EN

tailored {przymiotnik}

volume_up
tailored (też: adjusted, fitted, snugly)
Users are scanning for their query terms or other signs of relevance in the results, and a title that is tailored for the query can increase the chances that they will click through.
Tytuł dopasowany do zapytania może zwiększyć szanse, że klikną daną pozycję.

Przykłady użycia - "tailored" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThese criteria should be tailored to the specifics of each restrictive measure.
Te kryteria powinny być dostosowane do specyfiki każdego środka ograniczającego.
EnglishI also agree that measures must be tailored to different types of fishery.
Zgadzam się ponadto, że należy dostosować środki do różnych rodzajów rybołówstwa.
EnglishThe Commission's original proposal was tailored far too much to large enterprises.
Pierwotny wniosek Komisji był nadmiernie skonstruowany pod kątem dużych przedsiębiorstw.
EnglishThey should not be deceptive; on the contrary, they must be tailored.
Nie powinny być one zwodnicze; przeciwnie, powinny być dostosowane do potrzeb.
EnglishThey are focused, measurable and tailored to each country's most pressing challenges.
Są to zalecenia konkretne, wymierne i dostosowane do najpilniejszych wyzwań każdego kraju.
EnglishA gradual dose increase of atorvastatin may be tailored to the clinical response.
Można następnie stopniowo zwiększać dawkę atorwastatyny, aż do uzyskania odpowiedzi klinicznej.
EnglishIt is necessary that we carry out more work, tailored to our specific circumstances.
Konieczne jest przeprowadzenie dalszych prac, dostosowanych do naszych szczególnych okoliczności.
EnglishWe cannot allow EU standards to be tailored to those of the US.
Nie możemy pozwalać, by standardy UE były dostosowywane do amerykańskich.
EnglishLanguage exchange platforms offer videos that are tailored to the varied objectives of its members.
Platformy edukacyjne proponują filmiki dla potrzeb różnych poziomów znajomości języków.
EnglishTo achieve this, we also need rules and European regulations tailored to the job.
Do osiągnięcia tego celu potrzebujemy również zasad i uregulowań europejskich dostosowanych do tego zadania.
EnglishThat is why we need local actors to take decisions tailored to their area.
Dlatego też potrzebujemy aktorów na arenie lokalnej, którzy będą podejmowali decyzje na miarę ich regionu.
EnglishSecondly, research and innovation policies must be tailored to the market's specific needs.
Po drugie, polityka w dziedzinie badań i innowacji musi być dostosowana do konkretnych potrzeb rynku.
EnglishHowever, we cannot have à la carte accession tailored to Turkey.
Nie możemy jednakże dopuścić do akcesji z zastosowaniem wybranych warunków, dostosowanej do Turcji.
EnglishThere cannot be an agreement unless there is funding tailored to developing countries.
Porozumienie będzie niemożliwe, jeżeli nie zapewni się finansowania przeznaczonego dla krajów rozwijających się.
EnglishThe rights must be tailored to EU standards and the ILO Conventions.
Prawa te muszą spełniać standardy UE i konwencji MOP.
EnglishIn raising awareness, we need to deliver the right messages - messages better tailored to their audience.
Uświadamiając, musimy przekazywać odpowiednią informację - informację dopasowaną do odbiorców.
EnglishBilateral negotiations will be tailored to the situation of each Southern Mediterranean partner.
Negocjacje dwustronne będą dostosowane do sytuacji każdego z partnerów z południowego wybrzeża Morza Śródziemnego.
EnglishThe dose should be tailored for each patient according to the speed of growth and certain side effects.
Dawkę tę należy dostosować do konkretnego pacjenta na podstawie szybkości wzrostu oraz pewnych działań niepożądanych.
EnglishNowadays, patients demand independent, comparative information that is tailored to individual needs.
W dzisiejszych czasach pacjenci oczekują niezależnych, porównywalnych informacji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
EnglishAdjustment programmes will inevitably have to be tailored to the particular characteristics of individual rural areas.
Programy dostosowawcze należy oczywiście dopasować do poszczególnych cech konkretnych obszarów wiejskich.

Synonimy (angielski) dla "tailored":

tailored
tailor
tailor-made