EN

tag {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
tag (też: label)
In these cases, hazard labelling information should be supplied in some other appropriate manner such as tie-on tags.
W tych przypadkach informacja o niebezpieczeństwie powinna być przymocowana do opakowania w inny sposób, na przykład jako doczepiana metka.
2. IT
And we'll place an acoustic tag that says, "OMSHARK 10165," or something like that, acoustically with a ping.
Potem zwiniemy cel i umieścimy znacznik akustyczny, mówiący: "OMSHARK 10165," albo coś w tym rodzaju, akustycznie, brzęczeniem.
And from that mucus, we can get gene profiles, we can get information on gender, checking the pop-up tag one more time, and then it's out in the ocean.
. ~~~ Sprawdzamy znacznik automatyczny jeszcze raz - i już jest w oceanie.
And then we'll put on a satellite tag that will give us the long-distance journeys with the light-based geolocation algorithms solved on the computer that's on the fish.
A potem umieścimy znacznik satelitarny, który pokaże nam długodystansowe trasy przy pomocy opartych na świetle algorytmów geolokacji, umieszczonych w komputerze na rybie.
3. marketing, Amerykański angielski

Przykłady użycia - "tag" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe language="JavaScipt" attribute is an old and deprecated script tag attribute.
Ciąg language="JavaScipt" jest starym i nieużywanym obecnie atrybutem tagu skryptu.
EnglishYou can direct us not to use this as a source by adding a meta tag to your pages.
Aby zapobiec stosowaniu przez nas tego źródła, wystarczy dodać metatag do źródła stron.
EnglishAnd what we've done is use the word "water" to tag that moment, that bit of activity.
Wykorzystaliśmy słowo "water" (woda), żeby oznakować ten moment, tę krótką czynność.
EnglishThen we put a little chip, little tag, onto the trash and then started following it.
Potem przytwierdzaliśmy mały chip, mały nadajnik do tych śmieci i zaczęliśmy je śledzić.
EnglishIf you use the robots meta tag for other directives, you can combine those.
Metatagu robots można użyć do przekazania instrukcji robotom, łącząc żądane instrukcje.
EnglishIf you would rather track your clicks manually, please read How do I tag my links?
Jeśli wolisz śledzić kliknięcia samodzielnie, zapoznaj się z artykułem Jak otagować linki?
EnglishIn another chapter, you need to take a picture of a piece of bark and then tag that.
W innym znowu, trzeba sfotografować wycinek kory i również go opisać.
EnglishSo, various ways to map and tag are also the work of many designers nowadays.
Tak więc, różne sposoby na mapowanie i znakowanie to zajęcie wielu współczesnych projektantów.
EnglishDon't delete the tag from the page, as this will cause your site to become unverified.
Nie usuwaj tego tagu ze strony, ponieważ spowoduje to cofnięcie weryfikacji Twojej witryny.
EnglishSo the servers are managed by a rag-tag band of volunteers; all the editing is done by volunteers.
Tak więc serwerami zarządza zbieranina ochotników, zasoby redagują wolontariusze.
EnglishThere are certain links that you don't need to tag, and many times will not be able to tag.
Pewnych linków tagować nie trzeba, a często jest to w ogóle niemożliwe.
EnglishHere's how ValueTrack works: first, you add a special tag to your ad's destination URL.
Jak działa funkcja ValueTrack: najpierw dodaj specjalny tag do docelowego adresu URL reklamy.
EnglishMost of the time, in fact, the tag would actually cost more than the animal might even be worth.
W większości przypadków identyfikator kosztowałby więcej niż warte jest samo zwierzę.
EnglishSo the hardest part of tagging, now, is after you put that tag on, you have to wait, months.
Najtrudniejsze w znakowaniu jest to, że jak już to zrobisz, musisz czekać, całe miesiące.
EnglishWe put a 10-cent digital transponder, a data tag, in the appliance plug.
Umieściliśmy kosztujący 10 centów cyfrowy transponder, odbiornik danych, we wtyczce urządzenia.
EnglishFor non-AdWords campaigns, you'll need to manually tag your links.
W przypadku kampanii innych niż AdWords linki należy otagować ręcznie.
EnglishA satellite tag only works when the air is clear of the water and can send a signal to the satellite.
Działają tylko przy przejrzystym powietrzu i wysyłają sygnał do satelity.
EnglishWe found the verification meta tag, but the contents were incorrect.
Znaleziono metatag weryfikacyjny, ale ma on nieprawidłową treść.
EnglishLearn how to apply cost data or auto-tag your destination URLs.
Na stronie Ustawienia profilu nie widzisz żadnych danych o kosztach, które można zastosować?
EnglishWe also tag makos with our NOAA colleagues, blue sharks.
Oznaczamy również ostronosy wspólnie z kolegami z NOAA, żarłacze błękitne.