"to take early retirement" po polsku

EN

"to take early retirement" - polskie tłumaczenie

EN

to take early retirement {czasownik}

volume_up
przejść na wcześniejszą emeryturę

Przykłady użycia - "to take early retirement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishActually, very often, elderly people are forced to take early retirement because of certain circumstances, not as a matter of choice.
W rzeczywistości starsi ludzie często są zmuszeni przejść wcześniej na emeryturę nie z wyboru, lecz z uwagi na pewne okoliczności.
Englishto take early retirement
EnglishVery often, elderly people are forced to take early retirement because of certain circumstances, and often not of their own will.
Bardzo często osoby starsze zmuszane są do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę z powodu pewnych okoliczności, a nie z własnej woli.
EnglishEncouraging people to take early retirement has become a common practice, and this has caused a fall in professional activity among people between the ages of 55 and 64.
Powszechną praktyką stało się namawianie do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, co spowodowało spadek aktywności zawodowej wśród osób między 55. a 64. rokiem życia.
EnglishGiven the consequences of the economic crisis, the opportunity to take early retirement is often the only chance of survival for elderly people who have been made redundant.
Z uwagi na następstwa kryzysu gospodarczego, możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę stanowi często jedyną szansę przeżycia dla zwolnionych z pracy starszych osób.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take early retirement"

retirement rzeczownik
Polish
retirement przymiotnik
take rzeczownik
early przymiotnik
early przysłówek