"tactical" po polsku

EN

"tactical" - polskie tłumaczenie

PL
EN

tactical {przymiotnik}

volume_up
tactical
The much-quoted reversal of Russia's foreign policy trend has proved, after a closer look, to be just a clever tactical move.
Głośny zwrot polityki zagranicznej Rosji okazał się po głębszej analizie jedynie sprytną zagrywką taktyczną.
The German Government has, for tactical electoral reasons - with regard to North Rhine-Westphalia - gone quite far down the road of populism.
Rząd niemiecki ze względu na taktyczne powody wyborcze - w odniesieniu do regionu Nadrenii Północnej-Westfalii - posunął się do głębokiego populizmu.
We also need to strengthen the European Forest Fire Tactical Reserve, given that in this area, prevention is just as important as reaction.
Mając na względzie, że w tej dziedzinie zapobieganie jest tak samo ważne jak reagowanie, musimy też wzmocnić rezerwę taktyczną na rzecz gaszenia pożarów lasów UE.

Przykłady użycia - "tactical" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt would not be sensible, it would not be prudent, it would not be tactical.
Nie byłoby to rozsądne, nie byłoby to rozważne, byłoby to złym posunięciem taktycznym.
EnglishAnd I worked with Mehta Vihar who creates virtual simulations for the army for tactical practice.
Pracowałam z Mehtą Vihar tworzącą wirtualne symulacje dla wojska do celów taktycznych.
EnglishTo open the account now would not be the correct tactical move.
Otwieranie rachunków już teraz nie byłoby właściwym zagraniem taktycznym.
EnglishAnd then the second lesson, the radical, tactical shift.
Druga ważna rzecz, której się nauczyłem, to radykalna taktyczna zmiana.
EnglishHowever, if we see the same tactical positioning within the Council that we always see in this particular institution, we will lose time.
Jednakże jeśli w Radzie napotkamy to samo stanowisko co zawsze, stracimy tylko czas.
EnglishRecital L questions the holdings of tactical nuclear weapons in five European non-nuclear states.
W punkcie L preambuły kwestionuje się obecność taktycznej broni jądrowej w pięciu europejskich państwach jej nieposiadających.
EnglishThey said, Lewis, you need to have a radical tactical shift if you want to do this swim.
Powiedzieli mi bez ogródek: "Musisz radykalnie zmienić taktykę, "Musisz radykalnie zmienić taktykę, jeśli chcesz przepłynąć to jezioro.
EnglishThe much-quoted reversal of Russia's foreign policy trend has proved, after a closer look, to be just a clever tactical move.
Głośny zwrot polityki zagranicznej Rosji okazał się po głębszej analizie jedynie sprytną zagrywką taktyczną.
EnglishOtherwise, I find that the request is either a political manoeuvre or it is tactical, but it is dilatory.
Uważam, że w przeciwnym razie taki wniosek jest manewrem albo politycznym, albo taktycznym, lecz przede wszystkim obliczonym na zwłokę.
EnglishIt's just creationism under another name, rechristened -- I choose the word advisedly -- (Laughter) -- for tactical, political reasons.
To tylko kreacjonizm pod nową nazwą, przechrzczony, wybrałem to słowo z rozmysłem, (Śmiech) z taktycznych, politycznych powodów.
EnglishI can appreciate that to do so would endanger the tactical approach and strategic target he set himself from the outset, namely political self-aggrandisement.
Rozumiem, że groziłoby to z góry założonej, taktycznej tezie i strategicznemu celowi, jakim była polityczna autopromocja.
EnglishThe German Government has, for tactical electoral reasons - with regard to North Rhine-Westphalia - gone quite far down the road of populism.
Rząd niemiecki ze względu na taktyczne powody wyborcze - w odniesieniu do regionu Nadrenii Północnej-Westfalii - posunął się do głębokiego populizmu.
EnglishWe also need to strengthen the European Forest Fire Tactical Reserve, given that in this area, prevention is just as important as reaction.
Mając na względzie, że w tej dziedzinie zapobieganie jest tak samo ważne jak reagowanie, musimy też wzmocnić rezerwę taktyczną na rzecz gaszenia pożarów lasów UE.
EnglishAdmittedly, the initiators of the pact did invite states from outside the euro area to participate; however, there is no doubt that this is a purely tactical move.
Co prawda, inicjatorzy paktu zaprosili do udziału państwa spoza strefy euro, lecz chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest to czysto taktyczny ruch.
EnglishThe pilot programme of the EU forest fire tactical reserve played an important role and provided assistance to the Member States affected by the forest fires.
Pilotażowy program unijnej rezerwy taktycznej na wypadek pożarów lasów odegrał tu istotną rolę i zapewnił wsparcie państwom członkowskim, poszkodowanym przez pożary lasów.
EnglishAs far as I am concerned, we should always show firmness from the strategic point of view, but flexibility from the tactical point of view, in our relations with Russia.
Moim zdaniem w stosunkach z Rosją powinniśmy zawsze wykazywać się stanowczością ze strategicznego punktu widzenia, a elastycznością z praktycznego punktu widzenia.
EnglishMoreover, neither institution should imagine even for a moment that - whether for tactical or substantive reasons - they might get a better deal in the second reading.
Ponadto żadna z instytucji nie powinna nawet przez moment sądzić, że - ze względów taktycznych czy merytorycznych - uda jej się uzyskać lepszy kompromis w drugim czytaniu.
EnglishAnd I ask you, please, to go away from here and think about that one radical tactical shift which you could make, which will make that big difference, and then commit a hundred percent to doing it.
Proszę, żebyście odchodząc pomyśleli o tej jednej radykalnej taktycznej zmianie, osiągalnej i o wielkim znaczeniu osiągalnej i o wielkim znaczeniu.
EnglishHistory has not given us a mandate merely to engage in political chess games and tactical prestige battles, but to serve a cause, to strengthen cohesion and seek consensus.
Historia nie upoważniła nas jedynie do udziału w politycznych rozgrywkach szachowych i taktycznych prestiżowych bitwach, ale do służenia idei, wzmacniania spójności i poszukiwania konsensusu.
EnglishThis resolution calls for a Middle East free of nuclear weapons and for the withdrawal of all tactical warheads from European soil, in the context of a brotherly dialogue with Russia.
Rezolucja wzywa do niedopuszczenia broni jądrowej na Bliski Wschód oraz wycofania wszystkich głowic taktycznych z europejskiego terytorium, w kontekście braterskiego dialogu z Rosją.

"tactical genius" - polskie tłumaczenie

tactical genius
Polish
  • geniusz taktyczny
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "tactic":

tactic
tactics
tactical maneuver