"to take centre-stage" po polsku

EN

"to take centre-stage" - polskie tłumaczenie

EN

to take centre-stage {czasownik}

volume_up
1. Brytyjski angielski, przenośny
to take centre-stage
znaleźć się w centrum uwagi

Przykłady użycia - "to take centre-stage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSolidarity and responsibility rightly take centre stage in this plan.
Centralne miejsce w tym planie zajmuje całkiem słusznie solidarność i odpowiedzialność.
EnglishCommitments to strengthen aid therefore take centre stage again.
W związku z tym zobowiązania do zwiększenia pomocy znowu wchodzą na pierwszy plan.
EnglishIssues like immigration, climate change and energy will take centre stage.
W centrum zainteresowania znajdą się takie kwestie jak imigracja, zmiany klimatyczne i energia.
EnglishHuman rights and the rule of law - where your country also shows deficits - take centre stage.
Prawa człowieka i praworządność - obszary, w których pana kraj również wykazuje braki - zajmują pierwszoplanowe miejsce.
Englishto take centre-stage
EnglishThe ultimate objective of the European project and related questions on the borders of the EU must take centre stage in these debates.
W debatach tych uwagę należy poświęcić przede wszystkim ostatecznemu celowi projektu europejskiego i związanym z nim zagadnieniom dotyczącym granic Unii Europejskiej.
EnglishIf we act quickly, rules will take centre stage: not just rules for banks, but also the necessary rules for hedge funds and for private equity.
Jeżeli będziemy działać szybko, zasady znajdą na pierwszym miejscu: nie tylko zasady dla banków, ale też niezbędne zasady dotyczące funduszy hedgingowych i prywatnego kapitału.
EnglishIt is time for the negotiating table to take centre stage, without any rhetoric or pressures which might injure either party's dignity or Croatia's accession status.
Czas, by centralne miejsce zajął stół negocjacyjny i by odłożyć na bok retorykę i naciski naruszające godność stron lub status Chorwacji jako kraju akcesyjnego.
English(NL) Mr President, this evening, we are debating the EU's policy in respect of Belarus, a policy in which democracy and respect for human rights take centre stage.
(NL) Panie przewodniczący! Tego wieczoru debatujemy o polityce UE wobec Białorusi, polityce, w której demokracja i poszanowanie praw człowieka są w centrum uwagi.
EnglishAgainst this backdrop, I believe it is essential that what makes the EU special - in other words, the Community method - should take centre stage in this new reality.
W związku z tym uważam, że to, co czyni UE instytucją szczególną - innymi słowy metoda wspólnotowa - powinna w tej nowej rzeczywistości zająć centralne miejsce.
EnglishIn the meantime, however, I propose to Parliament that we hold a great show of European gastronomy either in Brussels or here in Strasbourg, allowing cucumber to take centre stage.
Ale w międzyczasie proponuję Parlamentowi, abyśmy pozwolili placówkom gastronomicznym w Brukseli, czy tu w Strasburgu na przywrócenie ogórków do łask.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take centre-stage"

centre rzeczownik
take rzeczownik
stage rzeczownik
stage przymiotnik
Polish
to hold centre stage czasownik