"to take stock" po polsku

EN

"to take stock" - polskie tłumaczenie

volume_up
to take stock {czas.} [idiom]
EN

to take stock {czasownik} [idiom]

volume_up
to take stock
International Women's Day is an occasion for us to take stock of our gender equality policy.
Międzynarodowy Dzień Kobiet to dla nas okazja, by zrobić bilans naszej polityki w obszarze równości płci.
Now we need to take stock of our actions, our political choices and our practices and take more courageous and different steps.
Obecnie musimy zrobić bilans naszych działań, naszych wyborów politycznych i naszych praktyk, a także podjąć odważniejsze i bardziej zróżnicowane kroki.

Przykłady użycia - "to take stock" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishYou mentioned, on human rights, that it is time to take stock and move on.
Wspomniała Pani, mówiąc o prawach człowieka, że czas na ocenę i na dalsze działania.
EnglishWe can take stock of the climate change conference one month on from it.
W miesiąc po zakończeniu konferencji w sprawie zmian klimatu możemy dokonać jej podsumowania.
EnglishHowever, in the meantime, we can take stock to a certain extent.
Jednakże w międzyczasie możemy w pewnym stopniu dokonać oceny.
EnglishInternational Women's Day is an occasion for us to take stock of our gender equality policy.
Międzynarodowy Dzień Kobiet to dla nas okazja, by zrobić bilans naszej polityki w obszarze równości płci.
EnglishThe EU's policy should take stock of this deplorable practice.
Polityka UE powinna uwzględniać te godne ubolewania praktyki.
EnglishHowever, we now need to take stock of the results achieved and carry on in the same direction.
Teraz musimy jednak dokonać przeglądu osiągniętych rezultatów i kontynuować działania w tym samym kierunku.
EnglishThis 100th anniversary should be an occasion for us, as women, to look back and take stock.
Niniejsza setna rocznica powinna być dla nas, jako dla kobiet, okazją do spojrzenia wstecz i zrobienia bilansu.
EnglishIf we get this right, we will have a very healthy social reality of which to take stock in the future.
Jeśli podejdziemy do tego właściwie, będziemy mieli bardzo zdrowe realia społecznie, które ocenimy w przyszłości.
EnglishThis will take stock of all the action taken and draw lessons from it for the future.
Analiza ta zawierać będzie ocenę wszystkich podjętych działań i wnioski wyciągnięte na przyszłość w odniesieniu do każdego z nich.
EnglishAs usual, the Summit will provide an opportunity to take stock of progress in implementing the four Common Spaces.
Jak zwykle szczyt dostarczy okazji do podsumowania postępów we wdrażaniu czterech wspólnych przestrzeni.
EnglishThe Commission must take stock of what has been done.
Komisja musi dokonać przeglądu ukończonych zadań.
EnglishHaving given out the presents, I would like to take stock.
EnglishTen years of the euro also means that it is time to take stock of what has taken place over the last decade.
Dziesięć lat euro oznacza również, że nadszedł czas, aby ocenić wydarzenia, które miały miejsce w ostatniej dekadzie.
EnglishThe recession should be a good time to take stock.
EnglishI'd like all of you to pause for a moment, you wretched weaklings, and take stock of your miserable existence.
Chciałbym prosić was byście przystanęli na moment, wy nędzne, słabe istoty, i poddali ocenie swoją marną egzystencję.
EnglishAt this juncture we need to take stock.
W tym momencie musimy przeprowadzić inwentaryzację.
EnglishThis is why now is the time to take stock and to support all useful initiatives aimed at creating an active lifestyle.
Dlatego czas na refleksję i wspieranie wszelkich użytecznych inicjatyw zmierzających do kreowania aktywnego trybu życia.
EnglishIt is time for us to take stock of the situation.
EnglishThe European Council later this week will take stock of the situation in Japan in the aftermath of this tragedy.
W kolejnych dniach bieżącego tygodnia Rada Europejska dokona przeglądu obecnej sytuacji w Japonii, będącej następstwem tej tragedii.
EnglishFirstly, because accounting is an opportunity for directors to take stock, at least once a year, of their businesses' situation.
Po pierwsze dlatego, że księgowość stwarza kierownictwu okazję do zrobienia bilansu sytuacji firmy co najmniej raz na rok.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take stock"

take rzeczownik
stock rzeczownik
stock przymiotnik
Polish
take it or leave it
take care wykrzyknik
to stock czasownik
chicken stock rzeczownik
Polish
card stock rzeczownik
Polish