EN

tagging {rzeczownik}

volume_up
2. IT
Electronic tagging: we are not ready for it.
Znakowanie elektroniczne: nie jesteśmy na nie gotowi.
Mamy elektroniczne znakowanie.
Mapowanie i znakowanie.

Przykłady użycia - "tagging" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMadam President, I agree with the final speaker about the electronic tagging.
Pani przewodnicząca! Zgadzam się z przedmówcą w kwestii elektronicznego znakowania.
EnglishFurthermore, I agree with a deferral on the obligation of electronic sheep tagging.
Ponadto zgadzam się z odroczeniem obowiązku elektronicznego znakowania owiec.
EnglishTagging is a cooperative infrastructure answer to classification. ~~~ Right?
Tagowanie jest odpowiednikiem klasyfikacji w infrastrukturze koordynowanej.
EnglishAuto-tagging is selected by default when linking your AdWords and Analytics accounts.
Automatyczne tagowanie jest wybierane domyślnie po połączeniu kont AdWords i Analytics.
EnglishMoreover, from 2011, electronic tagging will prevent confusion and deception.
Ponadto od 2011 roku niejasności i oszustwom będzie zapobiegało elektroniczne oznakowanie.
EnglishAuto-tagging is selected by default when linking your AdWords and Analytics accounts.
Automatyczne tagowanie AdWords można włączać i wyłączać samodzielnie.Aby
EnglishIf the link to your site works then you can use auto-tagging.
Jeśli link do witryny działa, można korzystać z funkcji automatycznego tagowania.
EnglishSo the hardest part of tagging, now, is after you put that tag on, you have to wait, months.
Najtrudniejsze w znakowaniu jest to, że jak już to zrobisz, musisz czekać, całe miesiące.
EnglishOne other animal welfare issue I wish to raise is that of sheep tagging.
Kolejną sprawą dotyczącą dobrostanu zwierząt, jaką chciałbym poruszyć, jest kolczykowanie owiec.
EnglishWe're tagging on the California coast, and we're tagging over in Taiwan and Japan.
Znakujemy na wybrzeżu Kalifornii, na Tajwanie i w Japonii.
EnglishTo determine if auto-tagging will work for your website:
Aby sprawdzić, czy automatyczne tagowanie zadziała w przypadku Twojej witryny:.
EnglishNote: Auto-tagging may not be appropriate for all websites.
Uwaga: automatyczne tagowanie może nie być odpowiednie w przypadku wszystkich witryn.
EnglishValueTrack is our easy-to-use AdWords URL-tagging feature.
ValueTrack to nasza łatwa w użyciu funkcja tagowania adresu URL w programie AdWords.
EnglishWhy isn't my CPC information appearing even though I've enabled auto-tagging?
2. ~~~ Dlaczego mimo włączenia funkcji automatycznego tagowania nie są wyświetlane informacje o CPC? ~~~ 3.
EnglishMr President, once again we are here to debate the tagging of sheep.
Panie przewodniczący! Zebraliśmy się tu ponownie, aby przedyskutować kwestię kolczykowania owiec.
EnglishYou must tag the actual Destination URL, and not a redirect, for manual tagging to record data.
Dane o kosztach AdWords pojawią się natomiast na karcie Kliknięcia w raporcie Kampanie AdWords.
EnglishMrs McGuinness, I fully understand Parliament's position on the sensitive issue of tagging.
Pani posłanko McGuinness! W pełni rozumiem stanowisko Parlamentu odnośnie delikatnej kwestii znakowania.
EnglishAnd then someone goes off and saves the world because they've been told to, with a few people tagging along.
A potem bohater odchodzi i ratuje świat -- bo tak mu powiedziano -- wraz z kilkoma innymi osobami.
EnglishWe've heard about the Tagging of Pacific Predators project, one of the 17 Census of Marine Life projects.
Wiemy o projekcie Oznaczanie Drapieżników Pacyfiku, jednego z 17 projektów Spisu morskich form życia.
EnglishRecently, Flickr has added an additional function called tagging.
Ostatnio Flickr dodał nową funkcję - tagowanie.