EN taking
volume_up
{rzeczownik}

You are taking a step backwards and halving current levels for purchase by private individuals.
Robicie krok w tył i ograniczacie o połowę obowiązujące obecnie poziomy mające zastosowanie do zakupów towaru przez osoby fizyczne.
Under this programme, consumers are compensated for taking cars more than 10 years old to be scrapped with a premium which will be used as a down payment for purchasing a new car.
W ramach tego programu, konsumenci otrzymują rekompensatę za złomowanie starszych niż 10-letnie samochodów, która stanowi rabat przy zakupie nowego samochodu.

Przykłady użycia - "taking" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishThe following side effects have been experienced by some patients taking Nespo:
sz U pacjentów stosujących Nespo zaobserwowano następujące działania niepożądane:
EnglishMost patients taking thalidomide can be expected to experience adverse reactions.
Wystąpienia działań niepożądanych można spodziewać się u większości pacjentów.
EnglishIf you are pregnant or nursing a baby, taking Neoclarityn is not recommended.
Nie zaleca się stosowania leku Neoclarityn w czasie ciąży lub karmienia piersią.
EnglishIf you are pregnant or nursing a baby, taking Neoclarityn syrup is not recommended.
Nie zaleca się stosowania leku Neoclarityn w czasie ciąży lub karmienia piersią.
EnglishAdopts its position at first reading, taking over the Commission proposal; 2.
3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, - uwzględniając art. 55 oraz art.
Englishyou should discontinue taking VIRAMUNE and must contact your doctor immediately.
należy przerwać stosowanie leku VIRAMUNE i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
EnglishAsk your child's doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Przed zażyciem każdego leku należy poradzić się lekarza pediatry lub farmaceuty.
Englishwhile taking other medicines containing any of the following active substances:
podczas jednoczesnego stosowania innych leków, zawierających następujące substancje
EnglishIf you or your child are receiving treatment or taking medicines that may weaken the
jeśli osoba poddawana jest leczeniu lub przyjmuje leki, które mogą osłabić układ
EnglishPatients taking APTIVUS must not take products containing St John's wort (Hypericum
Pacjenci przyjmujący lek APTIVUS nie mogą stosować preparatów zawierających ziele
EnglishGenerally speaking, it is a fact that democracy is today taking a backwards step.
Generalnie rzecz biorąc, faktem jest, że dzisiaj demokracja robi krok wstecz.
EnglishThe attacks are taking place to a large extent in Muslim states, but not only there.
Ataki te w znacznym stopniu mają miejsce w krajach muzułmańskich, ale nie tylko.
EnglishThese are wonderful results, proving that Europe is taking the sustainable route.
To wspaniałe rezultaty, dowodzące, że Europa kroczy ścieżką zrównoważonego rozwoju.
EnglishPregnancy and breast-feeding Ask your doctor for advice before taking any medicine.
Ciąża i karmienie piersią Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
EnglishYour doctor will discuss the risks and benefits of taking Tasmar during pregnancy.
Lekarz omówi korzyści i ryzyko związane z przyjmowaniem leku Tasmar w czasie ciąży.
EnglishYou said that the path that the US is taking is historically the wrong path.
Wspomniał pan, że droga wybrana przez Stany Zjednoczone była zła w przeszłości.
English(IT) Mr President, just a short aside, as Members are still taking their seats.
(IT) Panie przewodniczący! Tylko krótka uwaga podczas, gdy posłowie zajmują miejsca.
EnglishThe drama of Serbia and Kosovo should caution us against taking hasty decisions.
Przed pochopnymi decyzjami i rozwiązaniami ostrzega nas m.in. dramat Serbii i Kosowa.
EnglishAs regards communication by the European Union, the Commission is also taking steps.
W odniesieniu do komunikatu Unii Europejskiej, Komisja też podejmuje działania.