EN

to take steps {czasownik}

volume_up

Przykłady użycia - "to take steps" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWill the Commission take steps to ensure that this negotiating chapter is opened?
Czy Komisja podejmie kroki, które zapewnią otwarcie tego rozdziału negocjacji?
EnglishThe codecision procedure also means that everyone, each party, must take steps.
Procedura współdecyzji również oznacza, że każdy, każda ze stron, musi podjąć kroki.
EnglishOf course, Turkey must also take decisive steps on the path towards reform.
Oczywiście, Turcja musi też podjąć zdecydowane kroki na drodze w kierunku reform.
EnglishI can assure you that we will take all the necessary steps in this regard, too.
Mogę Państwa zapewnić, że również w tym względzie podejmiemy wszelkie konieczne kroki.
EnglishIf I take 30 steps linearly -- one, two, three, four, five -- I get to 30.
Jak zrobię 30 linearnych kroków: jeden, drugi, trzeci, czwarty, to skończę na 30.
EnglishIf I take 30 steps exponentially -- two, four, eight, 16 -- I get to a billion.
Jeśli zrobię 30 wykładniczych kroków: dwa, cztery, osiem, 16, to skończę na miliardzie.
EnglishWe must take steps on behalf of producers and in the interests of market stability.
Należy podjąć odpowiednie kroki w imieniu producentów, aby osiągnąć stabilność rynku.
EnglishThe Member States must also take appropriate precautionary steps in this regard.
Państwa członkowskie muszą również podjąć odpowiednie kroki zapobiegawcze w tym zakresie.
EnglishThe Union must take steps to increase its capacity to integrate new countries.
Unia musi podjąć działania w celu zwiększenia swej zdolności do przyjęcia nowych państw.
EnglishIn determining the next steps we take, we need to start from basic principles.
Punktem wyjścia przy ustalaniu naszych kolejnych kroków jest kilka podstawowych kwestii.
EnglishUnless that happens, it will be difficult to build trust and take steps towards democracy.
Bez tego będzie trudno odbudować zaufanie i podjąć dążenia w kierunku demokracji.
EnglishYes, Mr Swoboda, I will enquire about this, and we will take steps as necessary.
Tak, Panie Pośle Swoboda, sprawdzę to i podejmiemy odpowiednie kroki.
EnglishLet us stop criticising so much; let us rather take sensible and constructive steps.
Nie tyle krytykujmy, ile raczej rozsądnie podejmujmy kroki konstruktywne.
EnglishSometimes it is necessary to take bigger steps, otherwise we will always be lagging behind.
Czasami należy podjąć większe kroki, inaczej zawsze będziemy pozostawać w tyle.
EnglishWe would like the Council to allow us to take those steps which we can take together now.
Chcielibyśmy, żeby Rada pozwoliła nam na kroki, które teraz możemy podjąć wspólnie.
EnglishLet us begin to take these small steps, without being afraid that others will follow them.
Zacznijmy stawiać te małe kroki, nie obawiając się, że inni pójdą ich śladem.
EnglishThe situation in Belarus is extremely worrying and the EU needs to take appropriate steps.
Sytuacja na Białorusi jest niezwykle niepokojąca. UE musi podjąć odpowiednie kroki.
EnglishNevertheless, I think that we must take steps now, even though it may be difficult.
Jednak uważam, że właśnie teraz musimy podjąć działania, nawet jeżeli nie będzie to łatwe.
EnglishI believe we must take active steps here in the interests of our producers.
Uważam, że musimy podjąć aktywne starania w tym obszarze w interesie naszych producentów.
EnglishWe must therefore take steps towards limiting these appalling acts.
Musimy zatem podjąć kroki w celu ograniczenia skali tych przerażających czynów.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take steps"

steps rzeczownik
take rzeczownik
take it or leave it
take care wykrzyknik
flight of steps rzeczownik
take a pew
take up the gauntlet czasownik
baby steps rzeczownik
take your time