EN

to take place {czasownik}

volume_up
to take place (też: to pass off)
Academic teaching at German universities should take place in German.
Nauka akademicka na uniwersytetach niemieckich powinna z założenia odbywać się w języku niemieckim.
However, this discussion should take place on the basis of strictly non-partisan, objective and scientific criteria.
Jednakże powinna ona odbywać się w oparciu o ściśle niestronnicze, obiektywne i naukowe kryteria.
Economic growth in Ukraine should take place in parallel with respect for democracy and for the country's laws.
Rozwój gospodarczy Ukrainy powinien odbywać się równolegle z poszanowaniem zasad demokracji i państwa prawa.
to take place (też: to go ahead, to pass off)
We hope that the visit by President Peres can take place soon.
Ufamy, iż wizyta prezydenta Peresa będzie mogła odbyć się wkrótce.
There will be a new situation following the referendum which is about to take place in Venezuela.
Po referendum, które ma odbyć się w Wenezueli, sytuacja ulegnie zmianie.
I estimate that the trial will take place in the spring
Uważam, że proces powinien odbyć się na wiosnę.
to take place (też: to occur)
to take place (też: to occur)
The international coordination which is desirable should take place at global level, preferably within the UN.
Pożądana koordynacja międzynarodowa powinna dokonać się na szczeblu globalnym, najlepiej w ramach ONZ.
Radiolabelling must take place immediately after reconstitution of product.
Radioznakowanie musi nastąpić natychmiast po odtworzeniu produktu.
This improvement has to take place at all levels of qualifications.
Ta poprawa musi nastąpić na wszystkich szczeblach kwalifikacji.
So now, evolution can take place on a scale of microseconds.
Ewolucja może teraz nastąpić w skali mikrosekund.
to take place (też: to occur, to happen)
to take place (też: to occur, to happen, to hap)
to take place
. ~~~ And there is no doubt that fast catch up can take place.
I nie ma wątpliwości, że szybkie nadgonienie może mieć miejsce.
Our meetings can henceforth take place in Strasbourg on Thursdays only.
Nasze spotkania mogą zatem mieć miejsce w Strasburgu wyłącznie w czwartek.
Przegląd powinien mieć miejsce przed rokiem 2013.
to take place (też: to be set in)

Przykłady użycia - "to take place" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe vote on this item will take place on Wednesday, 16 January 2008 at 12 noon.
Głosowane nad tym punktem odbędzie się w środę, 16 stycznia 2008 r., o godz. 12:00.
EnglishI know the European Parliament would like this revision to take place quite soon.
Wiem, że Parlament Europejski chciałby, aby przegląd ten odbył się jak najszybciej.
EnglishThe vote on the resolution will take place tomorrow (Thursday 15 January 2009).
Głosowanie nad rezolucją odbędzie się jutro (czwartek, 15 stycznia 2009 r.).
EnglishThe vote on the report by Mrs Lucas will take place on Wednesday 22 April 2009.
Głosowanie nad sprawozdaniem pani poseł Lucas odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2009.
EnglishThe vote on any motions for resolutions will take place during the next session.
Głosowanie nad projektami rezolucji odbędzie się na następnym posiedzeniu.
EnglishAt least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
Będziemy przynajmniej mieć żywego człowieka i będzie można wznowić proces.
EnglishThe vote will take place during the next part-session, somewhere in Europe.
Głosowanie odbędzie się podczas następnej sesji miesięcznej na terytorium Europy.
EnglishThis is precisely the setting in which this debate unfortunately has to take place.
Niestety właśnie w takich okolicznościach przyszło nam prowadzić tę debatę.
EnglishTempers therefore need to cool down so that voting can take place normally.
Dlatego trzeba studzić nastroje, aby głosowanie mogło przebiegać w normalny sposób.
EnglishTwenty-seven national elections take place in a variety of different situations.
Dwadzieścia siedem wyborów krajowych odbywa się w ramach bardzo zróżnicowanych sytuacji.
EnglishThe vote on these three topics will take place at the end of today's sitting.
Głosowanie nad tymi trzema tematami odbędzie się pod koniec dzisiejszego posiedzenia.
EnglishThe vote on the motions for resolutions on Tunisia will take place on Thursday.
Głosowanie nad przyjęciem projektów rezolucji w sprawie Tunezji odbędzie się w czwartek.
EnglishThe vote on the report by Mr Leichtfried will take place tomorrow at noon.
Głosowanie nad sprawozdaniem pana posła Leichtfrieda odbędzie się jutro w południe.
EnglishThe events we are talking about did not take place in some dark, distant past.
Zdarzenia, o których mówimy, nie miały miejsca w jakiejś odległej, mrocznej przeszłości.
EnglishVoluntary activities take place at local, regional and international level.
Działa on zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i międzynarodowym.
EnglishThe vote will take place during the part-session in the first week of May
Głosowanie odbędzie się w trakcie sesji cząstkowej w pierwszym tygodniu maja.
EnglishThis will take place through an annual report that will be issued by the Commission.
Odbędzie się to poprzez roczne sprawozdanie, które zostanie opublikowane przez Komisję.
EnglishThe debate will take place on Wednesday morning with the Council and the Commission.
Debata odbędzie się w środę rano i wezmą w niej udział Rada oraz Komisja.
EnglishAny changes that do take place must be accompanied by realistic transition periods.
Wszelkim zmianom, jakie mają miejsce, muszą towarzyszyć realistyczne okresy przejściowe.
EnglishThe vote will take place tomorrow, Thursday, 11 November 2010, at 12:00.
Głosowanie odbędzie się jutro, w czwartek 11 listopada 2010 r. o godz. 12.00.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take place"

place rzeczownik
take rzeczownik
to place czasownik