EN

to take part {czasownik}

volume_up
1. ogólne
2. "in sth"
to take part
volume_up
uczestniczyć {czas.} (w czymś)
I really hope that Parliament will also take part in this debate.
Naprawdę mam nadzieję, ze Parlament także będzie w tej debacie uczestniczyć.
It could in any event take part and even play a coordinating role.
W każdym razie mogłaby w niej uczestniczyć lub odgrywać rolę koordynującą.
Any Member State can take part in this programme.
W programie może uczestniczyć każde państwo członkowskie.
to take part (też: to participate)
volume_up
brać udział {czas.} (w czymś)
The important prevailing aim is that youth organisations should take part.
Istotny dominujący cel jest taki, że mają w nim brać udział organizacje młodzieżowe.
Equally, however, we cannot permit the Chinese authorities to dictate who may take part in them.
Jednocześnie jednak nie możemy pozwolić władzom chińskim na dyktowanie, kto może w nich brać udział.
brać udział w konkursie

Przykłady użycia - "to take part" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMadam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids.
Pani przewodnicząca! Nie wezmę udziału w tej idiotycznej debacie na temat płynów.
EnglishParliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
Parlament weźmie udział w negocjacjach kolejnego porozumienia długoterminowego.
EnglishMany thousands of people also take part in shooting activities in their leisure time.
Wiele tysięcy ludzi uprawia również strzelectwo w ramach swojego czasu wolnego.
EnglishThis meant that every Member who was interested in this issue could take part.
Oznaczało to, że każdy poseł, który był zainteresowany tą kwestią, mógł wziąć udział.
EnglishHis Holiness informed us today that he himself will take part in this fast.
Jego świątobliwość poinformował nas dzisiaj, że on sam weźmie udział w tym poście.
EnglishThe Member States must also take an extremely active part in this process.
Bardzo aktywną rolę w tym procesie muszą również odegrać państwa członkowskie.
EnglishCommissioner Vassiliou is with us for the first time to take part in this debate.
Pani komisarz Vassiliou przybyła do nas po raz pierwszy, aby wziąć udział w tej debacie.
EnglishThe vote will take place during the part-session in the first week of May
Głosowanie odbędzie się w trakcie sesji cząstkowej w pierwszym tygodniu maja.
EnglishThe important prevailing aim is that youth organisations should take part.
Istotny dominujący cel jest taki, że mają w nim brać udział organizacje młodzieżowe.
EnglishI am sure Parliament will take an active part in this decision-making process.
Jestem pewna, że Parlament będzie aktywnie uczestniczył w procesie podejmowania decyzji.
EnglishAny calcium you take as part of a meal will not seriously affect uptake.
Wapń, który wchodzi w skład posiłku nie ma istotnego wpływu na wchłanianie.
EnglishSubject: Negotiations for Turkey to take part in joint Frontex operations
Przedmiot: Negocjacje w sprawie udziału Turcji we wspólnych operacjach agencji Frontex
EnglishI am prompted to take part in this debate because of the focus on agriculture.
Fakt, że dzisiejsza debata dotyczy między innymi rolnictwa, skłonił mnie do udziału w niej.
EnglishChildren that are forced to take part in the conflict also witness terrible atrocities.
Szczególnego okrucieństwa doznają dzieci, które są włączane do tych walk.
EnglishObviously, all Member States need to take part in such an analysis.
Naturalnie w analizie takiej muszą wziąć udział wszystkie państwa członkowskie.
EnglishWe have not taken part in the debate and we will not take part in the vote.
Nie wzięliśmy udziału w debacie i nie weźmiemy udziału w głosowaniu.
EnglishThis is understood by the numerous European cities trying to take part in the project.
Zdają sobie z tego sprawę europejskie miasta, licznie ubiegając się o udział w tym projekcie.
EnglishI really hope that Parliament will also take part in this debate.
Naprawdę mam nadzieję, ze Parlament także będzie w tej debacie uczestniczyć.
EnglishThe objective was that by 2010 at least 12% of people would take part in adult education.
Celem było, aby przed 2012 r. co najmniej 12% ludzi uczestniczyło w kształceniu dorosłych.
EnglishIt could in any event take part and even play a coordinating role.
W każdym razie mogłaby w niej uczestniczyć lub odgrywać rolę koordynującą.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take part"

take rzeczownik
part rzeczownik
part przymiotnik
take it or leave it
to part czasownik
take care wykrzyknik
take a pew
on your part
initial part