"taken over" po polsku

EN

"taken over" - polskie tłumaczenie

EN

taken over {przymiotnik}

volume_up
taken over (też: conquered)
We now hear that in a bank in Carinthia which went bankrupt or was taken over by the state, EU funds were also in circulation.
Słyszymy teraz, że w banku w Karyntii, który zbankrutował, czy też został przejęty przez państwo, obracano również funduszami UE.
The draft report produced by my fellow Member Mr Brunetta and later taken over by Mr Chichester has this as its aim.
Projekt sprawozdania przygotowany przez mojego kolegę, pana posła Brunettę, a następnie przejęty przez pana posła Chichestera, jest ukierunkowany na ten cel.
Do we not realise that sooner or later Egypt will be taken over by the Muslim Brotherhood, a large Islamic extremist organisation?
Czy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wcześniej czy później Egipt zostanie przejęty przez Bractwo Muzułmańskie, potężną organizację ekstremistyczną?

Przykłady użycia - "taken over" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAfter they were taken over by the States, the infrastructure and frequency of service improved.
Po przejęciu ich przez państwa poprawiły się infrastruktura i częstotliwość usług.
EnglishHence a civil war which has taken the lives of over two million people.
Stąd też wojna domowa, w której straciło życie ponad dwa miliony osób.
EnglishWe must recognise the real changes that have taken place in technology over that period.
Musimy uświadomić sobie rzeczywiste zmiany technologiczne, które miały miejsce w tym okresie.
EnglishIn fact, the obsession with free trade has taken precedence over the goal of development.
I tak obsesja wolnego handlu wzięła, jako cel, górę nad rozwojem.
EnglishIt's been so successful, they've now taken over the strip across the street.
To miejsce stało się takim sukcesem, że teraz przejęto już centrum handlowe po drugiej stronie ulicy.
EnglishTo conclude, I wish Hungary all possible success now that it has taken over the baton of the Presidency.
Na koniec życzę Węgrom, które obejmują obecnie prezydencję, samych sukcesów.
EnglishWe indeed have a new rapporteur who has taken over the report.
W istocie mamy już nowego sprawozdawcę, którzy przejął sprawozdanie.
EnglishLet us not stand idly by in the face of the provocations that have taken place over the past two weeks.
Nie stójmy bezczynnie w obliczu prowokacji, które miały miejsce w ostatnich dwóch tygodniach.
EnglishThis means that work on the document has taken over two years.
Oznacza to, że opracowanie dokumentu zajęło ponad 2 lata.
EnglishAnd we're coming over a cliff, and at the top of that cliff, dinosaurs had basically taken over.
Posłużę się filmem żeby pokazać wam z czym się zmagamy.
EnglishFor a very long time it was a sound enterprise, until it was taken over by an American investor.
Przez długi czas było to bardzo stabilne przedsiębiorstwo, aż do momentu, gdy przejął je inwestor amerykański.
EnglishWe're sorry to hear your account has been compromised or taken over.
EnglishTrade and finance have taken priority over human rights.
Handel i finanse stały się ważniejsze od praw człowieka.
EnglishA social movement known as Die Uni brennt, or University Ablaze, has taken shape in Austria over a number of weeks.
Od wielu tygodni w Austrii kształtuje się ruch społeczny o nazwie Die Uni brennt, "Uniwersytet płonie”.
EnglishFast food has taken over the whole country; we know that.
EnglishIt gets taken over by children. ~~~ They are skating.
EnglishTen years of the euro also means that it is time to take stock of what has taken place over the last decade.
Dziesięć lat euro oznacza również, że nadszedł czas, aby ocenić wydarzenia, które miały miejsce w ostatniej dekadzie.
EnglishMr President, I am very sorry that UK domestic politics seem to have taken over here this morning.
Panie przewodniczący! Bardzo mi przykro, że dzisiejszą poranną debatę zdominowała, jak się zdaje, brytyjska polityka wewnętrzna.
EnglishBut this is not just over the recent past; this is something that has taken place over many decades.
Ale to nie wydarzyło się tylko i wyłącznie w nieodległej przeszłości - takie rzeczy miały już miejsce w minionych dziesięcioleciach.
EnglishThe UK has been politically taken over.
Przejęto polityczną władzę nad Wielką Brytanią.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "taken over"

taken przymiotnik
over przyimek
over przysłówek
Polish
to blow over czasownik
to mull over czasownik
to flip over czasownik
to hand over czasownik
to tip over czasownik
to walk over czasownik
Polish
to give over czasownik
to look over czasownik
to run over czasownik