"to take up on" po polsku

EN

"to take up on" - polskie tłumaczenie

volume_up
to take up on {czas.}
EN

to take up on {czasownik}

volume_up
1. ogólne
to take up on (też: to condone, to agree to)
2. "job offer"
to take up on
volume_up
zaakceptować {czas. dk} (ofertę pracy)
to take up on
volume_up
przyjąć {czas. dk} (ofertę pracy)
The EU has offered to take up a 30% reduction target if others make comparable commitments.
UE zaproponowała, że podejmie się ograniczyć emisje o 30%, jeżeli inne państwa przyjmą podobne zobowiązania.
Member States will now have to take up their responsibility and allow their small and medium-sized enterprises to depart from the strict HACCP requirements.
Teraz państwa członkowskie będą musiały przyjąć odpowiedzialność i umożliwić krajowym małym i średnim przedsiębiorstwom odejście od surowych wymogów HACCP.
I hope, Mr Barroso, that you will be able to share it and take up many of the suggestions that we are making here, on behalf of this entire House.
Mam nadzieję, panie przewodniczący Barroso, że zdoła pan się do niego przyłączyć i przyjąć liczne spośród zgłaszanych tu przez nas w imieniu całej Izby sugestii.

Przykłady użycia - "to take up on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is in the interest of all of us that the take-up of this programme be good.
Efektywne wykorzystanie środków z tego programu leży w interesie nas wszystkich.
EnglishGrowth, because, without it, we will be unable to take up the social challenge.
Wzrost, ponieważ bez wzrostu nie uda nam się sprostać wyzwaniom społecznym.
EnglishMany of these people would take up their right to move to other parts of the EU.
Wielu z nich wykorzystałoby swoje prawo do wyjazdu do innych części UE.
EnglishPlease could you explain to us, Commissioner, how Greece can increase take-up?
Panie komisarzu! Czy może nam pan wyjaśnić, w jaki sposób Grecja ma zwiększyć absorpcję?
EnglishI hope that the Commission will take up Parliament's suggestions, wishes and demands.
Mam nadzieję, że Komisja podejmie sugestie, życzenia i wymagania Parlament.
English. - Madam President, I am sorry to take up Parliament's time.
sprawozdawca. - Pani przewodnicząca! Przepraszam, że zajmuję czas Parlamentu.
EnglishIt may take up to 6 months for Herceptin to be removed from the body.
Może upłynąć do 6 miesięcy zanim lek zostanie całkowicie wydalony z organizmu.
EnglishIt may take up to one week before the changes are reflected on Maps.
Odzwierciedlenie zmian w serwisie Mapy Google może potrwać maksymalnie 48 godzin.
EnglishThis is because it can take up to five years to come to a final decision.
Jest tak, ponieważ podjęcie ostatecznej decyzji może zająć nawet pięć lat.
EnglishLastly, I regret that the report does not take up the idea of an economic government.
Żałuję wreszcie, że w sprawozdaniu nie uwzględniono idei struktury kierującej gospodarką.
EnglishWe will also have to urgently take up the crucial issue of internet copyright.
Będziemy również musieli pilnie podjąć niezwykle istotną kwestię praw własności w Internecie.
EnglishIt can take up to 15 seconds for open tabs to refresh on other devices.
Odświeżenie kart otwartych na innych urządzeniach może zająć do 15 sekund.
EnglishWhat should we, in Europe, do now, if Mr Ouattara gets the chance to take up his position?
Co powinna teraz uczynić Europa w przypadku objęcia urzędu przez Alassane'a Ouattara?
EnglishLet us take up this leadership in energy transition and the new economy.
Bądźmy takimi liderami w transformacji energetycznej i nowej gospodarce.
EnglishI should like to take up on what Mr Schmitt said regarding 2009.
Chciałbym odnieść się do tego, co pan Schmitt powiedział w odniesieniu do 2009 r.
EnglishI hope that the European Commission will take up this initiative in the very near future.
Mam nadzieję, iż Komisja Europejska w najbliższym czasie przychyli się do tej inicjatywy.
EnglishThe powder may take up to 45 minutes to dissolve into solution.
Czas konieczny do całkowitego rozpuszczenia proszku może wynosić nawet 45 min.
EnglishIt is a founding country of the European Union and one that will very soon take up the Presidency.
To jeden z krajów-założycieli Unii Europejskiej i niedługo obejmie prezydencję.
EnglishBut he answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk.
Odpowiedział im: Ten, który mię uzdrowił, tenże mi rzekł: Weźmij łoże twoje, a chodź.
EnglishMr President, I would like to take up Mrs Lévai's excellent argument.
Panie przewodniczący! Chciałbym nawiązać do znakomitej argumentacji pani posłanki Lévai.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take up on"

take rzeczownik
up przymiotnik
up przyimek
up przysłówek
Polish
on przyimek
on przymiotnik
on przysłówek
to bone up on czasownik