"to take note" po polsku

EN

"to take note" - polskie tłumaczenie

EN

to take note {czasownik}

volume_up
to take note (też: to ascertain, to establish)
One cannot fail to take note of the possibility of evaluating this energy supply.
Nie można nie zauważyć możliwości oszacowania tego rodzaju dostaw energii.
We must take note: being flexible is not synonymous with doing nothing.
Musimy zauważyć: bycie elastycznym nie oznacza nie robienia niczego.
We must take note of the fact that credit rating agencies contributed, in part, to the crisis.
Musimy zauważyć, że po części agencje ratingowe przyczyniły się do kryzysu.

Przykłady użycia - "to take note" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishYes, Mr Konrad, of course you have every right and we take note of your protest.
Tak, panie pośle Konrad, oczywiście ma pan wszelkie prawo i odnotujemy pański protest.
EnglishOne cannot fail to take note of the possibility of evaluating this energy supply.
Nie można nie zauważyć możliwości oszacowania tego rodzaju dostaw energii.
EnglishIn the meantime, we shall take note of what Philip Bushill-Matthews has said.
Tymczasem odnotowujemy to, co powiedział pan poseł Philip Bushill-Matthews.
EnglishThe compromise accepted with great difficulty was only that of 'to take note'.
Zaakceptowany z wielkim trudem kompromis umożliwił jedynie jego "przyjęcie do wiadomości”.
EnglishHowever, once again, we take note of your position and of that of your Swedish colleague.
Jednakże przyjmujemy do wiadomości stanowisko pani poseł i jej szwedzkiej koleżanki.
English. - Mr President, we take note of the vote here today.
komisarz - Panie Przewodniczący! Odnotowujemy dzisiejsze głosowanie.
EnglishI did indeed vote before, and I would ask you to take note of that.
Naprawdę brałem wcześniej udział w głosowaniu i chciałbym, żeby pan to odnotował.
EnglishThese, Commissioner, are not merely good intentions that you should take note of.
To, Panie Komisarzu, nie są wyłącznie dobre intencje, które Pan powinien przyjąć do wiadomości.
EnglishI do hope that the Council, and indeed the Presidency, will take careful note of these remarks.
Mam nadzieję, że Rada, a w szczególności prezydencja, wezmą to sobie do serca.
EnglishI take note of the human rights situation in partner countries.
Zdaję sobie sprawę z sytuacji pod względem praw człowieka w krajach partnerskich.
EnglishPerhaps what happened to the Coptic Christians in Egypt made us sit up and take note.
Być może to, czego doświadczają chrześcijanie koptyjscy w Egipcie, było dla nas ostrzeżeniem.
EnglishThirdly, politics must take note of a debate emerging in science.
Po trzecie, politycy muszą uwzględnić debatę, która pojawia się w kręgach naukowych.
EnglishWe must take note of the fact that credit rating agencies contributed, in part, to the crisis.
Musimy zauważyć, że po części agencje ratingowe przyczyniły się do kryzysu.
EnglishFinally, I also take note of your request to receive an annual report from the Commission.
Wreszcie chciałbym odnieść się do wniosku o otrzymywanie rocznego sprawozdania z Komisji.
EnglishI take note of those who support and those who are against the Commission's policies.
Rozważę stanowiska zarówno przeciwników, jak i zwolenników działań proponowanych przez Komisję.
EnglishWe take note of this request and will pass it on to the relevant bodies.
Odnotowujemy zatem ten wniosek i przekażemy go odpowiednim organom.
EnglishI would therefore urge the Commission to take note of the criticism expressed here in this Chamber.
Dlatego nalegam, aby Komisja wzięła pod uwagę krytykę wyrażoną tutaj, w tej Izbie.
EnglishThank you, Mr Martin, I did not see it myself, but I take note of your point.
Dziękuję panu, panie pośle Martin, nie widziałem tego na własne oczy, ale odnotowuję pańską uwagę.
EnglishWe must take note: being flexible is not synonymous with doing nothing.
Musimy zauważyć: bycie elastycznym nie oznacza nie robienia niczego.
EnglishMr Schulz, we shall include your comments in the record of proceedings and take note of them.
Panie pośle Schulz! Pańskie uwagi zostaną zarejestrowane w protokole prac i uwzględnione.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take note"

take rzeczownik
note rzeczownik
to note czasownik