EN

to take in {czasownik}

volume_up
When to take Starlix Take Starlix before the three main meals, usually:
Kiedy przyjmować Starlix Należy przyjmować Starlix przed trzema głównymi posiłkami, zwykle:
When to take Trazec Take Trazec before the three main meals, usually:
Kiedy przyjmować Trazec Należy przyjmować Trazec przed trzema głównymi posiłkami, zwykle:
always take APTIVUS together with ritonavir, as failure to take ritonavir will prevent
Zawsze należy przyjmować lek APTIVUS z rytonawirem, ponieważ zaprzestanie przyjmowania
to take in (też: to gather, to jive, to string along)
Indeed, the ESDP becomes the Common Security and Defence Policy, the CSDP, and it must take on a new dimension.
W istocie EPBiO staje się wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony - WPBiO i musi nabrać nowego wymiaru.
Chcesz mnie nabrać!
How do we take what those teachers are doing to their natural conclusion?
Jak sprawić, by nauczanie nabrało bardziej naturalnego wymiaru?
to take in
volume_up
wchłonąć {czas. dk} (substancje pokarmowe)
The market must take the increase in prices, and this is what the Commission must focus on in the CFP reform.
Rynek musi wchłonąć podwyżkę cen i na tym właśnie musi się skoncentrować Komisja, przeprowadzając reformę WPRyb.
It is important that you take REYATAZ with food (a meal or a substantial snack) as this helps the body absorb the medicine.
Ważne jest, aby przyjmować REYATAZ z pożywieniem (posiłek lub duża przekąska), ponieważ to pomaga wchłonąć lek do organizmu.
However, I am a man of moderation - believe it or not - and I believe that there are certain limits to how much attraction and fascination a man can take.
Jestem jednak człowiekiem środka, proszę mi wierzyć lub nie - i uważam, że istnieją pewne ograniczenia co do tego jak wiele atrakcyjności i fascynacji może wchłonąć człowiek.
to take in
volume_up
wchłaniać {czas. ndk} (substancje pokarmowe)
QUADRAMET is only used in bone metastases that can take up a type of chemical called bisphosphonates, as this means that the metastases will also take up QUADRAMET.
QUADRAMET jest stosowany wyłącznie w przerzutach do kości, w których komórki nowotworowe mogą wchłaniać substancje zwane bisfosfonianami, ponieważ oznacza to, że będzie wchłaniany także QUADRAMET.
to take in
volume_up
zapożyczyć {czas.} (obyczaj)
to take in (też: to adopt, to appropriate)
volume_up
zapożyczać {czas. ndk} (obyczaj)
Czy tak powinienem to rozumieć?
Farmers should take heart that this Parliament understands their concerns.
Świadomość, że ten Parlament rozumie ich obawy, powinna dodawać rolnikom otuchy.
However, I understand that it will take some time for salaries in Europe to equalise.
Jednakże rozumiem, że zrównanie wynagrodzeń w Europie wymaga czasu.
Then the elders of his city shall call him, and speak unto him: and if he stand, and say, I like not to take her;
Tedy go przyzowią starsi miasta onego, i będą mówić z nim; a stanąwszy, jeźli rzecze: Nie chcę jej pojąć,
It is easy to understand the sensitivity and complexity that efforts to this end take on, since this issue gets right to the heart of states' powers as regards foreigners.
Łatwo jest pojąć delikatność i złożoność takich działań, gdyż kwestia ta dotyczy najważniejszych uprawnień państw w odniesieniu do cudzoziemców.
In our view, GDP must include a set of welfare indicators, as well as indicators which will take into account broad external economic factors and environmental pressures.
W naszej opinii PKB musi obejmować zestaw wskaźników społecznych, jak też wskaźników uwzględniających szeroko pojęte zewnętrzne czynniki gospodarcze i presję środowiskową.
Take a close look at Article 121 so that you are fully aware of this.
Wystarczy uważnie przeczytać art. 121, by w pełni to zrozumieć.
And you have to understand what is in people's mind when they are willing to take the risk.
Musicie więc zrozumieć co dzieje się w umysłach ludzi, kiedy chcą podjąć to ryzko.
If peripheral regions decide not to take that route, that is something I can understand.
Jeżeli regiony peryferyjne zdecydują się nie iść tą drogą, będę to w stanie zrozumieć.

Przykłady użycia - "to take in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhy do you need to take the Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11?
Dlaczego należy zastosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat?
EnglishWe will be replacing 40% of the GNP, and we need to take responsibility for that!
Mamy zastąpić 40% PKB i musimy wziąć za to odpowiedzialność! Jeśli chodzi o ust.
EnglishThe recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.
Rekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.
EnglishThese medicines act as carrier to take the radioactivity to where it is needed.
Leki te spełniają rolę nośników, przenosząc radioaktywność do miejsca docelowego.
EnglishIt is in the interest of all of us that the take-up of this programme be good.
Efektywne wykorzystanie środków z tego programu leży w interesie nas wszystkich.
EnglishRussia is a key partner for the EU and we take our relationship very seriously.
Rosja jest głównym partnerem UE i odnosimy się do tego związku bardzo poważnie.
EnglishFor more information on how to take your medicine, please refer to section 3.
Więcej informacji na temat sposobu przyjmowania leku znajduje się w rozdziale 3.
EnglishWill the Commission take steps to ensure that this negotiating chapter is opened?
Czy Komisja podejmie kroki, które zapewnią otwarcie tego rozdziału negocjacji?
EnglishWhat measures does it intend to take on the 'activity' of credit rating agencies?
Jakie środki zamierza przyjąć w odniesieniu do "działalności” agencji ratingowych?
EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
Nadszedł czas, by UE podjęła działania i okazała solidarność z Islandczykami.
EnglishThey take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.
Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.
EnglishTake the three most famous words in all of Western philosophy: "Cogito ergo sum."
Weźmy trzy najsłynniejsze słowa całej zachodniej filozofii: "Cogito ergo sum".
EnglishMadam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids.
Pani przewodnicząca! Nie wezmę udziału w tej idiotycznej debacie na temat płynów.
EnglishTake one dose tray containing a pre-filled pen of Trudexa from the refrigerator.
Wyjąć z lodówki tackę zawierającą jedną dawką leku Trudexa we wstrzykiwaczu.
EnglishYour doctor should decide whether you can take XERISTAR with other medicines.
Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować lek XERISTAR jednocześnie z innymi lekami.
EnglishHow to take the first tablet Break the plastic tab and tip out the first tablet.
Jak wyjąć pierwszą tabletkę Wyłamać osłonę otworu i wyjąć pierwszą tabletkę.
EnglishYour doctor should decide whether you can take CYMBALTA with other medicines.
Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować lek CYMBALTA jednocześnie z innymi lekami.
EnglishThere is indeed a give and take in this House and everyone has their priorities.
W Parlamencie zawierane są istotnie kompromisy, a każdy ma swoje priorytety.
EnglishI would like to take this opportunity to thank Commissioner Hahn for this work.
Pragnę skorzystać z okazji, by podziękować komisarzowi Hahnowi za jego pracę.
EnglishTake a look at these links and see what you can do to become a more active citizen.
Spójrz na te linki i dowiedz się, co możesz zrobić by zostać aktywnym obywatelem.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take in"

in przyimek
take rzeczownik
to call in czasownik
to break in czasownik
to draw in czasownik