"to take a course" po polsku

EN

"to take a course" - polskie tłumaczenie

EN

to take a course {czasownik}

volume_up
to take a course
to take a course

Przykłady użycia - "to take a course" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishLet us allow the due process of the legal investigation to take its course.
Pozwólmy na przeprowadzenie należytego urzędowego dochodzenia.
EnglishWe must do everything that is in Europe's power to help Somalia to take a course toward peace.
Musimy zrobić wszystko, co jest w mocy Europy, aby pomóc Somalii obrać kurs w kierunku pokoju.
EnglishBut will we do that, or will we just let nature take its course?
Jeśli zechcemy, ten przekaz dotrze do każdej istoty ludzkiej.
EnglishLast year, I was there to take a course in Spanish.
W zeszłym roku byłam tam na kursie języka hiszpańskiego.
EnglishThis is proof that we urgently need to take that course.
To dowód, że musimy bezzwłocznie obrać ten kurs.
EnglishI should have liked the Council to tell me whether it really intends to take this course, as that is the big question that arises.
43-45 Traktatu? Chciałabym dowiedzieć się, czy Rada naprawdę zamierza obrać ten kurs, skoro narastają poważne wątpliwości.
EnglishLet us allow the proper procedures to take their course and, at the same time, let us give our full support to Hungary as it takes on this heavy responsibility.
Poczekajmy na wdrożenie odpowiednich procedur, a jednocześnie udzielmy pełnego poparcia Węgrom, które przyjmują wielką odpowiedzialność.
EnglishThis strategy has never been so crucial, precisely in this period of economic slowdown, and the structural reforms have to be able to take their course.
Strategia ta nigdy nie miała tak kluczowego znaczenia, jak właśnie w okresie zastoju gospodarczego, a reformy strukturalne muszą biec swoim torem.
EnglishBut each stage in this process must be allowed to take its course, and it is now for Greece to press on with the reforms and to put the necessary measures in place.
Każdy etap procesu musi jednakże przebiegać w odpowiednim dla niego kierunku. Teraz Grecja ma za zadanie przeprowadzić reformy i zastosować niezbędne środki.
EnglishCompromises are always a matter of give and take, of course, yet I believe that this text meets the requirements of all the parties concerned.
Kompromisy zawsze sprowadzają się do układu "coś za coś”, jednakże jestem zdania, iż treści zawarte w przedmiotowym tekście spełniają oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.
EnglishThe road to this point has also been bumpy and full of obstacles, but as we stand here today it is in recognition of the fact that we can no longer allow matters simply to take their course.
Droga do tego miejsca była także wyboista i pełna przeszkód, ale teraz, kiedy tu dotarliśmy, musimy uznać fakt, że nie możemy dłużej pozostawiać spraw własnemu biegowi.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to take a course"

a przedimek/rodzajnik
take rzeczownik
course rzeczownik
take a pew