"tactics" po polsku

EN

"tactics" - polskie tłumaczenie

PL
EN

tactics {rzeczownik}

volume_up
tactics (też: ploy, tactic)
For Conservatives, promises are tactics, not obligations.
Dla konserwatystów obietnice to taktyka, a nie zobowiązania.
The favourite tactics of its opponents have been terrorism against the state.
Ulubioną taktyką jego wrogów jest terroryzm przeciwko państwu.
The Commission's tactics are obvious - it is stalling for time.
Taktyka Komisji jest oczywista - jest to gra na zwłokę.

Przykłady użycia - "tactics" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhat we have seen so far is a kind of salami tactics, and that is damaging.
Do tej pory obserwujemy pewnego rodzaju "taktykę salami”, która jest szkodliwa.
EnglishIn Macedonia, the socialist opposition has used brutal blocking tactics.
W Macedonii opozycja socjalistyczna stosuje brutalną taktykę blokowania.
EnglishWe cannot create something new through pessimism and delaying tactics.
Nie możemy zbudować czegoś nowego na pesymizmie i taktyce opóźniania.
EnglishThe favourite tactics of its opponents have been terrorism against the state.
Ulubioną taktyką jego wrogów jest terroryzm przeciwko państwu.
EnglishThe diversionary tactics aimed at areas of the financial market represent the wrong approach.
Odwracanie uwagi i kierowanie jej na obszary rynku finansowego nie jest dobrym podejściem.
EnglishHowever, our motion was critical of the LTTE and their tactics.
Nasz wniosek był jednak krytyczny wobec LTTE i stosowanej przez tę organizację taktyki.
EnglishSo we've developed certain tactics and strategies to cover up.
Dlatego rozwinęliśmy określone strategie, żeby ukryć nasze zachowanie.
EnglishBerlusconi's political tactics look like the ones of Milošević's ethnic cleansing in ex-Yugoslavia.
Taktyka polityczna Berlusconiego przypomina czystki etniczne Miloševića w byłej Jugosławii.
EnglishWe must also be aware of the creeping decision-making, the typical salami tactics being used here.
Musimy również pamiętać o pełzającym procesie decyzyjnym, stosuje się tu typową taktykę salami.
EnglishWhen you do this, don't attack people; you attack tactics.
Kiedy to robisz, nie atakuj ludzi, tylko ich sposób działania.
EnglishThe Commission's tactics are obvious - it is stalling for time.
Taktyka Komisji jest oczywista - jest to gra na zwłokę.
EnglishFor Conservatives, promises are tactics, not obligations.
Dla konserwatystów obietnice to taktyka, a nie zobowiązania.
EnglishI even was a business consultant, doing strategies and tactics.
Byłem nawet doradcą biznesowym od strategii i taktyki.
EnglishVáclav Klaus, the Czech President, has astonished us all with his tactics for blocking the Treaty of Lisbon.
Czeski prezydent Václav Klaus zadziwił nas wszystkich swoją taktyką blokowania traktatu lizbońskiego.
EnglishI want to say to you that these types of tactics are unacceptable.
EnglishSo, returning to tactics and the evolution lobby, I want to argue that rocking the boat may be just the right thing to do.
Zatem wracając do taktyki i lobby na rzecz ewolucji, chcę dowieść, że być może właśnie należy mącić wodę.
EnglishWe have been so consumed with seemingly objective discussions of politics, tactics, weapons, dollars and casualties.
Jesteśmy tak zaabsorbowani przez pozornie obiektywne dyskuje o polityce, taktyce, broni, pieniądzach i ofiarach.
EnglishI could not agree more, and I deplore the use of such tactics by the European left, particularly the Socialists.
Nie mógłbym bardziej się z tym zgodzić i potępiam taką taktykę, którą stosuje europejska lewica, zwłaszcza socjaliści.
EnglishIn fact, it has become one of the tactics of war.
EnglishCould it be that our tactics and activities have yielded no results at all or have even had negative consequences?
Czy może być tak, że nasza taktyka i działalność nie przyniosły żadnych rezultatów, albo nawet miały negatywne konsekwencje?

Synonimy (angielski) dla "tactics":

tactics
tactic
tactical maneuver