EN

systematic {przymiotnik}

volume_up
systematic
In Europe we are witnessing the systematic collapse and bankruptcy of farms.
Obserwujemy systematyczne upadanie i bankructwa gospodarstw rolnych w Europie.
Maximum consumer protection means systematic application of the precautionary principle.
Maksymalna ochrona konsumencka oznacza systematyczne stosowanie zasady ostrożności.
This reduction has been due to systematic and persistent action by the government.
Powodem tego ograniczenia są systematyczne i ciągłe działania rządu.
systematic
We are aware that it should be systematic and well coordinated with other actors.
Jesteśmy świadomi tego, że pomoc powinna być systematyczna i dobrze skoordynowana z innymi czynnikami.
This is tantamount to the systematic dismantling of amateur sport, even at school level.
Jest to równoznaczne z systematyczną likwidacją sportu amatorskiego, nawet na szczeblu szkolnym.
It was a purposeful and systematic extermination carried out by the authorities of the Soviet Union.
Była to celowa i systematyczna eksterminacja wykonana przez władze Związku Sowieckiego.
systematic (też: orderly)
Babies and children are geniuses until they turn seven, and then there's a systematic decline.
Niemowlęta i dzieci są geniuszami do 7 roku życia, później widzimy systematyczny spadek.
Greece is a systematic offender of asylum seekers' fundamental rights.
Grecja systematycznie łamie podstawowe prawa osób ubiegających się o azyl.
. - (ES) Mr President, I will try to be systematic.
sprawozdawczyni. - (ES) Panie przewodniczący, spróbuję omawiać sprawy systematycznie.

Przykłady użycia - "systematic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, it is important that Ukraine implements systematic economic reforms.
Jednakże istotne jest, aby Ukraina wprowadzała metodyczne reformy gospodarcze.
EnglishIn Europe we are witnessing the systematic collapse and bankruptcy of farms.
Obserwujemy systematyczne upadanie i bankructwa gospodarstw rolnych w Europie.
EnglishIt does have a problem with the systematic violation of democratic rights.
Boryka się natomiast z problemem systematycznego naruszania praw demokratycznych.
EnglishChina has to put a stop to the systematic intimidation of human rights activists.
Chiny muszą zaprzestać systematycznego zastraszania działaczy na rzecz praw człowieka.
EnglishIn other words, we must not be systematic, but must show a great deal of ingenuity.
Innymi słowy, nie możemy być systematyczni, ale musimy się wykazać dużą pomysłowością.
EnglishThe Commission should put an end to the systematic and deliberate leaking to the press.
Komisja powinna położyć kres systematycznym i rozmyślnym przeciekom do prasy.
EnglishWe need a systematic strengthening of recognition of the values which we hold.
My potrzebujmy systematycznego wzmacniania uznania dla wartości, którym jesteśmy wierni.
EnglishMaximum consumer protection means systematic application of the precautionary principle.
Maksymalna ochrona konsumencka oznacza systematyczne stosowanie zasady ostrożności.
EnglishIt is indeed right that there should be some systematic approach to this.
To istotnie słuszne, że kwestia ta wymaga pewnego systematycznego podejścia.
EnglishSignificantly, one observer has spoken of systematic religious persecution.
Co istotne, jeden z obserwatorów mówił o systematycznym szykanowaniu na tle religijnym.
EnglishIn particular, abuses against Christians in Burma are widespread and systematic.
W szczególności szeroko rozpowszechnione i regularne są w Birmie nadużycia wobec chrześcijan.
EnglishI am talking about the wholesale and systematic gang rape that takes place in Bangladesh.
Mówię o hurtowych i systematycznych gwałtach popełnianych przez gangi w Bangladeszu.
EnglishThis includes the need for the restrictions to be appropriate, coherent and systematic.
Uwzględnia to również wymóg, aby ograniczenia były odpowiednie, spójne i systematyczne.
EnglishThis reduction has been due to systematic and persistent action by the government.
Powodem tego ograniczenia są systematyczne i ciągłe działania rządu.
EnglishThe European Union does not have a problem with the systematic violation of human rights.
Unia Europejska nie boryka się z problemem systematycznego naruszania praw człowieka.
EnglishThe second is insuring that there is systematic early access to counsel.
Po drugie, upewnienie się, że istnieje ciągły wczesny dostęp do prawnika.
EnglishGreece is a systematic offender of asylum seekers' fundamental rights.
Grecja systematycznie łamie podstawowe prawa osób ubiegających się o azyl.
EnglishThe systematic introduction of standardised Colleges of Supervisors is a major advance.
Znacznym postępem jest systematyczne wprowadzanie kolegiów organów nadzoru i ich unifikacja.
Englishstrengthening systematic cooperation between Member States in the conduct of policy.
umacnianie systematycznej współpracy między Państwami Członkowskimi w prowadzeniu ich polityki.
EnglishIts implementation as a systematic EU policy should already have been the norm for several years.
Jego realizacja jako systematycznej polityki UE powinna być normą już od kilku lat.

Synonimy (angielski) dla "systematic":

systematic
systematically