"to take heart" po polsku

EN

"to take heart" - polskie tłumaczenie

EN

to take heart {czasownik}

volume_up
to take heart

Przykłady użycia - "to take heart" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFarmers should take heart that this Parliament understands their concerns.
Świadomość, że ten Parlament rozumie ich obawy, powinna dodawać rolnikom otuchy.
EnglishBe strong, and let your heart take courage, All ye that hope in Jehovah.
Miłujcież Pana wszyscy święci jego; boć Pan wiernych strzeże, oddaje sowicie hardzie postępującemu.
EnglishI would ask you, Baroness Ashton, to take this to heart.
Proszę wziąć to sobie do serca, pani baronesso Ashton.
EnglishI will take great heart from the comments that have been made.
EnglishIf we all take that to heart, Mr Orbán, then something will happen which we and you both need.
Jeżeli weźmiemy sobie to wszyscy do serca, Panie Premierze Orbán, stanie się coś, czego potrzebujemy zarówno my, jak i Pan.
EnglishYour doctor should in that case carefully check whether your heart can take the additional strain of having sex.
W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.
EnglishLet us take heart from the fact that it took 3 000 years for it to be accepted that the Earth is a globe and not flat.
Możemy czerpać pocieszenie z faktu, że aby zaakceptować to, że Ziemia jest okrągła, a nie płaska, ludzkość potrzebowała 3 000 lat.
EnglishAs Geoffrey van Orden has said, there are no negotiations going on so we should not take heart from the current situation.
Jak powiedział Geoffrey van Orden, nie prowadzone są żadne negocjacje, tak więc obecna sytuacja nie powinna dodawać nam otuchy.
EnglishAs a final point, all those who fear that the EU is facing an identity crisis at the moment should take heart from this report.
Na zakończenie: niniejsze sprawozdanie powinno uspokoić wszystkich, którzy obawiają się, że UE przechodzi obecnie kryzys tożsamości.
EnglishMinister, may the Council be ambitious, and may it take to heart what we have drafted here and the many demands arising from it.
Panie ministrze! Niech Rada okaże ambicję i weźmie sobie do serca to, co tu opracowaliśmy, a także liczne wymagania z tego wynikające.
EnglishThis is especially important if you take medicines to treat heart problems (see also above "Take special care").
Jest to szczególnie istotne w razie przyjmowania leków stosowanych w chorobach serca (patrz również punkt „ Kiedy zachować szczególną ostrożność ” powyżej).
EnglishMr President, I hope the Commissioner will take heart from the vote we had this month on bluefin tuna.
Panie przewodniczący! Mam nadzieję, że pani komisarz nabierze otuchy w związku z głosowaniem, jakie przeprowadziliśmy w tym miesiącu w sprawie tuńczyka błękitnopłetwego.
EnglishAnd I will give them one heart, and I will put a new spirit within you; and I will take the stony heart out of their flesh, and will give them a heart of flesh;
Bo im dam serce jedno, i ducha nowego dam do wnętrzności waszych, i odejmę sece kamienne z ciała ich, a dam im serce mięsiste,
EnglishMany Member States have different approaches, but all of them should take heart from the themes and the direction that he has outlined.
Wiele państw członkowskich stosuje różne podejścia, ale wszystkie powinny wziąć sobie do serca motywy i kierunek przedstawione w zarysie przez pana posła Daula.
EnglishA new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you; and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh.
I dam wam serce nowe, a ducha nowego dam do wnętrzności waszych, i odejmę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce mięsiste.
EnglishI believe that the Slovak government will take to heart the recommendations of the rapporteurs of the European Parliament and will not saddle the country with future debt.
Wierzę, że rząd słowacki weźmie sobie do serca zalecenia sprawozdawców Parlamentu Europejskiego i nie obciąży kraju przyszłym zadłużeniem.
EnglishHowever, overall, I believe that we should take to heart the fact that the famous safety standards promised us by everyone simply cannot be guaranteed.
Ogólnie uważam jednak, że powinniśmy do serca wziąć sobie fakt, że po prostu nie da się zagwarantować słynnych norm bezpieczeństwa, które nam wszyscy obiecują.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take heart"

take rzeczownik
heart rzeczownik
heart przymiotnik
Polish
take it or leave it
take care wykrzyknik
at heart przysłówek
take a pew
change of heart