"tainted" po polsku

EN

"tainted" - polskie tłumaczenie

PL
EN

tainted {przymiotnik}

volume_up
1. ogólne
tainted (też: mired, soiled, stained, sullied)
2. "with sth"
tainted
volume_up
skażony {przym. m.} (czymś)

Przykłady użycia - "tainted" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn my team, the lives of one or two of my colleagues were tainted by this experience.
W moim zespole życie jednego czy dwóch moich kolegów było naznaczone tym doświadczeniem.
EnglishMove to suppress the evidence as tainted and dismiss the complaint.
Wnioskuję o unieważnienie materiału dowodowego i oddalenie oskarżenia.
EnglishIts behaviour can only cast a shadow over its already tainted international reputation.
Jego zachowanie jedynie rzuca cień na i tak już nadszarpniętą międzynarodową reputację tego kraju.
EnglishThese efforts should not be tainted by the bad example set by the European Police College (CEPOL).
Tych wysiłków nie można podważać złym przykładem ze strony Europejskiego Kolegium Policyjnego.
EnglishThe mirror allows that, but the mirror is not tainted, is not modified, is not altered by those images.
Lustro na to pozwala nie ponosząc szkody, obrazy go nie zmieniają.
EnglishIsn’t German significantly tainted there?
Czy język niemiecki nie jest tam szczególnie negatywnie obciążony?
EnglishThat era has been forever tainted by the illegal invasion of Iraq and the ignominy of Abu Ghraib, Guantanamo and the secret prisons.
Kadencja ta została na zawsze naznaczona bezprawną inwazją na teren Iraku oraz okrucieństwem w Abu Ghraib, Guantanamo i tajnych więzieniach.
EnglishNaturally, the environment of extreme political violence and systematic intimidation tainted this election and deprived it of all legitimacy and credibility.
Oczywiście atmosfera wyjątkowej przemocy politycznej i systematycznego zastraszania zdyskredytowała te wybory i pozbawiły je całkowitej prawomocności i wiarygodności.
EnglishIt has been one year now since Italy started devising disproportionate and shocking security measures tainted with brown populism.
Minął już rok, odkąd Włochy zaczęły wynajdywać nieproporcjonalne i szokujące środki bezpieczeństwa splamione brązowym populizmem, który obecnie staje się czarny.
EnglishIt cannot be tainted intrinsically with hatred or jealousy because, then, if it was always there -- like a dye that would permeate the whole cloth -- then it would be found all the time, somewhere.
Nie można jej skalać nienawiścią lub zazdrością, bo istnieje zawsze, jak farba barwiąca cały materiał, zawsze by się gdzieś znajdowała.
EnglishAccording to independent observers, last year's presidential elections in Kyrgyzstan in which Kurmanbek Bakiyev was re-elected were tainted by massive fraud.
Według opinii niezależnych obserwatorów ubiegłoroczne wybory prezydenckie w Kirgistanie, w których ponownie wybrany został Kurmanbek Bakijew, są w znacznym stopniu splamione fałszerstwem.
English. - Although it contains much that my party (UKIP) would agree with, this report is tainted by its illegitimate and anti-democratic origins in the machinery of the EU.
na piśmie. - Chociaż z dużą częścią treści przedmiotowego sprawozdania moja partia (UKIP) się zgadza, to jest ono skalane bezprawnym i antydemokratycznym pochodzeniem z maszynerii UE.

Synonimy (angielski) dla "tainted":

tainted
English