EN

sympathy {rzeczownik}

volume_up
Madam President, this is the time when we show solidarity and sympathy to China.
To jest czas, w którym okazujemy Chinom solidarność oraz współczucie.
Sympathy for and solidarity with all the families of the victims is a duty for all of us.
Współczucie i solidarność ze wszystkimi rodzinami ofiar to obowiązek nas wszystkich.
We therefore convey our sympathy and condolences to all the victims and their families.
Dlatego, przekazujemy nasze współczucie i kondolencje wszystkim ofiarom i ich rodzinom.

Przykłady użycia - "sympathy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI will pass on your words of sympathy to the victims and to the people of my country.
Przekażę pańskie słowa współczucia ofiarom katastrofy i mieszkańcom mojego kraju.
EnglishWe have heard expressions of solidarity and sympathy, as well as offers of help.
Usłyszeliśmy deklaracje solidarności i współczucia, a także oferty pomocy.
English. - We voted in favour of the report in sympathy with the complainants.
na piśmie. - Głosowaliśmy za sprawozdaniem w geście solidarności ze składającymi skargi.
EnglishI would therefore like to express my sympathy with those who have lost family members.
Chciałbym więc wrazić współczucie dla tych, którzy stracili członków swoich rodzin.
EnglishMadam President, this is the time when we show solidarity and sympathy to China.
Pani przewodnicząca! To jest czas, w którym okazujemy Chinom solidarność oraz współczucie.
EnglishFinally, I would like to express my sympathy and esteem for our Japanese friends.
Na zakończenie chciałbym wyrazić współczucie i szacunek dla naszych japońskich przyjaciół.
EnglishNow is not the time to say anything other than words of sympathy to their families.
Nie czas, by wypowiadać jakiekolwiek inne słowa aniżeli wyrazy współczucia dla ich rodzin.
EnglishSympathy for and solidarity with all the families of the victims is a duty for all of us.
Współczucie i solidarność ze wszystkimi rodzinami ofiar to obowiązek nas wszystkich.
EnglishWe therefore convey our sympathy and condolences to all the victims and their families.
Dlatego, przekazujemy nasze współczucie i kondolencje wszystkim ofiarom i ich rodzinom.
EnglishHundreds of people lost their lives and we should like to make our sympathy felt.
Chcielibyśmy wyrazić nasze współczucie z powodu śmierci setek osób.
EnglishPeople who are afflicted by hatred for homosexuals deserve no sympathy.
Jednakże chorym z nienawiści do osób homoseksualnych nie należy współczuć.
English(PL) Mr President, first of all, I would like to express my sympathy to the victims' families.
Panie przewodniczący! Składam przede wszystkim wyrazy współczucia rodzinom ofiar.
EnglishWe extend our profound sympathy to all those who have lost family or friends.
Nasze głębokie współczucie kierujemy do tych wszystkich, którzy stracili swoich najbliższych.
EnglishI am sure I may express solidarity and sympathy on behalf of all of us.
Jestem przekonany, że mogę wyrazić solidarność oraz zrozumienie w imieniu nas wszystkich.
EnglishThis gave rise to an outpouring of international sympathy and support for the victims.
Wywołało to falę międzynarodowej solidarności i pomocy dla ofiar.
EnglishI would also like, on this note, to express my sincere sympathy to their families and loved ones.
W tym duchu chcę również wyrazić moje szczere współczucie dla ich rodzin i bliskich.
EnglishI should like to express our deepest sympathy to the late sergeant's family and to all his relations.
Chciałbym przekazać najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i krewnym żołnierza.
EnglishIndeed, our sympathy goes out to all those who have died or are lying in a hospital bed.
Oczywiście nasze współczucie kierujemy do wszystkich tych, którzy zmarli albo leżą w szpitalu.
EnglishThey did not come to Brussels to complain in order to arouse sympathy or ask for money.
Oni nie przyjechali do Brukseli, aby się żalić, aby wzbudzić współczucie czy prosić o pieniądze.
EnglishAt the beginning of that meeting I sent expressions of sympathy to the entire Japanese nation.
Na początku tego spotkania zwróciłem się z wyrazami współczucia do całego narodu japońskiego.

Synonimy (angielski) dla "sympathy":

sympathy