"to tack on" po polsku

EN

"to tack on" - polskie tłumaczenie

EN

to tack on {czasownik}

volume_up
to tack on (też: to tag on)
to tack on (też: to stick)
to tack on (też: to stick)
to tack on (też: to tag on)
volume_up
doczepiać {czas. ndk} [pej.]

Przykłady użycia - "to tack on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe are changing tack and promoting enhanced coordination as a basic preventive tool.
Zmieniamy kurs i promujemy wzmożoną koordynację jako podstawowe narzędzie prewencyjne.
EnglishI am pleased that the European Parliament has changed tack and has closed this massive loophole.
Cieszę się, że Parlament Europejski zmienił kurs i usunął tę wielką lukę prawną.
EnglishAttempts will be made to tack on to every investment treaty the full Green agenda.
Będą podejmowane próby uwzględnienia pełnego programu Zielonych w każdej umowie inwestycyjnej.
EnglishMr President, let me change tack and bring to your attention some real-life facts.
Panie przewodniczący! Proszę pozwolić, że zmienię taktykę i przedstawię państwu pewne fakty z życia.
EnglishWill you eventually change tack in order to address the problems?
Czy w końcu zmieni Pan taktykę w celu rozwiązania problemów?
EnglishWe are all now being asked to change tack again here.
Teraz wymaga się od nas wszystkich przejścia na inne tory działania.
EnglishThe current crisis which the car industry is facing also offers opportunities to completely change tack.
Obecny kryzys, przed którym stoi przemysł motoryzacyjny, jest również szansą na całkowitą zmianę kursu.
EnglishI think it is now time for a change of tack.
EnglishIn order to combat this insecurity we must change tack and dispense with the laissez-faire methods and ideologies which brought it about.
Aby zwalczać ten brak bezpieczeństwa, musimy zmienić taktykę i pozbyć się leseferyzmu, jego metod i ideologii, które są tego przyczyną.
EnglishOn an entirely different tack, at University of Washington, they, a few years ago, were doing an experiment where they captured some crows on campus.
Z zupełnie innej beczki, kilka lat temu na Uniwersytecie Waszyngton robiono eksperyment, w którym złapano kilka wron w pobliżu akademików.
EnglishIt is also crucial that the Commission change tack and focus on a number of smaller targets which are measurable and tailored to individual Member States.
Bardzo ważne jest też, aby Komisja zmieniła kurs i skupiła się na pewnej liczbie mniejszych celów, które są wymierne i dostosowane do sytuacji poszczególnych państw członkowskich.
EnglishHowever, I feel obliged to raise the cohesion policy for discussion and express my dissatisfaction that the path towards implementing the Lisbon Strategy seems to have changed tack.
Czuję się jednak zobowiązany poddać politykę spójności pod dyskusję i wyrazić moje niezadowolenie z tego, że zmienił się kierunek ścieżki wdrażania strategii lizbońskiej.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to tack on"

tack rzeczownik
on przyimek
on przymiotnik
on przysłówek
to move on czasownik
to lead on czasownik
to hit on czasownik
Polish