"tacit" po polsku

EN

"tacit" - polskie tłumaczenie

EN

tacit {przymiotnik}

volume_up
Tacit discrimination affects older people, for example.
Cichej dyskryminacji doświadczają przykładowo osoby starsze.
We must act resolutely, or else those who persecute Christians will think they have our tacit blessing.
Musimy działać stanowczo, w przeciwnym przypadku ci, którzy prześladują chrześcijan, pomyślą, że mają nasze ciche przyzwolenie.
May I also say that it is especially important to intervene in cases of tacit, as well as blatant, discrimination.
Chciałabym też uwydatnić szczególne znaczenie podejmowania interwencji w przypadku dyskryminacji cichej oraz rażącej.
I regret the Commission's tacit acceptance of the collective irresponsibility of the majority of the Member States concerning financial management of the EU.
Żałuję, że Komisja milcząco zaakceptowała brak zbiorowej odpowiedzialności większości państw członkowskich w odniesieniu do finansowego zarządzania UE.
The original Commission proposal did actually contain very liberal arrangements for allowing the export of dangerous chemicals with tacit consent.
W rzeczywistości pierwotny wniosek Komisji Europejskiej zawierał bardzo liberalne rozwiązania, dopuszczające wywóz niebezpiecznych chemikaliów za milczącą zgodą.
This report needed to criticise abuses of this nature instead of tacitly approving them.
W przedmiotowym sprawozdaniu należało skrytykować nadużycia tego rodzaju, nie zaś milcząco je aprobować.

Przykłady użycia - "tacit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTacit discrimination affects older people, for example.
Cichej dyskryminacji doświadczają przykładowo osoby starsze.
EnglishThere was tacit agreement on the part of China and Russia, who had previously rejected any settlement of the conflict.
Była milcząca zgoda Chin i Rosji, które poprzednio odrzucały wszelkie rozstrzygnięcie sporu.
EnglishWe must act resolutely, or else those who persecute Christians will think they have our tacit blessing.
Musimy działać stanowczo, w przeciwnym przypadku ci, którzy prześladują chrześcijan, pomyślą, że mają nasze ciche przyzwolenie.
EnglishMay I also say that it is especially important to intervene in cases of tacit, as well as blatant, discrimination.
Chciałabym też uwydatnić szczególne znaczenie podejmowania interwencji w przypadku dyskryminacji cichej oraz rażącej.
EnglishThe deadline for the tacit approval of the European Medicines Agency (EMA) should be extended from 60 to 120 days.
Należy przedłużyć termin uzgodnionego przyjmowania rozpowszechnianych informacji przez Europejską Agencję Leków z 60 do 120 dni.
EnglishThe original Commission proposal did actually contain very liberal arrangements for allowing the export of dangerous chemicals with tacit consent.
W rzeczywistości pierwotny wniosek Komisji Europejskiej zawierał bardzo liberalne rozwiązania, dopuszczające wywóz niebezpiecznych chemikaliów za milczącą zgodą.
EnglishI regret the Commission's tacit acceptance of the collective irresponsibility of the majority of the Member States concerning financial management of the EU.
Żałuję, że Komisja milcząco zaakceptowała brak zbiorowej odpowiedzialności większości państw członkowskich w odniesieniu do finansowego zarządzania UE.
EnglishIt is inadmissible to fingerprint European citizens and, especially, children, it is not normal to set fire to camps installed, with the tacit consent of the authorities.
Niedopuszczalne jest pobieranie odcisków palców od obywateli europejskich, a w szczególności dzieci, nie jest normalne podpalanie zaaranżowanych obozów za milczącą zgodą władz.

Synonimy (angielski) dla "tacit":

tacit