"tab" po polsku

EN

"tab" - polskie tłumaczenie

volume_up
tab {rzecz.}
PL
volume_up
tabbed {im. bier.}
EN

tab {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
2. IT
To open the New Tab page, click the icon next to the last tab at the top of the browser window.
Aby otworzyć stronę Nowa karta, kliknij ikonę obok ostatniej karty w górnej części okna przeglądarki.
The New Tab page shows a list of your most visited sites.
Strona Nowa karta zawiera listę najczęściej odwiedzanych witryn.
The New Tab page is what you see when you (you guessed it) open a new tab in Google Chrome.
Strona Nowa karta jest wyświetlana (jak się pewnie domyślasz) po otwarciu nowej karty w przeglądarce Google Chrome.

Przykłady użycia - "tab" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHow to take the first tablet Break the plastic tab and tip out the first tablet.
Jak wyjąć pierwszą tabletkę Wyłamać osłonę otworu i wyjąć pierwszą tabletkę.
Englishpage of the Diagnostic tab in Google Webmaster Tools, this is the correct status.
na karcie Diagnostyka w Narzędziach Google dla webmasterów, to jest to stan prawidłowy.
EnglishJust visit the 'Create contacts' section of the General tab in your Settings.
W tym celu przejdź do sekcji „Twórz kontakty” karty Ogólne w Ustawieniach.
EnglishLike indents, tab stops affect documents at the specific paragraph level.
Podobnie jak wcięcia, tabulatory w dokumentach mają wpływ na poszczególne akapity.
EnglishOn the Copies & Folders tab in the When sending messages, automatically section:
2. ~~~ Na karcie Kopie i foldery w sekcji Wysyłając wiadomości automatycznie:
EnglishTo add a tab stop, just click anywhere in the ruler and select a tab stop.
Aby dodać tabulator, kliknij w dowolnym miejscu na linijce i wybierz rodzaj tabulatora.
EnglishIf the peel tab closing the outer needle cap is damaged or loose, do not use it.
Jeśli zabezpieczenie zewnętrznej nasadki jest uszkodzone lub luźne, igła nie nadaje się do użytku.
EnglishCheck in the Set-up tab for information typical connections with Axis network video products.
Sprawdź w Ustawieniach informacje o typowych połączeniach produktów sieci wideo Axis.
EnglishTo choose a theme, click a thumbnail on the Themes tab of your Settings page.
Dostosowany wygląd może też zmieniać się zależnie od lokalizacji.
EnglishTo access this feature, click the My Places tab in Google Maps.
Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, kliknij w Mapach Google kartę Moje miejsca.
EnglishAlternatively, you can touch and swipe down the tab you want move.
Możesz też dotknąć karty, którą chcesz przenieść, i przesunąć palcem w dół.
EnglishOn the second tab, you can see the role that display ads are playing.
Na drugiej karcie możesz poznać funkcję, jaką pełnią reklamy displayowe.
EnglishYour submitted template will appear within your domain tab and the My Templates tab.
Przesłany szablon zostanie wyświetlony na karcie Twojej domeny, a także na karcie Moje szablony.
EnglishTurn the dosing button until your prescribed dose is in line with the dosing tab.
Obracać przycisk dawkowania, dopóki przepisana dawka nie znajdzie się w jednej linii ze wskaźnikiem.
EnglishPull the red tab to separate the bottom housing from the top housing.
Pociągnąć za czerwoną zawleczkę, aby oddzielić dolną część obudowy od górnej części obudowy.
EnglishThat way, the other Member States would not have to pick up the tab.
Wówczas rachunku nie musiałyby płacić pozostałe państwa członkowskie.
EnglishWhen the bookmarks bar is undocked, you can always find it at the top of the New Tab page.
Jeśli pasek zakładek jest ukryty, możesz go zawsze znaleźć w górnej części strony Nowa karta.
EnglishTo access this feature, click the My Maps tab in Google Maps.
Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, kliknij w Mapach Google kartę Moje mapy.
EnglishClick the down arrow on the sheet tab, and select Delete from the menu.
Kliknij strzałkę w dół na karcie arkusza i wybierz Usuń z menu.
EnglishTo remove the detachable labels, rotate the plunger until the coloured tab becomes visible.
W celu usunięcia odłączalnych etykiet przekręcić tłok tak, aż kolorowy znacznik będzie widoczny.

"table grape" - polskie tłumaczenie

table grape
Polish
  • winogron stołowych
  • winogrona stołowe
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"table groan" - polskie tłumaczenie

table groan
Polish
  • jęk stołu
  • jęk tabeli
Więcej chevron_right

"tablespoons of ground" - polskie tłumaczenie

tablespoons of ground
Polish
  • łyżki ziemi
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "tab":

tab