handover of power by Captain Camara.
Tylko w takim wypadku możemy mówić o oddaniu władzy przez kapitana Camarę.
to talk about
We need to talk about the merits and closely monitor the implementation of the reforms.
Musimy rozmawiać o zasługach i ściśle monitorować wdrażanie reform.
So, when is it a suitable time to talk about genocide?
Kiedy więc nadchodzi odpowiednia pora, by rozmawiać o ludobójstwie?
But if we're going to talk about human well-being we are, of necessity, talking about the human brain.
Ale jeśli mamy zamiar rozmawiać o ludzkim szczęściu powinniśmy rozmawiać o ludzkim umyśle.

Przykłady użycia - "to talk about" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPollyanna, I think we should talk about you and your position in this community.
Pollyanno, teraz powiem ci o pozycji, którą będziesz zajmować tu w społeczeństwie.
EnglishNeedless to list them here, and there are more competent people to talk about this.
Nie ma potrzeby ich tu wymieniać, inni są bardziej kompetentni w tej dziedzinie.
English(SV) Mr President, there has been a lot of talk about equal rights in this debate.
(SV) Panie Przewodniczący! Wiele mówiono podczas tej debaty o równych prawach.
EnglishWe all know what's good about it, so I'm going to talk about what's bad about it.
Wszyscy wiemy jakie są tego dobre strony, będę więc mówił jakie są tego złe strony.
EnglishSo I'm going to talk today about collecting stories in some unconventional ways.
Będę dzisiaj mówił o kolekcjonowaniu historii niekonwencjonalnymi sposobami.
EnglishOnly then will we be able to talk about the handover of power by Captain Camara.
Tylko w takim wypadku możemy mówić o oddaniu władzy przez kapitana Camarę.
EnglishWhat I want to talk about is, as background, is the idea that cars are art.
To o czym chciałbym opowiedzieć, jako tło, jest ideą o samochodach jako sztuce.
EnglishAnd in fact, I think we're even wrong when we talk about cancer as a thing.
I tak naprawdę, uważam, że również mylimy się, kiedy mówimy o raku jako o rzeczy.
EnglishAnd today's talk is about brains and, yay, somewhere I have a brain fan out there.
Dzisiejsza mowa jest na temat mózgów i, hurra, mam gdzieś tutaj fana mózgów.
EnglishNow we talk about the World Bank, IMF, and accountability, all that and the EU.
Mowa o Banku Światowym, MFW i odpowiedzialności. ~~~ I o Unii Europejskiej.
EnglishThis must be incorporated, even when we talk about our common agricultural policy.
Trzeba o tym pamiętać, nawet jeśli mówimy o naszej wspólnej polityce rolnej.
EnglishWhen you talk about democratic accountability, let us not forget one thing.
Kiedy mówimy o odpowiedzialności demokratycznej, nie wolno nam zapominać o jednym.
EnglishIf I talk about migraine, 40 percent of the population suffer episodic headaches.
Jeśli wspomnieć migrenę, to 40 procent społeczeństwa cierpi na epizodyczne bóle głowy.
EnglishSo today I want to talk about young people through the platform of social media.
Dzisiaj chcę porozmawiać o młodych ludziach poprzez platformę mediów społecznościowych.
EnglishI would like to talk about two key points: the first is the issue of milk quotas.
Chciałbym poruszyć dwie kluczowe kwestie. Pierwsza dotyczy kwot mlecznych.
EnglishTo combat the effect of this crunch, we must begin to talk about the recovery.
By walczyć ze skutkami tego stanu rzeczy, musimy zacząć mówić o ożywieniu.
English(DE) Mr President, I would like to talk today about the subject of air safety.
(DE) Panie przewodniczący! Chciałabym dziś pomówić na temat bezpieczeństwa lotniczego.
EnglishWe are meeting, today, to talk about the European Union budget for 2011.
Dzisiaj spotykamy się, aby porozmawiać o budżecie Unii Europejskiej na rok 2011.
EnglishWe talk about it a lot, but we are not so effective in actually dealing with it.
Mówimy o tym wiele, ale nie jesteśmy już tak skuteczni w radzeniu sobie z tym problemem.
EnglishTalk about management all you like; the fact is that mafia structures exist there.
Możemy mówić wiele o zarządzaniu, ale w rzeczywistości tam istnieją struktury mafijne.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to talk about"

talk rzeczownik
about przysłówek
about przyimek