"to take risk" po polsku

EN

"to take risk" - polskie tłumaczenie

EN

to take risk {czasownik}

volume_up
to take risk

Przykłady użycia - "to take risk" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Commission also needs nine months to take a risk management decision.
Bezpieczeństwa Żywności dziewięć miesięcy na zatwierdzenie i analizę ryzyka.
EnglishAnd you have to understand what is in people's mind when they are willing to take the risk.
Musicie więc zrozumieć co dzieje się w umysłach ludzi, kiedy chcą podjąć to ryzko.
EnglishBut people's intuitions about how much risk to take varies depending on where they started with.
Ale ludzka intuicja o tym ile podjąć ryzyka zależy od tego, od czego zaczynali.
EnglishAnd in fact, the large corporations, the governments, can't take the risk.
A wielkie korporacje i rządy nie mogą podjąć ryzyka.
EnglishWhy can't some of this aid be used as a kind of guarantee mechanisms, to enable people to take risk?
Może przeznaczyć część pomocy na rodzaj gwarancji, który ułatwiłby ludziom podejmowanie ryzyka?
EnglishIf you take Remicade, your risk for developing lymphoma or another cancer may increase.
U pacjentów otrzymujących lek Remicade może zwiększać się ryzyko wystąpienia chłoniaka lub innych nowotworów.
EnglishI think a courageous person is one is willing to take a risk.
Myślę że osoba odważna to ktoś, kto jest skłonny podjąć ryzyko.
EnglishThat is the question: do we actually want to take this risk when we have other alternatives?
Tak właśnie brzmi pytanie: czy naprawdę chcemy podjąć to ryzyko, kiedy dysponujemy alternatywnymi rozwiązaniami?
EnglishThere are alternatives available, so why take the risk?
Istnieją alternatywne rozwiązania, zatem po co ryzykować?
EnglishPersonally I think that we need to take the risk of acting.
Osobiście sądzę, że musimy podjąć ryzyko działania.
EnglishBecause no one will want to take the risk of a lawsuit.
Bo nikt nie będzie chciał ryzykować sprawy sądowej.
EnglishIf you take Trudexa your risk may increase.
Ryzyko może być większe u pacjentów stosujących lek Trudexa.
EnglishIf you take Humira your risk may increase.
Ryzyko może być większe u pacjentów stosujących lek Humira.
EnglishCan we be asked to take that risk in the EU?
Czy można nas prosić o podejmowanie takiego ryzyka w UE?
EnglishAnd so I'm going to invite you to take a risk with me.
EnglishIt is not a complete solution, but we cannot not take the risk if we are to protect the lives of millions of people.
Nie jest to rozwiązanie kompletne, jednak nie możemy nie podejmować ryzyka, aby chronić miliony ludzkich żyć.
EnglishThe poor state of funding can be seen, inter alia, in the take-up of the risk-sharing finance facility (RSFF).
Słaby stan finansowania widać między innymi w wykorzystaniu mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka (RSFF).
EnglishI will take the risk of expressing personal views and not necessarily views of the Governing Council of the ECB.
Chciałbym teraz przedstawić Państwu swoje osobiste poglądy, których nie należy utożsamiać z poglądami Rady Prezesów EBC.
EnglishIn other words, that risk on the quarter acre needed to be repaid in a single harvest, or else they wouldn't take the risk.
Innymi słowy, ryzyko jednej czwartej akra musiało się zwrócić podczas pierwszych zbiorów. ~~~ W innym wypadku rolnicy nie podjęliby go.
EnglishAnyway, if you really want to go along this route, take the risk of being transparent, and why not even debate these priorities?
No ale, jeśli naprawdę chce pan iść tą drogą, podjąć ryzyko związane z przejrzystością, i może nawet debatować nad tymi priorytetami?

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take risk"

risk rzeczownik
take rzeczownik
take it or leave it
take care wykrzyknik
to put at risk czasownik
to risk czasownik
take a pew
take up the gauntlet czasownik
to mitigate risk czasownik
health risk rzeczownik