"to take pride in" po polsku

EN

"to take pride in" - polskie tłumaczenie

EN

to take pride in {czasownik}

volume_up
to take pride in

Przykłady użycia - "to take pride in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere is still a long way to go before we can take pride in the EU's agricultural policy.
Jeszcze daleka droga zanim będziemy mogli być dumni z polityki rolnej UE.
EnglishThese initiatives must take pride of place in that context.
Mając to na uwadze, możemy być dumni z pozycji, jakie zajmują przedmiotowe inicjatywy.
EnglishWe take pride in the fact that human rights are the foundation of the Union.
Szczycimy się, że fundamentem Unii są prawa człowieka.
EnglishThey take pride in their work when those who see or touch it express their appreciation and feel better because of it.
A chwała mu gdy inni to doceniają okiem czy dotykiem i czują się przy tym lepiej.
EnglishWe are there to take pride and insist on respect.
Wyrażamy więc naszą dumę i wzywamy do szacunku.
EnglishThat is something we can take pride in.
EnglishHow can we tell them that if they want a high-level parliament - which some take pride in - this is the bill they have to pay?
Jak mamy zamiar powiedzieć naszym wyborcom, że jeżeli chcą Parlamentu na wysokim poziomie - napawającego niektórych dumą - muszą płacić taki rachunek?
EnglishThis huge country with a population of 46 million has a right to take pride in its democratic achievements since the collapse of the Soviet Union.
Ten ogromny kraj zamieszkiwany przez 46 milionów ludzi ma prawo szczycić się swoimi osiągnięciami demokratycznymi datującymi się od upadku ZSRR.
EnglishThe Charter of Human Rights is one in which we should take pride, not merely as citizens of our individual countries, but as citizens of the European Union.
Karta praw podstawowych powinna napawać nas dumą, nie tylko jako obywateli poszczególnych państw, lecz jako obywateli Unii Europejskiej.
EnglishIf these amendments are adopted, we can take pride in a job that may improve the situation of women and thus of the whole of Central American society.
Jeśli te poprawki zostaną przyjęte, możemy być dumni z pracy, która może poprawić sytuację kobiet i w związku z tym całego społeczeństwa Ameryki Środkowej.
English- (SK) Ladies and gentlemen, this debate is taking place in the pre-Christmas period, when toys take pride of place among all Christmas presents.
- (SK) Panie i panowie! Nasza debata odbywa się w okresie przedświątecznym, kiedy to zabawki zajmują zaszczytne miejsce wśród wszystkich prezentów bożonarodzeniowych.
EnglishWhile European political correctness is forcefully dissociating itself from its Christian roots, the Hungarians have dared to take pride in enshrining them in their constitution.
Kiedy europejska poprawność polityczna na gwałt odżegnuje się od swych chrześcijańskich korzeni, Węgrzy ośmielili się z dumą wpisać je do swej konstytucji.
EnglishJust as we Europeans take pride in our achievements, our history and cultural values, so Georgians take pride in their country, its natural beauty and ancient culture.
Podobnie jak my, Europejczycy, chlubimy się naszymi osiągnięciami, historią i wartościami kulturowymi, tak Gruzini są dumni ze swojego kraju, pięknej przyrody i starożytnej kultury.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take pride in"

in przyimek
take rzeczownik
pride rzeczownik