EN

to take part in {czasownik}

volume_up
to take part in
Rather, we want to take part in the decision-making process.
Chcemy raczej uczestniczyć w procesie decyzyjnym.
However, I wish to make it clear that the Council can take part in our meetings at any time.
Chciałbym jednak wyjaśnić, że przedstawiciele Rady zawsze mogą uczestniczyć w naszych posiedzeniach.
I wanted to take part in the Geneva Process, but it seems that was difficult for the Government of Sri Lanka.
Chciałam uczestniczyć w procesie genewskim, ale to chyba było trudne dla rządu Sri Lanki.
to take part in
brać udział w konkursie
Churches and religious communities should take part in the dialogue with the Union's institutions in the same way as all other organisations.
Kościoły i wspólnoty religijne powinny brać udział w dialogu z instytucjami UE w ten sam sposób, jak wszystkie inne organizacje.

Przykłady użycia - "to take part in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMadam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids.
Pani przewodnicząca! Nie wezmę udziału w tej idiotycznej debacie na temat płynów.
EnglishParliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
Parlament weźmie udział w negocjacjach kolejnego porozumienia długoterminowego.
EnglishMany thousands of people also take part in shooting activities in their leisure time.
Wiele tysięcy ludzi uprawia również strzelectwo w ramach swojego czasu wolnego.
EnglishThis meant that every Member who was interested in this issue could take part.
Oznaczało to, że każdy poseł, który był zainteresowany tą kwestią, mógł wziąć udział.
EnglishHis Holiness informed us today that he himself will take part in this fast.
Jego świątobliwość poinformował nas dzisiaj, że on sam weźmie udział w tym poście.
EnglishCommissioner Vassiliou is with us for the first time to take part in this debate.
Pani komisarz Vassiliou przybyła do nas po raz pierwszy, aby wziąć udział w tej debacie.
EnglishThe important prevailing aim is that youth organisations should take part.
Istotny dominujący cel jest taki, że mają w nim brać udział organizacje młodzieżowe.
EnglishSubject: Negotiations for Turkey to take part in joint Frontex operations
Przedmiot: Negocjacje w sprawie udziału Turcji we wspólnych operacjach agencji Frontex
EnglishI am prompted to take part in this debate because of the focus on agriculture.
Fakt, że dzisiejsza debata dotyczy między innymi rolnictwa, skłonił mnie do udziału w niej.
EnglishChildren that are forced to take part in the conflict also witness terrible atrocities.
Szczególnego okrucieństwa doznają dzieci, które są włączane do tych walk.
EnglishObviously, all Member States need to take part in such an analysis.
Naturalnie w analizie takiej muszą wziąć udział wszystkie państwa członkowskie.
EnglishWe have not taken part in the debate and we will not take part in the vote.
Nie wzięliśmy udziału w debacie i nie weźmiemy udziału w głosowaniu.
EnglishThis is understood by the numerous European cities trying to take part in the project.
Zdają sobie z tego sprawę europejskie miasta, licznie ubiegając się o udział w tym projekcie.
EnglishI really hope that Parliament will also take part in this debate.
Naprawdę mam nadzieję, ze Parlament także będzie w tej debacie uczestniczyć.
EnglishThe objective was that by 2010 at least 12% of people would take part in adult education.
Celem było, aby przed 2012 r. co najmniej 12% ludzi uczestniczyło w kształceniu dorosłych.
EnglishIt could in any event take part and even play a coordinating role.
W każdym razie mogłaby w niej uczestniczyć lub odgrywać rolę koordynującą.
EnglishAt present, there are about 200 people who should be able to take part in the resettlement programme.
Teraz mamy około 200 osób kwalifikujących się do objęcia programem przesiedleń.
EnglishWe had seen Member States such as Greece failing to take part.
Były państwa członkowskie, takie jak Grecja, które w nim nie uczestniczyły.
EnglishNo decision has been made about whether younger citizens can take part from the age of 16.
Nie podjęto decyzji, czy w inicjatywie mogą uczestniczyć młodsi obywatele, w wieku od lat 16.
EnglishThird-party nationals who live in the EU cannot take part.
W inicjatywie nie mogą uczestniczyć obywatele państw trzecich mieszkający w UE.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take part in"

in przyimek
take rzeczownik
part rzeczownik
part przymiotnik
to play a part in czasownik