"Tajikistan" po polsku

EN

"Tajikistan" - polskie tłumaczenie

volume_up
Tajikistan {nazwa wł.}
EN

Tajikistan {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Tajikistan
Tajikistan is an important part of our overall strategy for Central Asia.
Tadżykistan stanowi ważny element naszej ogólnej strategii wobec Azji Środkowej.
We must continue to encourage Tajikistan to introduce a programme of reforms.
Musimy nadal zachęcać Tadżykistan do wprowadzenia programu reform.
Tajikistan has come in for a lot of criticism for its lack of democracy.
Tadżykistan to kraj dość często krytykowany za deficyt demokracji.

Przykłady użycia - "Tajikistan" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTajikistan is an important part of our overall strategy for Central Asia.
Tadżykistan stanowi ważny element naszej ogólnej strategii wobec Azji Środkowej.
EnglishLet us remember that Tajikistan is the poorest of the former Soviet republics.
Pamiętajmy, że Tadżykistan to najbiedniejszy z krajów spośród byłych republik radzieckich.
EnglishThe EU and Tajikistan sign a Partnership and Cooperation Agreement in Luxembourg.
W Luksemburgu podpisana zostaje Umowa o Partnerstwie i Współpracy między UE a Tadżykistanem.
EnglishWe welcome Tajikistan's interest in cooperation and support its efforts.
Cieszymy się, że Tadżykistan jest zainteresowany współpracą oraz wspieramy jego wysiłki.
EnglishWe must continue to encourage Tajikistan to introduce a programme of reforms.
Musimy nadal zachęcać Tadżykistan do wprowadzenia programu reform.
EnglishAs Mr Tannock rightly said, we should not marginalise Tajikistan.
Jak słusznie zauważył pan poseł Tannock, nie powinniśmy marginalizować Tadżykistanu.
EnglishTajikistan has come in for a lot of criticism for its lack of democracy.
Tadżykistan to kraj dość często krytykowany za deficyt demokracji.
EnglishAbove all, I would like to thank the Embassy of the Republic of Tajikistan for their cooperation.
Przede wszystkim chciałbym podziękować ambasadzie Republiki Tadżykistanu za współpracę.
EnglishA key element in Tajikistan's vulnerabilities is its weak economy.
Kluczowym elementem słabości Tadżykistanu jest jego słaba gospodarka.
EnglishIt was also excellent to hear that an ombudsman's institution had been established in Tajikistan.
Bardzo cieszy mnie również, że w Tadżykistanie powstał urząd rzecznika praw obywatelskich.
EnglishTajikistan is at the crossroads of drug trafficking from Afghanistan to Europe and Russia.
Tadżykistan znajduje się na skrzyżowaniu tras przemytu narkotyków z Afganistanu do Europy i Rosji.
EnglishTajikistan has demonstrated an open, constructive attitude to discussions on our shared challenges.
Tadżykistan pokazał otwarte, konstruktywne podejście do dyskusji na temat wspólnych wyzwań.
EnglishWe discussed our bilateral relations and the reforms that need to be carried out in Tajikistan.
Omawialiśmy nasze relacje bilateralne oraz konieczne do przeprowadzenia reformy w Tadżykistanie.
EnglishMerely criticising what is wrong in Tajikistan will not achieve this.
Obok krytyki tego, co złe w Tadżykistanie to się nie udaje.
EnglishThe European Union is Tajikistan's primary trading partner.
Unia Europejska jest pierwszym handlowym partnerem dla Tadżykistanu.
EnglishTo sum up, there are many difficult and complex problems in Tajikistan and throughout the region.
Podsumowując, istnieje wiele trudnych i złożonych problemów w Tadżykistanie oraz w całym regionie.
EnglishThe 1 200 km long border between Tajikistan and Afghanistan has already been addressed here.
Wspomniano tu już o rozciągającej się na długości 1200 km granicy pomiędzy Tadżykistanem a Afganistanem.
EnglishI warmly recommend that you adopt the agreement with Tajikistan.
Zachęcam państwa gorąco do przyjęcia umowy z Tadżykistanem.
EnglishAt least 30% of the heroin produced in Afghanistan comes to Europe and Russia through Tajikistan.
Co najmniej 30 % heroiny wyprodukowanej w Afganistanie trafia do Europy i Rosji poprzez Tadżykistan.
EnglishToday's Tajikistan is confronted, as has been said already, by major economic and social challenges.
Obecnie przed Tadżykistanem, o czym już wspomniano, stoją wielkie wyzwania gospodarcze i społeczne.

Synonimy (angielski) dla "Tajikistan":

Tajikistan