EN

to take on {czasownik}

volume_up
1. ogólne
to take on (też: to enter into, to undertake)
It is time to take clear decisions on the inspection and taxation of capital.
Najwyższa pora podjąć jednoznaczne decyzje dotyczące kontroli i opodatkowania kapitału.
We must identify the causes of this problem and take the necessary countermeasures.
Musimy określić przyczyny tego problemu i podjąć niezbędne przeciwdziałania.
It was a precautionary measure that the Government of Ireland decided to take.
To był środek ostrożności, który rząd Irlandii postanowił podjąć.
to take on (też: to get, to lay hold of, to pick up, to take)
Those guidelines should take into account the demands of families with children.
Wytyczne te powinny brać pod uwagę wymagania rodzin z dziećmi.
The only institution that has to take it seriously is the Commission.
Jedyną instytucją, która musi je brać poważnie, jest Komisja.
Of course, at the same time he must take into consideration operational limitations.
Oczywiście musi on w tym samym czasie brać pod uwagę ograniczenia operacyjne.
to take on (też: to adopt, to assume, to bedight)
We will also have to consider what form the next major missions to research the solar system should take.
Musimy również rozważyć, jaki kształt powinny przybrać najbliższe główne misje służące badaniu układu słonecznego.
The relationship between the EU and Russia must take the form of a genuine partnership, and not just a feigned partnership.
Stosunki pomiędzy UE a Rosją muszą przybrać formę prawdziwego, a nie tylko udawanego partnerstwa.
This solidarity can take different forms by assisting, for instance, where the external border is under pressure.
Solidarność ta może przybrać różne formy pomocy, na przykład, jeżeli granice zewnętrzne znajdują się pod presją.
to take on (też: to challenge, to release, to trigger)
volume_up
wyzwać {czas. dk} (do walki)
The Union must take care of its own security, but must also be active in the face of global challenges.
Unia musi dbać o własne bezpieczeństwo, ale także być aktywna w obliczu wyzwań globalnych.
We therefore need to take a fresh look at this difficult equation so as to enable us to respond to the challenge.
Dlatego też musimy przyjąć nowe podejście do tej trudnej kwestii, aby dać nam szansę sprostania wyzwaniu.
As the official champion of human rights and development aid, it must take up its many challenges in Latin America.
Jako oficjalny lider w dziedzinie praw człowieka i pomocy na rzecz rozwoju, UE musi podjąć szereg wyzwań w Ameryce Łacińskiej.
to take on (też: to challenge, to release, to trigger)
volume_up
wyzywać {czas. ndk} (do walki)
And they were not able to take hold of the saying before the people: and they marvelled at his answer, and held their peace.
I nie mogli go podchwycić w mowie jego przed ludem, a zadziwiwszy się odpowiedzi jego, umilknęli.
I would like to take up this bold idea, and I ask the European Council to consider it and to analyse it seriously.
Chciałbym podchwycić ten odważny pomysł i zwracam się z prośbą do Rady Europejskiej o zastanowienie się nad nim i o jego poważne przeanalizowanie.
2. Żegluga
to take on (też: to hire)

Przykłady użycia - "to take on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhy do you need to take the Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11?
Dlaczego należy zastosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat?
EnglishWe will be replacing 40% of the GNP, and we need to take responsibility for that!
Mamy zastąpić 40% PKB i musimy wziąć za to odpowiedzialność! Jeśli chodzi o ust.
EnglishThe recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.
Rekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.
EnglishThese medicines act as carrier to take the radioactivity to where it is needed.
Leki te spełniają rolę nośników, przenosząc radioaktywność do miejsca docelowego.
EnglishIt is in the interest of all of us that the take-up of this programme be good.
Efektywne wykorzystanie środków z tego programu leży w interesie nas wszystkich.
EnglishRussia is a key partner for the EU and we take our relationship very seriously.
Rosja jest głównym partnerem UE i odnosimy się do tego związku bardzo poważnie.
EnglishFor more information on how to take your medicine, please refer to section 3.
Więcej informacji na temat sposobu przyjmowania leku znajduje się w rozdziale 3.
EnglishWill the Commission take steps to ensure that this negotiating chapter is opened?
Czy Komisja podejmie kroki, które zapewnią otwarcie tego rozdziału negocjacji?
EnglishWhat measures does it intend to take on the 'activity' of credit rating agencies?
Jakie środki zamierza przyjąć w odniesieniu do "działalności” agencji ratingowych?
EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
Nadszedł czas, by UE podjęła działania i okazała solidarność z Islandczykami.
EnglishThey take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.
Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.
EnglishTake the three most famous words in all of Western philosophy: "Cogito ergo sum."
Weźmy trzy najsłynniejsze słowa całej zachodniej filozofii: "Cogito ergo sum".
EnglishMadam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids.
Pani przewodnicząca! Nie wezmę udziału w tej idiotycznej debacie na temat płynów.
EnglishTake one dose tray containing a pre-filled pen of Trudexa from the refrigerator.
Wyjąć z lodówki tackę zawierającą jedną dawką leku Trudexa we wstrzykiwaczu.
EnglishYour doctor should decide whether you can take XERISTAR with other medicines.
Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować lek XERISTAR jednocześnie z innymi lekami.
EnglishHow to take the first tablet Break the plastic tab and tip out the first tablet.
Jak wyjąć pierwszą tabletkę Wyłamać osłonę otworu i wyjąć pierwszą tabletkę.
EnglishYour doctor should decide whether you can take CYMBALTA with other medicines.
Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować lek CYMBALTA jednocześnie z innymi lekami.
EnglishThere is indeed a give and take in this House and everyone has their priorities.
W Parlamencie zawierane są istotnie kompromisy, a każdy ma swoje priorytety.
EnglishI would like to take this opportunity to thank Commissioner Hahn for this work.
Pragnę skorzystać z okazji, by podziękować komisarzowi Hahnowi za jego pracę.
EnglishTake a look at these links and see what you can do to become a more active citizen.
Spójrz na te linki i dowiedz się, co możesz zrobić by zostać aktywnym obywatelem.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take on"

take rzeczownik
on przyimek
on przymiotnik
on przysłówek
to move on czasownik
to lead on czasownik