EN

systems {liczba mnoga}

volume_up
systems
volume_up
systemy {niemęskoos.}
We must recognise that 27 states have different systems, different funding systems.
Musimy uznać, że 27 państw ma różne systemy - różne systemy finansowania.
And those systems could be identified, and they could be grouped together.
Te systemy można zidentyfikować i pogrupować. ~~~ Te systemy można zidentyfikować i pogrupować.
Interoperability works, the systems are being harmonised and safety improved.
Interoperacyjność funkcjonuje, systemy są harmonizowane, a bezpieczeństwo zwiększane.
systems (też: bargains, deals)
volume_up
układy {niemęskoos.}
Many consumers simply cannot afford the systems in question.
Wielu konsumentów zwyczajnie nie może pozwolić sobie na przedmiotowe układy.
These systems benefit drivers and make traffic flow more efficient.
Układy te powinny pomagać kierowcom i podnosić wydajność ruchu ulicznego.
And they're sort of two reciprocal and dynamically interacting systems.
To właśnie te dwa układy, które dynamicznie wzajemnie na siebie oddziałują.
systems
volume_up
ustroje {niemęskoos.}
For years, we have been trying to frame and implement comprehensive strategies but the structures and the systems we had made this difficult.
Przez lata usiłowaliśmy formułować i wdrażać kompleksowe strategie, lecz struktury oraz ustroje to utrudniały.

Przykłady użycia - "systems" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHydrogen fuel cells are one of the promising experimental vehicle drive systems.
Wodorowe ogniwa paliwowe są jednym z obiecujących systemów napędowych pojazdu.
EnglishFirst and foremost, we need better co-ordination between national legal systems.
Potrzebujemy przede wszystkim lepszej koordynacji krajowych systemów prawnych.
EnglishLater, I would work on evolutionary genetics, and I would work on systems biology.
Potem pracowałem przy genetyce ewolucyjnej i zajmowałem się biologią systemową.
EnglishAs we heard earlier, movement is very important in these kinds of living systems.
Jak słyszeliśmy wcześniej, ruch jest bardzo ważny w tego rodzaju żywych systemach.
EnglishSystems in this area continue, however, to be assessed as only partially effective.
W tym obszarze jednak systemy nadal ocenia się jako zaledwie częściowo skuteczne.
Englishit is not appropriate to coordinate pension systems and their reform at EU level;
koordynowanie systemów emerytalnych i ich reformy na szczeblu UE nie jest właściwe;
EnglishSecondly: are there really plans for uniform control systems throughout Europe?
Po drugie: czy są plany wprowadzenia jednolitych systemów kontroli w całej Europie?
EnglishHydroxycarbamide is unequivocally genotoxic in a wide range of test systems.
Hydroksymocznik wykazuje wyraźne działanie genotoksyczne w wielu systemach badań.
EnglishNow, compare that to the modern systems the ruling elites established on Africa.
Porównajmy to do nowoczesnych systemów, ustanowionych przez rządzące elity.
EnglishThe Member States' criminal law systems reflect their respective identities.
Systemy prawa karnego państw członkowskich są odzwierciedleniem ich tożsamości.
EnglishI refer in particular to paragraph 24, which talks about the control systems.
Nawiązuję w szczególności do ust. 24, w którym mowa jest o systemach kontroli.
EnglishOur computers, our systems will be as primitive as the Apollo's are for today.
Nasze komputery i systemy staną się tak prymitywne, jak dzisiaj urządzenia z Apolla.
EnglishThe European systems that are in place - Mrs Roth-Behrendt was quite right - do work.
Wprowadzone system europejskie działają - pani poseł Roth-Behrendt miała rację.
EnglishRaloxifene was not genotoxic in any of the extensive battery of test systems applied.
W szerokim zestawie testów genetycznych raloksyfen nie wykazywał genotoksyczności.
EnglishRaloxifene was not genotoxic in any of the extensive battery of test systems applied.
W szerokim zestawie testów genetycznych raloksyfen nie wykazywał genotoksyczno ci.
EnglishCoordination of social security systems already exists - this is not new.
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego już istnieje - to nie jest nowe.
EnglishEurope's citizens cannot bear the costs alone for modernising energy systems.
Obywatele Europy nie mogą sami ponieść kosztów modernizacji systemów energetycznych.
EnglishWe have information exchange systems and the facilities to deal with any problems.
Mamy systemy wymiany informacji i urządzenia pozwalające sprostać każdemu problemowi.
EnglishBoth of these systems provide a basis for negotiations on how trade can be facilitated.
Oba te systemy stanowią podstawę negocjacji, w jaki sposób można ułatwić handel.
EnglishIt is about modernising our social systems and securing their sustainability.
Polega na modernizacji naszych systemów społecznych i zapewnieniu ich zrównoważenia.