"to take with one" po polsku

EN

"to take with one" - polskie tłumaczenie

EN

to take with one {czasownik}

volume_up

Przykłady użycia - "to take with one" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf you insist on your request, I will take every one of these as a roll-call vote.
Jeżeli będę nalegał w każdym przypadku będziemy głosować imiennie.
EnglishThat would take between one and three square kilometers of footprint on the ground, entirely.
To zabierze pomiędzy 1 a 3 km. ~~~ kwadratowymi całkowitego śladu na ziemi.
EnglishIf you miss a dose, take only one FOSAVANCE tablet on the morning after you remember.
W przypadku pominięcia dawki, należy następnego dnia rano przyjąć jedną tabletkę leku FOSAVANCE.
EnglishIf you miss a dose, take only one ADROVANCE tablet on the morning after you remember.
W przypadku pominięcia dawki, należy następnego dnia rano przyjąć jedną tabletkę leku ADROVANCE.
EnglishAllow me to take up one aspect of your speech: energy security.
Chciałabym poruszyć jeden aspekt pańskiego wystąpienia: bezpieczeństwo energetyczne.
EnglishI've set it on the fastest setting, and I'm going to now take another one set to the same setting.
Włączyłem najszybsze tempo i teraz wezmę jeszcze jeden nastawiony tak samo.
English"Take no one's word for it." ~~~ But that can't be what made the difference.
"Nie wierz nikomu" Jednak to nie było tym co wywołało zmianę.
EnglishTo take just one example, all EU countries have abolished the death penalty.
Dobrym przykładem wspólnych wartości może być fakt zniesienia kary śmierci we wszystkich krajach UE.
EnglishPatients should be instructed to take only one Stalevo tablet per dose administration.
Pacjentów należy pouczyć, aby przyjmowali tylko jedną tabletkę preparatu Stalevo na jedną podawaną dawkę.
EnglishI should like to take up one of the points you raised.
Chciałbym odnieść się do jednego z punktów pańskiego przemówienia.
EnglishAnd Kish said to Saul his son, Take now one of the servants with thee, and arise, go seek the asses.
I rzekł Cys do Saula, syna swego: Weźmij teraz z sobą jednego z sług, a wstawszy idź, i szukaj oślic.
EnglishWe should be careful not to take a one-sided position.
Musimy uważać, aby nie zająć jednostronnego stanowiska.
EnglishBut look, I can prove to you that they're straight because I can take any one of these lines, and I can fold along it.
Ale mogę udowodnić, że są prostymi, gdyż mogę wybrać każdą z nich i zrobić wzdłuż niej zagięcie.
EnglishRemember to take only one tablet once a day.
Należy pamiętać, aby przyjmować tylko jedną tabletkę na dobę.
EnglishSo, I want to show the trailer, and then I'm going to take apart one scene in detail. ~~~ If we could roll?
Dlatego chcę pokazać ten zwiastun, potem chciałabym się skupić na jednej scenie w szczególności możemy zacząć?
EnglishNow, today I'm going to take just one of those four.
Dziś omówię tylko jeden z tych czterech elementów.
EnglishEach time you take Stalevo, take only one tablet.
Za każdym razem należy przyjąć tylko jedną tabletkę.
EnglishSo I thought, I probably have to take this one step further here and create summaries of the summaries -- and this is exactly what I did.
Uznałem, że muszę posunąc się dalej i streścić streszczenia. ~~~ Tak też zrobiłem.
EnglishFor this reason, we have to take things one step at a time.
EnglishSweden therefore emits 60 times more, and the EU 100 times more, than Ethiopia, to take just one specific example.
Szwecja emituje zatem 60 razy więcej, a UE 100 razy więcej niż Etiopia, aby podać tylko jeden szczególny przypadek.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take with one"

take rzeczownik
with przyimek
with
one rzeczownik
one zaimek
one liczebnik
Polish
one przymiotnik
Polish