EN

to take into account {czasownik}

volume_up
to take into account (też: to include, to provide for)
This week's summit will certainly need to take into account this important goal.
Podczas nadchodzącego szczytu bezsprzecznie będziemy musieli uwzględnić ten istotny cel.
These proposals should also take into account a common programme of structural reforms.
Propozycje te powinny również uwzględnić wspólny program reform strukturalnych.
Nature, however, can take no account of every-day political necessities.
Przyroda nie jest jednak w stanie uwzględnić codziennych potrzeb polityki.
to take into account
to take into account (też: to take account of)
to take into account (też: to take account of)

Przykłady użycia - "to take into account" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe must certainly take into account the competences of Member States in that regard.
Oczywiście musimy uwzględniać kompetencje państw członkowskich w tym zakresie.
EnglishMy answer will take into account what has happened since this question was asked.
W mojej odpowiedzi uwzględnię to, co wydarzyło się od chwili skierowania tego pytania.
EnglishThis week's summit will certainly need to take into account this important goal.
Podczas nadchodzącego szczytu bezsprzecznie będziemy musieli uwzględnić ten istotny cel.
EnglishThese proposals should also take into account a common programme of structural reforms.
Propozycje te powinny również uwzględnić wspólny program reform strukturalnych.
EnglishThe new protocol after 1 August 2012 will take into account the forthcoming CAS reform.
W nowym protokole po 1 sierpnia 2012 r. uwzględni się nadchodzącą reformę CAS.
EnglishThis should be supported even if we only take into account economic considerations.
Rozwiązanie to należy poprzeć nawet jeśli weźmiemy pod uwagę tylko względy ekonomiczne.
EnglishWe always take into account the need to increase the coverage of this public register.
Zawsze uwzględniamy potrzebę rozszerzenia zakresu tego rejestru publicznego.
EnglishSo, when we train, we're always trying to take into account the dog's point of view.
Dlatego w trakcie tresury staramy się brać pod uwagę punkt widzenia psa.
EnglishI hope that the European Union will take into account how complex this issue is.
Mam nadzieję, że Unia Europejska uwzględni złożoność tego problemu.
EnglishThere are a lot of factors to take into account - 'What do we think?
Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę - na przykład: "Co myślimy?
EnglishNature, however, can take no account of every-day political necessities.
Przyroda nie jest jednak w stanie uwzględnić codziennych potrzeb polityki.
EnglishIt is important to take into account local and regional needs, potentials and characteristics.
Ważne jest, by uwzględnić lokalne i regionalne potrzeby, możliwości i specyfikę.
EnglishI want to draw attention to some important problems which we should take into account.
Chcę zwrócić uwagę na ważne problemy, które powinniśmy wziąć pod uwagę.
EnglishIn doing that, however, we must take into account what the actual situation is here.
Jednak czyniąc to, musimy uwzględniać faktyczną panującą tu sytuację.
EnglishThis proposed extension did not take into account the entry into force of the Treaty of Lisbon.
To wnioskowane przedłużenie nie uwzględniało wejścia w życie Traktatu z Lizbony.
EnglishWe will take into account any suggestions made by Parliament in this regard.
Weźmiemy pod uwagę wszystkie sugestie Wysokiej Izby w tym względzie.
EnglishAnother important factor that I didn't take into account initially was the time cooked.
Inny ważnym czynnikiem, którego nie wzięłam początkowo pod uwagę, był czas przyrządzania.
EnglishHow can one fail to take into account the nearly 30 million people who work on that territory?
Jak można nie wziąć pod uwagę blisko 30 milionów ludzi pracujących na tym obszarze?
EnglishThose guidelines should take into account the demands of families with children.
Wytyczne te powinny brać pod uwagę wymagania rodzin z dziećmi.
EnglishThe reform programme of these schools must take into account the following important issues.
Program reformy tych szkół musi uwzględniać następujące ważne zagadnienia.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take into account"

into przyimek
Polish
take rzeczownik
account rzeczownik