"synthase" po polsku

EN

"synthase" - polskie tłumaczenie

PL
EN

synthase {rzeczownik}

volume_up
1. Biochemia
Carbaglu is used for the treatment of hyperammonaemia (high blood levels of ammonia) in patients who lack an enzyme called N-acetylglutamate synthase (NAGS).
Preparat Carbaglu stosuje się w leczeniu hiperamonemii (podwyższonego poziom amoniaku we krwi) u pacjentów z niedoborem enzymu zwanego syntazą N- acetyoglutaminianu (NAGS).
Zavesca works by inhibiting the enzyme called ‘ glucosylceramide synthase’ which is responsible for the first step in the synthesis of most glycosphingolipids.
Działanie leku Zavesca polega na blokowaniu enzymu zwanego „ syntazą glukozylceramidu ”, który jest odpowiedzialny za pierwszą fazę syntezy większości glikosfingolipidów.

Przykłady użycia - "synthase" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTreatment of hyperammonaemia due to N-acetylglutamate synthase deficiency.
Leczenie hiperamonemii spowodowanej niedoborem syntazy N- acetyloglutaminianowej.
EnglishMetformin stimulates intracellular glycogen synthesis by acting on glycogen synthase.
Metformina pobudza wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu, działając na syntazę glikogenową.
EnglishMetformin stimulates intracellular glycogen synthesis by acting on glycogen synthase.
Metformina stymuluje wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu poprzez wpływ na syntetazę glikogenu.
EnglishMiglustat is an inhibitor of glucosylceramide synthase, the enzyme responsible for the first step in the synthesis of most glycolipids.
Miglustat jest inhibitorem syntazy glukozyloceramidu, enzymu odpowiedzialnego za pierwszy etap
EnglishAmfenac inhibits the action of prostaglandin H synthase (cyclooxygenase), an enzyme required for prostaglandin production.
Amfenak hamuje działanie syntazy H prostaglandyn (cyklooksygenazy), enzymu koniecznego do wytwarzania prostaglandyn.
EnglishAnidulafungin selectively inhibits 1,3-β -D glucan synthase, an enzyme present in fungal, but not mammalian cells.
Anidulafungina selektywnie hamuje syntazę beta - (1, 3) - D- glukanu, enzym obecny w ścianie komórkowej grzybów, ale nieobecny u ssaków.
EnglishReduced susceptibility to echinocandins has been associated with mutations in the Fks1 gene coding for a major subunit of glucan synthase.
Zmniejszona wrażliwość na echinokandyny wiązała się z mutacjami w genie Fks1 kodującym główną podjednostkę syntazy glikanu.
EnglishZavesca works by inhibiting the enzyme called ‘ glucosylceramide synthase’ which is responsible for the first step in the synthesis of most glycosphingolipids.
Działanie leku Zavesca polega na blokowaniu enzymu zwanego „ syntazą glukozylceramidu ”, który jest odpowiedzialny za pierwszą fazę syntezy większości glikosfingolipidów.
EnglishCarbaglu is used for the treatment of hyperammonaemia (high blood levels of ammonia) in patients who lack an enzyme called N-acetylglutamate synthase (NAGS).
Preparat Carbaglu stosuje się w leczeniu hiperamonemii (podwyższonego poziom amoniaku we krwi) u pacjentów z niedoborem enzymu zwanego syntazą N- acetyoglutaminianu (NAGS).
EnglishIn patients with N-acetylglutamate synthase deficiency, carglumic acid was shown to induce a rapid normalisation of plasma ammonia levels, usually within 24 hours.
Wykazano, że u pacjentów z niedoborem syntazy N- acetyloglutaminianowej kwas kargluminowy powoduje szybką normalizację stężeń amoniaku w osoczu, zazwyczaj w ciągu 24 godzin.
EnglishMetformin stimulates intracellular glycogen synthesis by acting on glycogen synthase and increases the transport capacity of specific types of membrane glucose transporters (GLUT-1 and GLUT-4).
Metformina pobudza wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu działając na syntazę glikogenu oraz zwiększa zdolności transportowe specyficznych błonowych transporterów glukozy (GLUT- 1 i GLUT - 4).