EN

system {rzeczownik}

volume_up
system (też: edifice)
Iontophoretic transdermal system (ITS); one system + moisture absorber
System transdermalny, jontoforetyczny (STJ); jeden system + pochłaniacz wilgoci.
The pension system is a system based on solidarity between the generations.
System emerytalny to system oparty na solidarności międzypokoleniowej.
The system is known as ERTMS, the European Rail Traffic Management System.
System ten nosi nazwę ERTMS, Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym.
This was originally seen as a system that was the pleasure system of the brain.
Początkowo właśnie ten układ uważano za ośrodek przyjemności mózgu.
Dopamine system, the wanting system, is much more centralized.
System dopaminowy, układ pożądania, jest znacznie bardziej scentralizowany.
System Organ Class Infections and Infestations Immune system
Układ / narząd Bardzo często Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Zaburzenia
Ustrój polityczny: monarchia
If Belgium is the future of Europe, then we must ask ourselves: why is the Belgian system coming to an end?
Jeżeli Belgia jest przyszłością Europy, musimy zadać sobie pytanie: dlaczego ustrój belgijski się kończy?
We in our generation look back at ancient régime Europe and we wonder how such a system could have existed.
Nasze pokolenie patrzy na Europę czasów ancien régime i zastanawia się, jak taki ustrój mógł funkcjonować.
PL

system {męski}

volume_up
1. ogólne
system (też: układ, ustrój)
System transdermalny, jontoforetyczny (STJ); jeden system + pochłaniacz wilgoci.
Iontophoretic transdermal system (ITS); one system + moisture absorber
System emerytalny to system oparty na solidarności międzypokoleniowej.
The pension system is a system based on solidarity between the generations.
System ten nosi nazwę ERTMS, Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym.
The system is known as ERTMS, the European Rail Traffic Management System.
system
volume_up
edifice {rzecz.} [form.]
2. Polityka
system (też: program)
volume_up
scheme {rzecz.} [Bryt.]
Europejski system finansowania jest jednak zarówno zróżnicowany, jak i skomplikowany.
However the European financing scheme is both diverse and complicated.
System GSP jest istotnym instrumentem prorozwojowym polityki handlowej UE.
The GSP scheme is an important pro-development instrument of EU trade policy.
W Wielkiej Brytanii funkcjonuje kompletny system ubezpieczeń, zwany "kodeksem lwa”.
In the UK, we have a comprehensive assurance scheme called the Lion Code.

Przykłady użycia - "system" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishtreatment, patients deteriorate in any of the organ system functions described,
leczenia wystapi u pacjentów pogorszenie czynnosci opisanych ukladów/ narzadów;
Englishtreatment, patients deteriorate in any of the organ system functions described,
leczenia wystąpi u pacjentów pogorszenie czynności opisanych układów/ narządów,
EnglishOf course, the criminal justice system treats them as common old garden criminals.
Oczywiście system prawa karnego traktuje ich jak zwykłych staromodnych rabusiów.
Englishtreatment, patients deteriorate in any of the organ system functions described,
leczenia wystąpi u pacjentów do pogorszenie czynności opisanych układów/ narządów;
English(RO) European values are especially important to the education system in Romania.
(RO) Europejskie wartości są szczególnie istotne dla rumuńskiego systemu edukacji.
EnglishEurope still does not have an effective system for the protection of human rights.
na piśmie. - (PL) Europa wciąż nie ma skutecznego systemu ochrony praw człowieka.
EnglishThe next step will be to reform the basis of the banking system at Union level.
Kolejnym krokiem będzie reforma podstaw sektora bankowego na szczeblu unijnym.
EnglishWe therefore call for a fair demarcation system for the island of Formentera.
Dlatego domagamy się sprawiedliwego systemu demarkacyjnego dla wyspy Formentery.
EnglishHowever, this system does not work in the case of criminal activities and schemes.
Jednakże ten system nie funkcjonuje w przypadku działań i planów przestępczych.
EnglishLadies and gentlemen, such a high number of isolated incidents points to a system.
Panie i panowie! Taka duża liczba odosobnionych wydarzeń celuje wprost na system.
EnglishThe new proposal must aim at making the GSP a clearer and more transparent system.
Nowy wniosek musi zmierzać do uproszczenia i większej przejrzystości systemu GSP.
EnglishWe have the problem of funding the system of health care in the Member States.
Mamy problem z finansowaniem systemu opieki zdrowotnej w państwach członkowskich.
EnglishThe pursuit of profit at any price has brought the financial system crashing down.
Pogoń za zyskiem za wszelką cenę doprowadziła do załamania systemu finansowego.
EnglishFinally, one cannot say that Europe has a proper and stable financial system.
Wreszcie nie można powiedzieć, że Europa ma gotowy i stabilny system finansowy.
EnglishThis will complete the European Union system of protection of fundamental rights.
Będzie to zwieńczeniem systemu ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej.
EnglishWe have done good work in connecting the Baltic countries to the continental system.
Podłączając kraje bałtyckie do systemu kontynentalnego wykonaliśmy dobrą robotę.
EnglishAs has been said, the euro is central to the functioning of the financial system.
Jak powiedziano, euro pełni główną rolę w funkcjonowaniu systemu finansowego.
EnglishThis quota system applies to nationals of all EU countries, Norway and Iceland.
Ograniczenia te dotyczą obywateli wszystkich krajów UE, Norwegii i Islandii.
EnglishIs it your overall view, Commissioner, that the system is in actual fact failsafe?
Czy taki jest pana ogólny pogląd komisarzu, że system jest rzeczywiście niezawodny?
EnglishThere are no new obligations for those who already have a good management system.
Nie ma nowych obowiązków dla tych, którzy już mają dobry system zarządzania.

"system glitch" - polskie tłumaczenie

system glitch
Polish
  • usterka systemu
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.