"to take heed" po polsku

EN

"to take heed" - polskie tłumaczenie

EN

to take heed {czasownik}

volume_up
to take heed (też: to pay heed)

Przykłady użycia - "to take heed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt contains very important points that we will need to take heed of in future.
Zawiera ono bardzo istotne punkty, które w przyszłości będziemy musieli mieć na uwadze.
EnglishTake heed to thyself that thou forsake not the Levite as long as thou livest in thy land.
A strzeż się, abyś snać nie opuszczał Lewity po wszystkie dni twoje w ziemi twojej.
EnglishTake good heed therefore unto yourselves, that ye love Jehovah your God.
Przetoż przestrzegajcie z pilnością, abyście miłowali Pana, Boga waszego.
EnglishAnd Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.
I rzekł im Jezus: Patrzcie, a strzeżcie się kwasu Faryzeuszów i Saduceuszów.
EnglishAnd Jesus began to say unto them, Take heed that no man lead you astray.
A Jezus odpowiadając im, począł mówić: Patrzcie, aby was kto nie zwiódł.
EnglishAnd Jesus answered and said unto them, Take heed that no man lead you astray.
I odpowiadając Jezus, rzekł im: Patrzcie, aby was kto nie zwiódł.
EnglishBut take heed lest by any means this liberty of yours become a stumblingblock to the weak.
Jednak baczcie, aby snać ta wolność wasza nie była mdłym ku zgorszeniu.
EnglishTake heed to thyself that thou offer not thy burnt-offerings in every place that thou seest;
Strzeżże się, abyś nie ofiarował całopalenia twego na każdem miejscu, gdzie być się zdało:
EnglishAnd he answered and said, Must I not take heed to speak that which Jehovah putteth in my mouth?
A on odpowiedział i rzekł: Azaż nie mam tego pilnować i mówić, co Pan włożył w usta moje?
EnglishTake ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.
Patrzcież, czujcie, a módlcie się; bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie.
EnglishPolitical and economic decision makers have a responsibility to take heed of people with disabilities.
Decydenci polityczni i gospodarczy mają obowiązek brania pod uwagę niepełnosprawnych.
EnglishBut if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.
Ale jeźli jedni drugich kąsacie i pożeracie, patrzajcież, abyście jedni od drugich nie byli strawieni.
EnglishTake heed now; for Jehovah hath chosen thee to build a house for the sanctuary: be strong, and do it.
Obaczże teraz, iż cię Pan obrał, abyś zbudował dom świątnicy; zmacniajże się a wykonaj to.
EnglishAnd he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod.
Tedy im przykazał, mówiąc: Baczcież, a strzeżcie się kwasu Faryzeuszów i kwasu Herodowego.
EnglishWherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall.
A tak kto mniema, że stoi, niechże patrzy, aby nie upadł.
EnglishTo the Council in its absence I say, take heed.
Pod nieobecność Rady zwracam się do niej z apelem, aby rozważyła moje słowa.
EnglishAnd say to Archippus, Take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfil it.
A powiedzcie Archipowi: Patrzaj na to posługiwanie, któreś przyjął w Panu, abyś je wypełnił.
EnglishBut take ye heed: behold, I have told you all things beforehand.
Wy tedy strzeżcie się; otom wam wszystko przepowiedział.
EnglishAnd take heed that ye be not slack herein: why should damage grow to the hurt of the kings?
EnglishChildren's safety has to be our paramount consideration and I hope that the toy industry will take heed.
Bezpieczeństwo dzieci musi być dla nas najważniejsze i mam nadzieję, że przemysł zabawkarski weźmie to pod uwagę.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take heed"

heed rzeczownik
take rzeczownik
take it or leave it
take care wykrzyknik
take a pew
take up the gauntlet czasownik
to heed czasownik
Polish
take your time
to pay heed czasownik
Polish