"talk" po polsku

EN

"talk" - polskie tłumaczenie

volume_up
talk {rzecz.}
PL

"talk" - angielskie tłumaczenie

EN talk
volume_up
{rzeczownik}

Our talk of European solidarity will then be so much hot air to them.
Wówczas nasza rozmowa o europejskiej solidarności okaże się dla nich czczą gadaniną.
A talk about surgical robots is also a talk about surgery.
W rozmowie o robotach chirurgicznych nie możemy pominąć chirurgii.
That is why the basis for everything is the readiness to talk.
Dlatego właśnie podstawą wszystkiego jest gotowość do rozmów.
talk (też: chatter, gab, talking)
Ale czy to tylko gadanie?
There is a lot of talk, but very little action when it really counts.
To pokrótce jest właśnie UE - dużo gadania, ale mało działania, kiedy jest ono naprawdę potrzebne.
No, there is not; we need policies for growth, not reversals and talk about restructuring.
Nie, nie ma; potrzebujemy strategii politycznych na rzecz wzrostu, a nie zmiany sytuacji i gadania o restrukturyzacji.
talk (też: paper)
I could do a whole talk on "The Matrix" and glamour.
Mogłabym zrobić osobny odczyt o "Matrixie" i jego glamour, ale, jak wiecie, był krytykowany za gloryfikowanie przemocy.
talk (też: story, tale)
talk

Przykłady użycia - "talk" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishRussia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.
Świadczą o tym rosyjskie wypowiedzi o uprzywilejowanych interesach w sąsiedztwie.
EnglishPollyanna, I think we should talk about you and your position in this community.
Pollyanno, teraz powiem ci o pozycji, którą będziesz zajmować tu w społeczeństwie.
EnglishNeedless to list them here, and there are more competent people to talk about this.
Nie ma potrzeby ich tu wymieniać, inni są bardziej kompetentni w tej dziedzinie.
EnglishWe all know what's good about it, so I'm going to talk about what's bad about it.
Wszyscy wiemy jakie są tego dobre strony, będę więc mówił jakie są tego złe strony.
EnglishSo I'm going to talk today about collecting stories in some unconventional ways.
Będę dzisiaj mówił o kolekcjonowaniu historii niekonwencjonalnymi sposobami.
EnglishNo, Commissioner, Europe's talk is no match for the problems facing the world.
Nie, Pani Komisarz, dyskusje w Europie nie są dostosowane do problemów świata.
English(SV) Mr President, there has been a lot of talk about equal rights in this debate.
(SV) Panie Przewodniczący! Wiele mówiono podczas tej debaty o równych prawach.
English- Mrs Flautre, the President does not measure the speed at which speakers talk.
Pani poseł Flautre, przewodniczący nie mierzy szybkości mówienia podczas wystąpień.
EnglishRemind them of something we were taught, namely: 'do not talk to strangers.'
Przypomnijcie im to, czego nas uczono, a mianowicie "nie rozmawiajmy z obcymi”.
EnglishWhat I want to talk about is, as background, is the idea that cars are art.
To o czym chciałbym opowiedzieć, jako tło, jest ideą o samochodach jako sztuce.
EnglishAnd in fact, I think we're even wrong when we talk about cancer as a thing.
I tak naprawdę, uważam, że również mylimy się, kiedy mówimy o raku jako o rzeczy.
EnglishAnd today's talk is about brains and, yay, somewhere I have a brain fan out there.
Dzisiejsza mowa jest na temat mózgów i, hurra, mam gdzieś tutaj fana mózgów.
EnglishNow we talk about the World Bank, IMF, and accountability, all that and the EU.
Mowa o Banku Światowym, MFW i odpowiedzialności. ~~~ I o Unii Europejskiej.
EnglishThere was talk of restrictive solutions in respect of limiting the deficit.
Mowa była o restrykcyjnych rozwiązaniach, jeśli chodzi o ograniczanie deficytu.
EnglishThis must be incorporated, even when we talk about our common agricultural policy.
Trzeba o tym pamiętać, nawet jeśli mówimy o naszej wspólnej polityce rolnej.
EnglishWell, there are many reasons, and you heard some of them in the short talk today.
Cóż, jest wiele powodów, i usłyszeliście kilka z nich w dzisiejszym krótkim wykładzie.
EnglishWe talk things over with our friends, we scour the Internet, we search through books.
Omawiamy swoje sprawy z przyjaciółmi, przeszukujemy Internet, szukamy w książkach.
EnglishI was asked to come to Tegucigalpa and talk again on January fourth and fifth.
Zaproszono mnie do Tegucigalpa i rozmawiano ze mną ponownie 4 i 5 stycznia.
EnglishIf you have any questions about how long to take this medicine, talk to your doctor.
W przypadku pytań, jak długo przyjmować lek Icandra, należy zwrócić się do lekarza.
EnglishI would like to talk about two key points: the first is the issue of milk quotas.
Chciałbym poruszyć dwie kluczowe kwestie. Pierwsza dotyczy kwot mlecznych.